בשיו
גכ:מ - א:זל תישארב

,בוד-ןב הנידעלו גיטפהרו םרל בוט לזמ
,לטנזור האל לחרלו גרבנזיא יכדרמ אביקעלו ,םהיתוחפשמלו
תופי תוחפשמ לארשיב וברי ןכ .אבה עובשב םהיאושינ לע ,םהיתוחפשמלו
.לארשי ץראב לארשי םע תושדחתהל תואמגוד ,ץרא ךרד םע הרות לש ,ולאכ

םניחב םה ,םייחב םיבוט יכה םירבדה - תודמחנ תוייווח

,"תודהיה לש היגולוכיספה" לע רועיש ןתונ ינפג יכדרמ בר
,תירבעב ינש ימיב ,תילגנאב ןושאר ימיב ,עובשה תשרפב קימעמ ןויד ךרד
.תינמרגה הבשומב ,17 רמייהסדליה 'חר ,לארשי תרזע כ"בב ,20:30 העשב
,ינפג בר - ותאצרהמ דאמ ונהי תודהיל םיסחיתמ אל םייתניבש םישנא םג
םלועה ןיבו שדוקה םלוע ןיב תוגזמתה רצוי ,ןקחש תויהל דמל םגש
.לוח הארנ ןיידעש

ירדה .י בר ,('ב המוק) ידוהיה עבורב לתוכה תבישיב ,9:00ב ישש םוי לכ
,לק דוביכ שי ,הז ירחא ;יללכה רוביצל עובשה תשרפב רועיש ןתונ
ףרצל יאדכ .ך"נב רגירק .ב ברה לש רועיש ,10:15ב ,וירחאו
.םירועשה םע ,.פ.ו.ת ללוכ ,עבורב רוקיבו לתוכב הליפת

םינזחה םע ,ילקיסומ תורנ תקלדה סקט םייקתי ,הכונחה גח ךשמב ברע לכ
.18:00 העשהמ לחה ,ןד תנינפ ןולמב ,םולב ןתנויו קנומ ינב

(ג .תוישרפה תומש (ב .בשיו תשרפ לש עקרה (א :ןכות
לש "תושרד שמח" ךותמ (ה .הרטפהה (ד .השרפה תריקס
קיצייבולוס .ד.י ברה

בשיו תשרפ לש עקרה (א

תורמל ,הברה םישיערמה ,ושע לש ויפולאו ויכלמ לש תיחטש הריקס ירחא
טוריפב תאזו ,לארשיב בקעי לש ותחפשמ תוחתפתהל הרותה הנופ ,םתויחטיש
םינשל םיכפהנש ,וינב רשע םינש לש תיטיאהו תכשוממה םתוחתפתה ;אלמ
,רבד לש ופוסב ליבות - תישארב רפס לש ןורחאה ןויערה - םיטבש רשע
ותחיתפל הרזח ,ןדעל תושונאה תא בישהל דיתעה ,לארשי םע ,תומש רפסב
ריאשה ,וילע םייאו בקעיל געל ןכל-םדוק רשא ,ושע .תישארב רפס לש
םע הזה םלועה תא בלשמה ,לארשי - שדחה בקעיל שדוקה-ץרא תא וישכע
םדאה הסנתמ םש ,לארשי ץראמ אצויה םגדה והז ;הזה םלועל רבעמ אצמנה
םכימי וברי ןעמל" :עמש תאירקב רמאנב זומרכ ,ץראו םימש לש בולישב
םימשה ימיכ ,םהל תתל םכיתובאל 'ה עבשנ רשא המדאה לע םכינב ימיו
לש ומולח םלוס תועצמאב עצבתמ ץראו םימש ןיב רשקה :"ץראה לע
םידיתעה לשו ,הב ךורכה רעצה תורמל ,בקעי לש תיתחפשמה ותוריסמ .בקעי
ףואינהו תוירעה יוליג לומ תגצומ ,תורו רמת ןוגכ ,וערז לא ףרטצהל
"תואיצי"ב ןודל הרותה תרבוע התע .(ן"במר) ושע לש ותלשושל םייניפואה
.םיטבשה רשע םינש לש תוגיהנמה יקבאמבו

