אציו
ב:בל-בי:חכ תישארב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

גרבלדיהמ ןאסוס ירנה תחפשמ י"ע םרתנ הז ףד

:ןכות
.אציו תשרפ לש עקרה (א
.השרפה תריקס (ב
.הרטפהה (ג
םייחה תוכיאו ידוהי יפוי (דאציו תשרפ לש עקרה (א

דימתי בקעיש הצר ויבא ;הקבר ,ומא י"ע ול הרחבנש ךרדל אצוי בקעי
ינינע לוהינב ושע לפטישו ,םידומילב קוסע ,"םילהא בשוי ,םת שיא"כ
ןהמ העדי ,ןרחמ האצומ רשא ,הקבר .תוכרבה תא ךכ םשל לבקיו ,םלועה
להנל םיעשרל םיחינמו ,םהיתובישיב םיקידצה םיראשנשכ ,םלועב תואצותה
,השודקב ותודדובתהמ לדחי בקעיש ,הבלב רמוא הרמג איה .םינינעה תא
הליחתכלמ) ושעל ןתוא רמש קחציש ,הזה םלועה תוכרבב וקלח תא לוטיו
בריסו ,בקעי ליבשב לארשי ץרא לשו םהרבא לש שדוקה תוכרב תא קחצי רמש
םימשה לטמ) הזה םלועה תוכרבב םג בקעי הכזש ירחא .(ושעל ןתוא תתל
תא םש דומלל ,קזחהו רישעה ,ןבל לא הקבר ותוא החלש ,(ץראה ינמשמו
לכ םע דדומתהל בקעי לכוי ,ןבל םע דדומתהל חילצי םא .םלועה יכרד
בקעי התע .ושע לע רמושה ךאלמה וליפאו ,םעלב ,ןבל לש ודכנ ללוכ ,דחא
חתופ אוהו ,ןוחטיב-רסח דיתע שי וינפלשכ ,'ה םע ודבל ומצע תא אצומ
.םדאה םעו םיקלאה םע ויקבאמ תא

ןדפל בקעי תחירב לע הרותה הרבד רבכ :דדובה הנומאה שיא בקעי
שיגדהל ,עבש-ראבמ ותאיצי לע תרזוח איה הפ .תודלות תשרפ ףוסב םרא
ןושאר דעצ איה ותעיסנ ,ושעמ החירבהמ ץוח .המצע האיציה לש התועמשמ
החפשמ םיקהלו ןתחתהל - אבה ודיקפתל םדוק יאנת ,תואצמעה ןוויכב
בוזעי ןכ לע" - םירצמב הנממ דלווהל דיתעה ,לארשי םעל סיסבכ הלודג
;(דכ:ב 'רב) "דחא רשבל ויהו ,ותשאב קבדו ,ומיא תאו ויבא תא שיא
'ה םש ,החפשמה תרגסמב םיגישמ ,רסומו תוישונא תושגרב תיתימא תוקמע
אוה יפויה שופיח ,םיאמורהו םינוויה יפל לבא .תודהיה יפל ,םדאל הלגנ
וחוכ קר שי בקעיל .הכונח לש תקולחמה וז - םדאה תומילשל ךרדה
ימאו יבא יכ" :זירכמ דיוד ךכ .(שריה) 'ה םע ורשקו ,ינחורהו ינפוגה
םיבוטה ;דבל םיראשנ ףוסב ונלוכ - (י:זכ 'הת) "ינפיסאי 'הו ,ינובזע
םג םה - בוטה םנוצר תורמל ,םהידלימ דרפיהל םעפ-יא םיכירצ םירוהבש
תא רותפל םילוכי אל דבל תודידיו ןיאושינ .םיתמו םיינע ,םילוח ויהי
אוהו ,ידוהיל םינש יפלא לש הדיחיה הוקתה אוה 'ה .וניתויעב לכ
עיפומ 'ה ןכל .וייח לכב םדאל ןמאנ יכה דידיה תא םיווהמ ותרותו
תא שפחמ ושעשכ ,הצוחה ותיבמ חורבל ךירצ אוהשכ ,וישכע אקווד בקעיל
ויתואצות תובקעב ,סעכ םג ילוא ,הארונ הבזכא שיגרמ אוה חטב ;ושאר
המיבה ןמ תמלענ איה ;דוע התוא הארי אל אוה .ומיא ןונכת לש תוער יכה
תורמל ,קחצי תיימר לע השנענ םג איה ילוא .הדיקפת רמגנ - תיכנתה
.הזב ךרוצה