תוישרפה תומש (ב

תוחתפתהב תוקסועה עובשה תוישרפ תומשש ,ריעמ גרבנירג דוד ר"ד
.רגבתמה לש וייחב םיבלש םיפקשמ ,לארשי-בקעי ,ילאידיאה םדאה
ךותבש ,החוטבה ,תבצעמה הפוקתב תקסוע (תודיל ,םידלי) תודלות
הנד (הצוחה האיצי) אציו ;יתחפשמה וגוח ךותבו םדא לש ותיב
ידכ םיגשיההו הלועפה םלוע ךות לא רדוח אוה - תיבהמ םדאה לש ותאיציב
;לושכמ לכ לע רבגתהל ןויסנ ךות ,ומלוע תא תונבלו ,דילוהל ,השא תאשל
ךיישו תמא אוה םא ומצעב תוארל ,ותיבב דמלש המ לכ קדוב אוה וישכע
,רתוי רגובמהו רחואמה בלשה תא ףקשמ (ונממ חלשמ) חלשיו .וייחל
ותחפשממ וליפא ,גישהש הממ דיספהל םג בייח אוהש ןיבהל ליחתמ םדאהשכ
,ושוכר תאו ותחפשמ תא ,והנחמ תא תוצחל ןכומש ימכ הלגתמ בקעי - המצע
תיצחמה קרשו ,תחאה תיצחמה תא דימשהל ושע לולעש העידי ךות ,םינשל
תא ואצמש ,ולש רשועהו תונוילעה תומולח .הטילפל ראשיהל היושע תרחאה
יתלב ,רתוי רחואמ דעומל תוחדיהל םילולע ,קחצי לש ותכרבב םרושיא
.דוביאל תכלל לולע ,ףסויו לחר ,לכמ ול רקיה -ףוסבל .רדגומ

בלשל זמור ,(החונמו בושיי) בשיו ,ונתשרפ םשש ,ףיסוהל רשפא
לודג ברק .םהיתועווז לכ לע םייחה םע המלשהו םאות לש רתוי דוע רגובמ
םלועה ץק ,תומה םע דדומתהל לכה לע .ץקמ- םדא לכל רתונ ןורחא
םדאהש ןויערה ,"שגיו" איה ונממ הדיחיה הלואגה רשא ,הזה
רבכ לגוסמ אוה .ומצע 'ה לאו ולש ימינפה םיקל-אה םלצ לא ברקתהל לוכי
ידכ חצנל חצנ ןיב עסמ אלא םניא םייחהש חצנ ייחו תושדחתה שוחל זא
!יחיו- רתוי דוע הובג ילאיצנטופ בלש גישהל

תומש ןוגכ ,ונלש תוינחורה ייחמ עבונה לכש החנהה הז רבסה לש ודוסיב
דחוימבו ,תודיסחב רתויב יוצמ הז ןויער .רסמ םהב שי ,עובשה תוישרפ
םלוכ .תואמצעה םויל יגיגח םידקת -ולסכ ט"יב תגגוחה ,ד"בח לש
הארנכ ,"קינד"בח והימ" תרדגהב םידיפקמ אל םה - "תודעוותה"ל םינמזומ
.םיקינד"בח ויהי םלוכ ,בורקבש החנה ךותמ

בשיו תשרפ תריקס (ג

שי - ןענכ ץראב ,(ןורבחב) ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו
ץלאנ קחצי דועב ,ןורבחב בקעי לש הוולשה ותוהשל הפ הנווכהש ,םירמוא
םירחא .ךלמיבאל ףופכ דימת ,והנשמל דחא םוקממ ,םיתשילפ ץראב עונל
תויטיאב םג םא) רבד-לש-ופוסב חתפתת ותחפשמ רשא ,בקעי קרש םינייצמ
תא בשייל שממ לוכי אוה קר ,לארשי יטבש רשע םינשל היהתו (םיבואכמבו
בשייתהל ןיידע לוכי אל ,לאגיי אל וינבמ דחאש ,קחצי ;ןענכ-ץרא
.החונמב

ףדר בקעיש ןיבמ אוה - תרחא ךרדב קוספה תא שרפמ (א) לאנברבא
.ץראל ץוחל תומיאתמה תולועפ - תולגב הלילו םוי הריירקו החפשמ
ריאשהו (זכ:הכ הוושה) הרות ילהאב "בשי" בוש אוה ,ץראל רזוח אוהשכו
הסנמ תמאב הליצא שפנ .םינתפאשהו םיריעצה וינבל םוי-םויה ינינע תא
םישיגר ויהי וינב לכש הסינ בקעי ןכו ,תומשנה לכ תא תולעהל
לע תולעתהל לגוסמ היהש ,ףסוי םע קר חילצה אוה לבא ;םילאוטקלטניאו
ריעשב םילקה םייחהש ףוסב ןיבמ ומצע ושע וליפא ;ולש ןטבה-ישגר
תליא הוושה) לארשי ץראב לארשי לש הברקהה ייחמ ויפוא תא רתוי םימאות
.תפומל הרבח הב םילהנמ םניאשכ היבשוי תא האיקמה ,(?ביבא-לתו

ףאשש הזב בקעי אטחש ןעוטה הדגא שרדמ םיאיבמ םייחה רואו י"שר
דימת ףואשל קידצה לע .ויתורצ לכ ירחא ,הוולשבו טקשב ,ותיבב תבשל
תבוגת ןכ-לע !אבה םלועב ותוכזל םידיתעה םישדח םירגתאו תונויסנל
הילע רשבתנש תרהטמה תולגה תא תוחתופה ,ףסוי לש תורצה איה ה"בקה
.(וט:זי 'הק הוושה) םהרבא

!ןטשל םא יכ ,'הל אל וז החושק הדמע תסחוימ ,דפ הבר תישארבב
ותמ לארשימ 70,000 םג ;ןטשה תמזיב ול תואב ויתורצש ,בויא הוושה)
ילוא שי ;(דכ ב"מש הוושה ,אכ:א"הד-ןטשה תצעל בישקה ךלמה דודשכ
דוע לכ ,לאגנ םרטש םלוע לש תוירזכאה לכל םדאה ןותנ יכ ,ןאכמ דומלל
הכזי אל בקעי .תימינפה ןטשה תעפשהל םינותנה םהשלכ םישנא םנשי
םדוק ונקתיש ירחא ולוכ םלועה תא ןויצמ ויאצאצ ונקתיש דע תמא-םולשל
(!םמצע תא

ץראב רג ,ויתובאכ ,ונדועש שיגרה ומצע בקעיש ,זמור םייחה רוא
ןיידע רבודמהש ,העידיב (םימדוקה םירבסהה לכ דגנ) בשייתה רגכו לארשי
ץרא תא םשוביכ םדוק ,תולגל וינב םידיתע ףסוי י"עשו םינענכה ץראב
תעדל ,תורוד וא ,י"שר יפל ,תואצות=) תודלות הלא".המר דיב לארשי
רענ אוה ,ןאצב ויחא תא העור היה הנש הרשע-עבש-ןב ףסוי :בקעי (ן"במר
- והארמב הדימה לע רתי קסע ,י"שר תעדל ;רגבתמ ריעצ לש תויושיא לעב)
ויבא ישנ ,האל ינבו ההלב ינב םע היה אוה .(םותי תשוחת תופקתשה ילוא
לא הער םתביד תא ףסוי אביו ;(י"שר - םידיחיה האל ינב י"ע וחדנש)
ר"בו ן"במר תעדל ,םינבה לכ לש ;י"שר - האל ינב לש םתביד) "םהיבא
האל ינב תא ףודהל ןבואר לאו ףסוי לא ופרטצה אל עודמ ,אל םא - ה:מ
האל ינב ינפמ ודחפ םלוכש ןכתי ,םלוא - ?ףסוי תא ליצהלו
אוה םינוקז-ןב יכ וינב לכמ ףסוי תא בהא לארשיו" (?םמצעב םיחוטבה
לע םירבדמ םירחא ;חי:גי ,ב לאומש הוושה) "םיספ תנתוכ ול השעו ,ול
,םירמוא דוע שי ;חבושמ וא םוקר ,רייואמ ,םיספ לעב ,ינועבצ ליעמ
שי :(ושעו דורמנ ךרד הרבעהו ,ןושארה םדאל ה"בקה השע וז תנותכש
ךכב ,בקעי לש יתימאה ונב היה ףסויש ,(ג-ב:זל) וניקוספ תא םישרפמה
םנמא .םיפיה והארמו ותומדב המד ומאל וליאו ,תוהז ויה םחורו םהינפש
תוישיא תא םלועמ גפס אל ותדילמ םתוימה דליה ךא ,ןימינב םג םהל דלונ
.ומא