ויאצאצל אמגוד ,הילע ךרוצל הדירי וז ,שדוקה ץרא תא בזוע בקעיש ףא
הניכשה תוקלתסהו הדירי למסמ ,החרזמ ,בקעי תחירב לש ןוויכה .םתולגב
ןיקו םדא לצא ומכ ,ינפג יכדרמ ברה יפל (המרמה הפ) טאח ירחא
תשרפ דמלמ ינפג ברה ;י"שרב אבומה ,אכ הבר תישארב יפל ,זט:ד ,דכ:ג)
17 רמיהסדליה בוחרב כ"בב ,תירבעב 'ב םוי ,תילגנאב 'א םוי לכ עובשה
תוצרא ידוהיל שודקו בושח יכה ןוויכה אוה "חרזמ" םויה לבא .(20:30ב
ךירצ היה םהרבא .םיללפתמשכ םילשורילו י"אל החרזמ םינופש ,ברעמה
רוזחל ךרטצה בקעי ךכ ;לארשי ץראב םדא ןב לש אמגוד תונבל ןרחמ תאצל
יטבש ויהי םלוכש ,תפומל החפשמ תינב - אבה בלשב ליחתהלו ,ןרחמ
,תוישיאב םהל םימוד יכה םינבה תא ודביא קחצי םגו םהרבא םג .לארשי
תאלמ ,תיטיאה תוחתפתהה לע רופיסה אוה תישארב רפס ראש .םיכרעב אל ךא
,םירצמל - תולגב תכלוה םג החפשמה ,ףוסב .בקעי תחפשמ לש ,תורצה
ידכ ,תועידיו רשוע הברה ולבקי םה םש - םהימי לש הינשה היצזיליביסה
תעל םא עדוי ימ" - רתסאל רמא יכדרמ ךכ .תושונאה לכל תפומל םע םיקהל
טרבוש ברה יפל ,ב"הרא ידוהיל ךייש םג הז ."?תוכלמל תעגה תאזכ
תונבלו בושל ידכ קר םדובכו םכוניח ,םרשוע לכ ולבק ילוא - וריפס
הנתשנו םדקתמ דימת בקעי ,םהרבא ומכ .םלועב הומכ ןיאש יוגכ ,י"א
.לארשי - םתנידמו ומע לש םשה םג היהי ףוסבש ,ומש

םידיקפת ויה ,לגוטרופד ישימחה וסנופטא ךלמ לש ידוהיה רבזגל
- םיקלח שולשל ונתשרפ תא קליח אוה .הילטיאבו דרפסב םג דאמ םיבושח
(3 .ושוכר תשיכרו ותחפשמ תריצי (2 .בקעי עסמ (1
.ץראל ותרזח

,ושעמ החירב - דחוימה ובצמל יטנולר תויהל ךירצ םלוסב בקעי םולח
ול הארמ 'ה ןכל .המרמב לבקש ,ויבא תכרב םויקב ןוחטב רסחו ,ינע ,דבל
לש ותירב תא ולבקי ויאצאצ .ץראל ותוא ריזחיו ,וילע רומשי ןכ אוהש
ןימל הניכשה תא בוש ואיבישו ,ץראה תא ושרייש ,וערז ובריש - םהרבא
רשועה תוכרב לבקיש וישכע ול חיטבמ אל 'ה לבא) םילשורימ ישונאה
םמצעב וטילחיש ויארוקמ שקבמ הזה רבזגה .(ושעל שארמ ודעונש ,חכהו
תואמב ול םימדוקה ,םירחא םישרפמ 8 לש ולא וא ,ושוריפ - בוט רתוי המ
רשק םירצוי אלש ,םהישורפ תא ללוש אוה !(םישרדמו י"שר ,לשמל) םינש
(הרומב) ם"במרה .תעכ בקעי לש דחוימה ובצמ ןיבו םולחה ןיב
רמוא ,הככ הז םא .האירבה תודוסי תא בקעי תא םידמלמ םולחבש רמוא
,םיאתמ רתוי הברה אוהש ס"היבב ותוא ךנחמ היה 'ה ,ונלש םסרופמה שיאה
ןוימד םיררועמ קר ,לכשה תא םידמלמ אל תומולח - רע אוהשכ ,םויב
,שיקל שיר תעד דגנ ,הנש ליבשב תולילהש רמא הדוהי 'ר םג .האובנו
הקטילופבו הרותב לודגה שיאה !ונידומל ריאהל רצונ חריהש ,ונלביקש
םגו רגניסיק םגש - לאנברבא קחצי ןאד אוה הזה
!ותוא וכחי םילארשי םיאקיטילופ-םינבר