ויה םיטבשה רשע םינש לכש ,םירמואה ירבד תא איבמ םייחה רוא
.רפיטופ תשא תא החדש םדוק ,אטח לש והשלכ ןמיס ילול ,ףסוימ םידלונ
ןפוא םושבש ,םישיגדמ (ו:י תולחנ תוכלה) ם"במרו (ב:י תבש) ברש י"פעא
לע בקעי לע תרוקיב םיחתומ םה ךכבו ,וייחב ויחאמ דחא דלי ףידעהל ןיא
בקעי ריכהש ןייצמו וילע ןגמ רהוזה ,האניקו תובירמ ררוע ותוגהנתהבש
ףסוי לש ויאצאצמ חומצל תיחישמה הלואגה הדיתעשו ףסוי לש ושפנ תלודגב
ה"בקה םג .(בגשנהו יפוסה ודמעמ ןייצל ,לארשי ןאכ בקעי ארקנ ןכ לע)
תאזכ תמא-תבהא !םינבה ראש דצמ תומוד תואצותהו ,לארשי ,דחא ןב ףידעמ
םידימלת בכעל המגמה תמועל) תיתימא הלודג דדועל םג שי ;האכדל ןיא
ויתובא םג .(!םהל םיווש םהש ושיגרי הרושה ןמ םידימלתש ידכ םינייטצמ
,םהינבמ דחאל דחוימה םסחי תא ףושחל וגהנ ,קחציו םהרבא ,בקעי לש
(הרש ידיב לאעמשיו רגה לש םשוריגו קחצי תדלוה דע) לאעמשיל םהרבא
רתוי הברה םירחואמ תורודש ,ךכ לע םיחומ ןיאש הארנכ .ושעל קחציו
לש חותפה וסחיל זמר ,המואה תובא לש םתוגהנתה לע תרוקיב םיחתומ
.םעבטמ אקווד םייתכלה םניאש םייחה ינינעו תונויער יפלכ דומלתה

ליג לע ארזע ןבא םגו "וניזאה" תלחתהב םייחה רוא םג
;תונשרפב תויתריציהו תישפוחה הבשחמה תובישח תא םישיגדמ הדיקעב קחצי
הכלהה יפל .יניסמ םשוריפש םירמוא םהשכ קר ל"זח םע םיכסהל םיכירצ
תוכורא רתוי תויהל תוכירצ ,שפוחה תא תולמסמה תויציצה ,ישפוחה קלחה
,הכלהה לש תרגסמהו תולבגומה תא למסמש ,םירשקה לש ימדיקה קלחהמ
טורח ארקת לא" - םדאל תויתריציו שפוח רתוי תתל ףוסב הדועיש
.(שריה .ר.ש ברה) "תורח אלא ,תוחולה לע

םמצע םה - ישונאה לכשל אלא ,ל"זחל תוכמס ןיא ,עדמה ,לוחה םוחתב םג
ספדומה ,הדגאל המדקהב ןומימ ןב םהרבא בר) עדמ ינינעב םינוויל ודוה
.ד.י ברה ;(ם"במרה ויבא תטיש םג הז הארנכו "בקעי ןיע" לכ שארב
םיניניע" לש המישר תושעל ונממ יתשקיבו וז השיגל םיכסה ק'צייבולוס
דימת אוה "?!ינממ שקבמ התאש המ לכ קר הז" :בישה אוה - ולא "םינוליח
;םלועמ ותוא קביח אל ויבא - שגר םיעיבמ אלש 'םידגנתמ'ה לע ןגה
הזב תודיסחל םידגנתמה תודגנתה ריבסה אוה ,ןוטסובב ולסכ טי תגיגחב
תוקומעהו תושיגרה תושגרה - שפנה לש םישדקה שדוק תא החקל תודיסחהש
.'וכו דוקיר ,הרישב ץוחב םתעבהב םהב הלזליזו - החפשמהו 'ה יפלכ דאמ
םדא לכש ןכיה ,שדקמבש היולגה רצחה םג הנשיש יתנעטו ומיע יתחכותה
ינפוג עגמב ךרוצ שי םג ;םישדקה שדקב 'הל סחיה לכ אלו ,סנכיהל לוכי
הליג ליי תטיסרבינואמ רקחמו ,םידיסחה לש םידוקירה ומכ ,םדא ינב ןיב
אוה זא .ינפוג קוביח ולביק אלשכ ,םכרצ לכ ולביקש ףא ,ותמ םיפוקש
אל ינא קר ,לוכי אל ינאש בושחת לא" :רמאו קזח יתוא קביחו ילא הנפ
"!הזב ןימאמ

הבר שרדמ .םולשב ומע רבדל וליפא ולכי אלו ףסוי תא ואנש םיחאה
ער ,דחא דצמ ;תילאיצנרפידה הזילנאה תטישב םיחאה תוגהנתה תא חתנמ
תא ול ורמאש הדבועה חבשל היואר ,אסיג ךדיאמ ךא ,םהיחא תא ואנשש היה
ברעמ" הוושה) תובידא לש המילגה תחת םתאנש תא ושבכ אלו ,וינפב הז
שי ,ערה לש ומוציעב וליפאש דומלל רשפא ןאכמ .(הזילאנא םע "עורפה
רבדל הסנש ,םכש :לשמל) ןהב ךרבתנ םדאהש תובוטה תונוכתה תא םג שקבל
ירחא רמת תא שריגש ןונמא תמועל ,התוא סנאש ירחא הניד לש הבל לע
.(ומצע סנואה השעממ השק ותייחדש ,שוריפב ול הרמא איה ;המוד השעמ
לוקב דימת רבדל ונב תא דדועמ ן"במרה לבא ,הזה שרדמה תא איבמ י"שר
תוימשג שיגדה י"שר ךכ .'וכו ,דימת הוונעב המדאה לע לכתסהלו דאמ קד
ריזנה תא חבישו תושירפ דדועש ן"במרה תורמל ,אטוח ריזנל ארקו השודק
:ויתומולח לע ףסוי םהל רפיסשכ ,הלדג םתאנש .("אשנ"ב ונרמאמ האר)
רשע דחאו חריה ,שמשהו ,הדשב הפוקזה ותמולאל תווחתשמה םהיתומולא
.ול םיווחתשמה - ותחפשמל םילמס - םיבכוכ

םולשה ןעמל טקשב רבדה תא רומשיש ףידעה םלוא ,ותלודג תא הפצ ויבא
ןאצ םע ויהש ויחא תא רקבל (?ןיעדויב) ףסוי תא חלש לארשי .(י"שר)
ירחא ,ןתודב םהש ףסויל רמא (שפוחמ ךאלמ) םירתס-שיא .םכשב םהיבא
םצעב היה הז ןכוסמ עסמ תרטמש ,זמר) "שקבמ יכנא יחא תא" :ףסוי רמאש
ךירעהל םייד םיבורק ויה אלו קוחרמ וב וניחבה ,ליגרכ .(ויחא םע סויפ
יבשוי לכ תא וגרה םדוק רשא ,יולו ןועמש) םיחאהמ םיינש .יוארכ ותוא
המשאה תא ליטהלו ףסוי תא גורהל התע םיעיצמ (תקדוצה םתאנקב םכש ריעה
םה רשא ,ףסוי לש ןוטלשה תומולחל ץק םימש ויה ךכב ;הער היח לע
עיצה ,יעבטה גיהנמהו רוכבה ,ןבואר .תונדרמ לאכ םהילא וסחייתה
רחואמ התיבה ותוא בישהל הוקתב ,רוב ךות לא ףסוי לש ותכלשהב קפתסהל
ותוא בישהל היה לוכי אל ןכש ,תוגיהנמל יואר היה אל אוה .רתוי
תונפל םוקמב ,ויבא לש ותטמ תא וא ההלב תא חקל ,ךכל המודב .יולגב
,ןבואר לש ותצע תא וצמיא םיחאה .(בכ,הל) ויתוגשהב בקעי לא תורישי
םשנוע רוקמ ןאכ ;ףסוי לש ויכב תורמל ,הבוט החוראמ תונהל ובשיו
;דוסי היהש ןכתיי ,ינדרמ םויא ףסוי הוויהש םתעיבקלש תורמל ,דיתעב
המואמ השע אל ךא ,ויתומולח תא םהל רפיס קר ירהש ,ישוק ךכב םג ,םלוא
.(אכ:במ הוושה) םתוא םישגהל