השרפה תריקס (ב

תא םעפ דוע הריכזמ הרותה המל .ןרחל וינפ םשו עבש-ראבמ אצי בקעי
תא בזעש חטב ,ןרחל ךלה רבכ אוה םאו -?"...עבש ראבמ בקעי אציו"
.המצע ותאיציב תדחוימ תועמשמ שיש דיגהל םיכירצ !עבש-ראב
,ויתובא םוקמב ללפתהל ידכ עבש-ראבל בקעי עיגהש העדב ן"במרה
זא קחציש ,םירמוא םירחא .ןורבחב וינבו קחצי וררוגתה העש התואב ירהש
לכלש תורוהל בקעי לש ותאצ תא הנייצ הרותהו ,עבש-ראבב אקוד ררוגתה
ריאשמ אוה םא וליפא ,התוא בזוע היבשותמ קידצשכ ,לודג םשור שי ריע
.(?המוסו ןקז ינשהשכ אקווד - י"שר) קחצי ומכ - רחא קידצ וירחא
ותפקשהל תדגונמ ,ריעב קידצה תואצמיהל הלודג תובישח שיש ,וז הפקשה
.םיעשורמה היבשות תורמל ,"הקשמ הלוכ" יכ ,ןדריה רכיכב רחבש ,טול לש
הדיקעה םוקמ ילוא) תימואתפה המחה תעיקשב ,דחוימ "םוקמ"ב עגופ בקעי
.ושאר תחת ןבא תירכ םע ,ןשי םש ;(די ,ד ,ג:בכ 'ושה ,שדקמה תיבו
ןיב חתמנה ,םלוסב םידרויו םילוע םיקל-א יכאלמ בקעי האר ,ומולחב
םהרבא יקל-א"כ ומצע תא גיצמש ,ה"בקה בצינ ,םלוסה שארב .ץראו םימש
ובס םע רתוי בקעי ההדזה הז עגרבש זמר - "קחצי יקל-או ךיבא
.םנפומה ויבא םע רשאמ ,םהרבא ,ןתלעפה

תשולשל זמר -ונתשרפ שארב ,ךרוצ אלל וליאכ ,םימעפ שולש רכזומ "םוקמ"
הוושה ;הניכשה תארשהל עבקנש םוקמב תונביהל ויה םידיתעש ,שדקמה יתב
הנורחאה - שדקמה יתב תשולש דגנכ ,קחצי תוראב תשולש לע ן"במרה שוריפ
םיברעה ללוכ) םלוכ ךכ - תאזה ראבה לע ובר אלש לע ,"תובוחר" הארקנ
לש המלש הבושת ירחא קר הארנכ ,ישילשה שדקמה תא ולבקי (םירצונהו
לש םלוסה ןוזח ."ישילשה ןבאה" לע טקשב ןשי בקעי ,הפ םג ;םידוהיה
ותגאד (1 :העש התואב בקעי יכרצ לע תונעל אב ,לאנברבא ךישממ ,בקעי
הכזי אלשו ,התיבה בושי אלש וששח (2 .ושע ידיב ותגירה תורשפא ינפמ
אוהשכ קוידב ,ץראה תא וירחא וערזלו ול חיטבה 'ה .תירבה תא ךישמהל
אכודיש תורמל .החטבהה םויקל הכורא ךרד דוע שיש ךכל זמר ,הבזעל ץלאנ
(ו)..." .חור לכל המצועב טשפתהל הכזי דוע ,ץראה רפעכ וערז
יוקרפ ןרטסיאב ד"בח לש תבותכה ,770 אירטמגב"...תצרפ
קוספה לבא ;םלועה לכל בקעי תרות איבהל םידיתע ד"בחש זמר --ןילקורבב
עברא לופכל ךירצ "תצרפ"ש רמולכ ,"הבגנו הנופצו המדקו המי" :ךישממ
רנימסה ,>99F89F< לש תבותכה ;>99F<077 X 4>89F< = 3080 -םימעפ
?אירטמג לע ךומסל שי םאה -!יודורב 3080 איה ,קרוי ונב יתרוסמה