םגיהנמ תצע תא םצמאבו ,םירצמל תורוחס האיבמה הריישב וניחבה םה
םע לבאתה ןבואר .ףסכ תועבטמ םירשעב ףסוי תא ורכמ ,הדוהי ,שדחה
בקעיל ותוא וחלשו םיזע ריעש םדב ףסוי לש וליעמ תא ולבט םה .ובוש
-?תרזחב שיפ-עטליפגה ליבטהל םיזנכשאה גהנמב זומר ילוא) יוהיז םשל
עקש אוה .(יקחצי .א יפל ,זט:חמ תישארבב םיגדל ףסוי ינב ולשמנ תמאב
(?ישונא ליבקמ וא) הער היחש בשח יכ ,וב ומחנל ולכי אלש קומע לבאב
תא תומרל םיזעה ריעשב בקעי השעש שומישה הוושה) ףסוי תא הפרט
ףסוי תא וחקל (םיכוותמ ילוא ויהש) םיניידמו םילאעמשי .(ולש-ויבא
,התע .(םיבצקה וא םיניילתה) םיחבטה רש רפיטופל רכמנ םש ,םירצמל
ףסוי ןיב ךרעיהל לארשיב תוגיהנמה יקבאמ םידיתע ,ןבואר תחדה רחאל
לא הז "ושגי"ש םויל דע ,לפש תותעו איש תותע ויהי דחא לכלשכ ,הדוהיל
.ויחא לש תידוחייה תיחישמה ותמורתב שיא וריכיו הז

לא הנופ אוהשכ ףסוי תריכמ ירחא אכודמה הדוהי תא התע הארמ הרותה
ינענכ שיא תב" השאל אשונ אוה .תופתוש ומע םיקמו ,הריח ,ידוהי-אל
ןנוא ,רע :םינב השולש הנממ דילומו ,ללכ רכזומ המש ןיאש ,"עוש ומשו
תב ,תימינונאכ ,הילא הדוהי סחיל זמור המש ילב דבלב היבא תרכזה.הלשו
וא תויטילופ תוביסמ-היבא ללגב אלא התוישיא ללגב אל האשנ ילוא,רחוסה
ה"דב םג אצמנ'עוש' םשה .(א,ג א"למ) הערפ תב םע המלשל המודב,תוילכלכ
.מ ברה) "עבש תב" םוקמב "עוש תב" הארקנ ,דוד ,ואצאצ תשאשכ ה:ג א
םג תמה ,ויחא ןנואל ,םידלי אלל ותומ ירחאו ,רעל תאשינ רמת .(ינפג
-ןנוא ;הפיה הארמ תא רמשל ידכ ,ותשא תא רבעל הצר אלש לע תמ רע) אוה
תוישיא תוזילע הושה) "ערזה היהי ול אל"ש בשח יכ םגו ,הביס התואמ
יתש תאישנ גהנמ תא ריכזמ י"שר ;העגיה םאה לש וז תמועל 'הדידי'ה
וזו תינהנ הניא וז תולכסותמ ןהיתששכ ,תדלל תחאו תואנהל תחא ,םישנ
לוגלגל זמר ,י"ראה יפל ,שי ןנואו רע רופיסב .(ךמל האר ;תדלוי הניא
לש תוטש אוה תומשנ לוגלגש םינעוטה 'וכו ובלאו ג"סר תמועל ,תומשנ
.לוגלג םיריכזמ אל רהזל םדוק הלבק ירפס דועו הריציה רפס םג ;םייוג

אצומ !הז תא וליגש םינוויה תא חבישו לוגלגב ןימאה לאנברבאה
תומדיהל יושע רטפנה לש ויחאו ותשא לש םדוחיא ירפ :ךבסהמ ילנויצר
אישהל הדוהי בריסשכ .ותוא חיצנהל וא ומצע רטפנה לש ותויושיאל רתויב
הדוהישכ .ןוברע הלטנו הדוהי םע הבכש ,הצורפל השפחתה רמת ,הלשל התוא
תא הגיצה רמת ,(שא תיווכ הב עיבטהל וא) התייטס לע התוא ףורשל דמוע
םבייל הלשל ןתנ אלשכ העטש ךכבו ותוהבאב הדוה אוהו ,ןוברעה
,המע תויהל הדוהי ףיסוה אלש ,ךכ שרפל ןתינ "התעדל דע ףסי אלו".התוא
תיב דועב ;ץרפו חרז ,םימואת הדלי איה .(י"שר) ןכ תושעלמ לדח אלש וא
דוד-ןב חישמ תאבהל ה"בקה השע ,םירצמב דבע ףסויו ,רזופמו לבאתמ בקעי
הצורפ םע בכושה ,הדוהי לש לפשה תעב ותוא התרה ומאש ,ץרפ יאצאצמ
.וינבו ותשא ,ותחפשמ ןדבא ירחא