הנופצו המדקו המי תצרפו ,(?תולגב) ץראה רפעכ ךערז היהו"
תיתדה םידוהיה תעפשהב) ךערזבו המדאה תחפשמ לכ ךב וכרבנו ,הבגנו
תולגש תורמל ,קוספב חרזמל םדוק אב בירעמ - "(די:חכ - תירסומהו
תומיל וא ,םירצמ תולגל הנווכה ילוא ;לבבל ,החרזמ התיה הנושארה
- ברעמה תוצראב היהת םידוהיה לש הנושארה הלודגה העפשההשכ ,חישמה
(תירבה תוצראב חנ ינב תעונת ,לשמל

אל ,ותמש םלוכ ומכ ,אוהש רורב ,תמשכ) ל"ז ,ץיביבולמ יברה
לארשי ץרא"ב ךמת (>99F89F<ב רגרב דיוד בר יפל ,חישמה
ראבמ בקעי אציו"מ דמול אוה ;ץראב רקיב אל וליפאש תורמל ,"המלש
,קחציו םהרבא לש והשמ תוספרתמה םתשיגמ ומצע תא קתנמ בקעיש ,"עבש
יאנת תא ביתכיו שיאמ דחפי אל בקעי ;ךלמיבא םע תותירב םש ותרכש
לארשי-בקעי"ה םע ותשיגפ רחאל םשמ קמוחה ,ושעל לארשי תא ושוביכ
וילע ןגהל חיטבמ ה"בקה .ןבל תיבמ ובושב ,ץרא ךרד םע הרות לש ,"שדחה
שוטני אלשו ,(!ןבלל דבעתשהלו ושעמ חורבל ךירצ אוה ,םייתניב לבא)
,שי ןאכ .וילע ורבד רשא תא השעיו ץראה לא ונבישיש דע ותוא
לכ הדוישכ הפוקתל הנווכהש ןכתיי ;הזכ ןמז אובי ןכאש זמר ,ילוא
אל םימיה םתואב ;םדמלמכ לארשי לש םדיקפתבו 'ה תוכלמב ולוכ םלועה
.'ה לש תדחוימ הנגהל לארשי קקדזי

תיב"כ וילע זירכהו ,םוקמב הניכשה תמצועמ םהדנ ,ותנשמ בקעי רוענשכ
בשחנ םילשורי ךותב ללפתמש ימש ,םידמול ןאכמ ."םימשה רעשו םיקלא
תא לבקל םימשה רעש חותפ םילשוריב ירהש ,דובכה אסכ ינפל ללפתה וליאכ
,הל קרפ ,לודגה רזעילא יבר יקרפב .(זי:חכ ן"במר) לארשי תוליפת
ושאר ביבס ןתוא םשו ,קחצי לש ותדקע חבזממ םינבא 12 בקעי חקלש ,אצמנ
הרצונו דחי ורבחתה םינבאהש אצמ ,ררועתהשכ .(?םישחנ ינפמ הנגהכ)
תא דימעה בקעי .תחא המוא רוציל םיטבשה 12 םידיתעש ומכ ,תחא ןבא ןהמ
דוסי-ןבא ותוא ה"בקה השע ,רתוי רחואמ ;ןמש הילע ךסנו ,הבצמכ ןבאה
המ) םלועה הילע תתשוהש ןבאה ,היתשה ןבא הל ארקו ,ולוכ םלועל
.הריחבה תיב הנבנ תאזה ןבאה לע .(?הז ינפל םלועה דוסי היה