םיאטוח םע תוהדזהל לכויש ידכ ,קפקופמ רבע היהי חישמה ךלמלש בושח
ונממש ,ויתונב םע בכושה טול תא ורבע ללוכ ןכ-לע .ךלמכ הונעב גוהנלו
.האושנה עבש-תב תא חקלש דוד תאו ,תור האצי

תונוכת יתש ,'ה חור אלמתהו וישעמ לכב חילצהש ףסויל הרותה הבש ןאכ
ףסוי תא תותפל בושו בוש התסנ רפיטופ תשא .ןכירעהל עדי רפיטופ רשא
וב חטובה וינודא יפלכ תאז איה הדיגבש ,הל ורמאב בריסש ,הארמה-האנ
רכומ היה אל םירצמל ךא ,ירסומ-יתלב היהי השעמהש ,ילוא ,רבס ףסוי)
הלולע םכש ריעה ישנא לכ תגירהש וינבל בקעי רמא ךכל המודב ;הזכ גשומ
הנממ ףסוי חרבשכ .(השעמה תוירסומ-יא לע ועמשי אל ירהש ,םתערל לועפל
ךילשה ונודאו ,הסנאל ןויסנב ותוא המישאה איה ,ודגב תא הידיב ריאשהו
גרוה היה ותשאל ןימאה וליא ;ודובכ לע רומשל ילוא) רהוסה תיבל ותוא
לכ לע ותוא הנימו ,ףסוי לש ויפואמ םשרתה רהוסה-תיב רש םג .(ףסוי תא
םיקשמה רש ולשרתה ,ףוסבל .(םוקמ לכב טלוב ךרובמ ןורשכ) םש השענה
ינש .רהוסה תיבל םה ףא וכלשוהו ,םיבושח רצח ידיקפ ינש ,םיפואה רשו
םיקשמה רשש ,םהיתומולח תא שריפ ףסוי ;םתרשמל םבוש לע ומלח םישנאה
,ףוסבל .הרק םנמא ךכו ,הלתיי םיפואה רש וליאו ,ודיקפתל בשוי ןכא
.ורסאממ תאצל עייסל ףסויל ותחטבה תא םיקשמה רש חכש

ח:ג-ו:ב סומע ,הרטפהה (ד

שחכתה אלש ,ףסוי .םיחא תאניש -לארשי לש ךשמנה ואטחב תקסוע הרטפהה
תמועל ,לארשי ץראב הרובקל הכוז - "םירבעה ץראמ יתבנוג" - ואצומל
,םירצמב ומכ ,הכונחב .ורתי תונב ינפל "ירצמ שיא"כ ההדזהש ,השמ
.חישמה תומיל המדקהכ ,ולוכ םלועל ץוחב ריאמ ידוהיה

קיצייבולוס .ד.י ברה לש "תושרד שמח" ךותמ (ה

,החונמה ,הולשה יכ ,תיביטקניטסניא שיגרה (יחרזמה) ב"סרת לש ףסוי
לש ףסוי .אווש-םסקמ אלא םניא ,םילודגה ויחא םייח םהב ,חטבו טקשה
קשמב ונא םיעלבנ יכ ,"םימולא םימלאמ ונחנא הנהו" םולחב האר ב"סרת
לע תססובמ הרבחה םש ,ברעמה םלועב זכרתי תודהיה לש יראה קלח יכ ,שדח
תיעדמ תילגת לכ םש ,ורהזי "םיבכוכ רשע דחאו חריהו שמשה"ו ,עדמה
םירושק ויהי תועוצקמה לכ םש ,רתויב הלודגה היצסנסכ םינותעב תמסרפתמ
רוסא יכ ,עדומ-יתלב חרואב שיגרה ב"סרת לש ףסוי .יאמדקא ךוניח םע
יכו םיידוהיה םייחב ולוחי םילודג םייוניש יכ ,ווק-סוטטסה לע ךמתסהל
לש האוב תא שח אוה .םהה םייונישל םינמוזמו םינכומ תויהל ונילע
רשאכ ,תובישי הנייהת קסנימב אלו אנליווב אלו קסירבב אלש ,הפוקת
ןנוכתת ,לארשי תנידמ ,לארשי ץרא רשאכו הרות םוקמל ךפהית הקירמא
.הרות לש זכרמכ

ונל םירוכז ןיידע ."יאנכע לש ורונת" לע רופיסה תא םיעדוי ונלוכ
לע םק רשא ,איננח ןב עשוהי 'ר לע תעמוד ןיעבו טטרב ונדמל םהב םימיה
תא לארשי ימכחל ה"בקה רסמ הכלה ינינעב "!איה םימשב אל" :ארקו וילגר
תולאשב םלוא .רתומ-רוסא ,רוטפ-בייח ,רוהט-אמט קוספל תוכמסה
וא הנמ לש םוכסל אלו רכיכל אל ,רונתל אל תועגונש תולאש ,תוירוטסיה
.ימ ירבדכ הכלה ומצעב ה"בקה קסופ ,חצנה םע לש ולרוגל אלא ,םיתאמ
ףסוי ןיב תקולחמב .ה"בקה לש הכלהה-קספ תא תורמהל והשימל תושר ןיא
קספ וניימיבו ,ףסויכ הכלה ה"בקה קספ ,םינש יפלא ינפל ,ויחאו ןומדקה
תיב דיתעב הברה חטב אל רשא ,ב"סרת לש ףסויכ הכלה יכ ,םלועה ארוב
גיצהל ינוצרב .םירחא םיאנתו תרחא ץרא לע םלחו הפוריא-חרזמב לארשי
,האושה ןמ ולצינש ,הרותה-ימכחו תובישיה םישוע ויה המ :הטושפ הלאש
ץראל ךרדה תא שבוכ היה אל ב"סרת לש ףסוי םא ,שאמ םילצומ םידוא
תורחא תוצראו הטיל לש םייחה ץע תא שדחמ לותשל רשפאמ היה אלו לארשי
?השודקה ץראב

םלוע ינואג ,ףסוי לש םילודגה ויחא ויה ול יכ ,ינא בשוח םימעפל
יקול-אה סנה תא םיאור םה םג ויה ,םויכ ונתיא םייח ,ןוילע יקידצו
ןיא :ונמצע תא הלשנ לא .ה"בקהל חבשו ריש םינתונ ויהו הנידמה תמוקתב
.םויל םוימ תרבוג תוללובתהה .הלוגב תווקת הברה תולתל םילוכי ונא
לכשה יפ לעש ,הלאכ םיגוחב םג .הדמתהב הברתמ תבורעתה יאושינ רפסמ
םייוצמ רבכ ,הפגמה דגנ הרוצב המוחכ םינסוחמ תויהל םיכירצ ויה
ידמול רפסמ ,תישאר - םלוא ,הלוגב הרות תצק שי ,םנמא .תבורעת-יאושינ
תוזחל רשפא-יא :תינשו ,רתויב ןטק ילנויצרופורפ חרואב אוה הרותה
םיב הטיאל הענה הנטק הריסב ונא םיאצמנ .םיאבה תורודל הרקי המ שארמ
תודהיו הרות לש הדיתע הב חוטב ,תיתד הנניאש לארשי ץרא וליפא .רעוס
.הלוגב ,ןאכמ רתוי הברה תיתרוסמ

- ןילופו הטילמ השרוגש - הרותה םש ,השדחה לארשיב קלח ונל היהיש ידכ
לכ םע דחיב לארשי ץרא תא תונבל ב"סרת לש ףסוי ליחתה ,תיב הל אצמת
.םילודגה ויחאמ תוחפ אל יגולואידיאה חטשב קוחר היה םהמ ,"םיישפוחה"
יכ ףוסבל ודוה ,םינש יפלא ינפל ,ה-י-יטבשש דועב ,וננובאדל ,םלוא
הער יכ םתאטחו ךיחא עשפ אנ אש אנא" :ותחילס תא ושקבו ףסוי קדצ
ץמואהו איהש תומכ תואיצמה תא תוארל הדימה וניחאמ קלחל הרסח ,"ךולמג
תוללובתהה רשאכ - ץיוושיואו הקנילברט רחאל ,םויכ םג .םתועטב תודוהל
הניגמ לארשי תנידמש העשבו ,תוצופתב תודהיהמ לודג קלח תאבוסו תללוז
תא םהיחא ףסוי יבגל תונשקעב םה םימייקמ ,יברעה קלמעמ בושיה לע
!"קוחרמ ותוא ואריו"

ןפלט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא 628-8968


Back to the home page.