םוקמש רובס ן"במרה .זול םשב עדונ םינפלמ ךא ,לא-תיב םוקמל ארק בקעי
הארמ - ב:זט עשוהיל - א"רגה) העודיה לא תיב אלו ,םילשורי אוה הז
השוריפ "זול" הלמה .(לא-תיב םשב םינוש תומוקמ השולש ך"נתב ורכזוהש
,בגב הנטקה םצעה ןכו ,ןאצה ינפב םשש ,בקעי לש ויפנעב ומכ "דקש" םג
םיתמה תייחתל דוסיה תא הווהמו ,םלועל תררופתמ הניאש הילע םירמואש
;חי הבר ארקיו ;תיחצנה םילשוריל םשכ המיאתמ וז הלמ ךכב) 'ה תאמ
לכ הדיתעש ,ךכ לע ייחב ונבר עיבצמ ,ךכל המודב .(א:ומ הטוס
ה"בקה םאש ,בקעי עבשנ ןאכ .םילשורי ךרד תימויק הייחת רובעל תושונאה
חכהו רשועה תכרב אל) םייסיסבה םייחה יכרצ תא ול ןתיו ותוא רומשי קר
,(ימוימויה ומויקב 'ה תא ריכי בקעיש ,וניה) ומע היהיו ,(ושעמ חקלש
,םיקל-א תיבל ןבאה היהת ,ומע ןיידע ויקל-א 'ה היהי םא ,ובושב זא
אל ךא ,'הב ןימאמ בקעי) 'ה ול ןתי רשא לכמ רשעמ שירפי בקעי וליאו
הושה !ותנומא תא בקעי דבאי ,םילילאה תדבוע תולגב ילוא ;בקעיב
.(ל"וחב םילארשי םידוהי לש תוללובתהה

.םדק ינב ץרא לא וכרדב ,הלודג ןבא התיה הילעש ,ראבל עיגה בקעי
בקעי .ןאצה םע הברקה ,לחר ,ותינדוד לע ועיבצהו ,ןרחמ ויה םש םיעורה
.םדקומ היה יכ ,היערה תכאלמב ךישמהלו םנאצ תא תוקשהל םתוא דדוע
ןייצמ בוט חקל שרדמ !לחר םע ודבל ראשיהל ידכ םתוא קיחרהל הצר ילוא
ךותל םמצע תא םיסינכמ דימת - תאזכ תוגהנתהב םינייפאתמ םיקידצהש
אל הז" :רמול אלו ,לווע דגנ תוחמל םדיקפת ירהש ,םירחא לש םהינינע
דבוע אוהשכ םג הלא תושק תושירדב דומעל ומצע תא בייחמ בקעי "!ינינע
ופסאתיש דע ןבאה תא זיזהל םילוכי םה ןיאש םיריבסמ םיעורה .ןבל ליבשב
ומאל המודה ,("השבכ" המש שוריפ) לחר תא בקעי הארשכ .םיפסונ םיעור
,ודבל ןבאה תא ללוג אוה ,ותחפשמ ינב ןאצ תא הארו ,תובר הל עגעגתה רבכש
שריה .(?הל קשנש םושמ) הכבו הל קשנו ,ןאצה תא הקשה
ףוריצהש רובס ארזע ןבא !הכב ירהש ,תינשוח התיה אל וז הקישנש ןייצמ
.תינשוח הקישנ אלו ,תיתורבח הקישנ ושוריפ - "הל קשנ"

ותב תא ןבל ול ןתיש עיצה אוה ;ונאצ תא הערו ,ןבל לצא בשייתה בקעי
תא בהא הכ בקעי ירהש ,הדובע תונש עבש תרומת ,לחר ,הריעצהו הפיה
רוזחל לכויש בשח אל אוה הארנכ .היוצר הקסיעכ רבדה ול הארנש ,לחר
לש השרפה לכמ דאמ בזכואמ אוה ילוא ;ושע סעכ ללגב ,הז ינפל התיבה
עבש" .דימ ןתחתהל הלכי אלו ,הנטק ןיידע התיה לחר ילוא .הכרבה תבינג
ילוא ."הילא האובאו" לחר תא ול ןתי ןבלש בקעי עבתו ,ורבע "םינשה
"ץבעי תלאש" האר) זא תושיא ינינעב השוב רסוח לע הדיעמ הטובה ןושלה
ירבד לכל ילילש סחי םירצונהמ ודמל זנכשא ידוהיש בשוח אוה - וט:ב
םהילע לכתסהש םלסיאה םלוע ךותב ורגש ,םידרפסה ומכ אלש ,תושיא
רבכ היה בקעי ירהש ,םידלי דילוהל ולש תופיחדה תשוחת לעו ,(בויחב
הליגמ - 63 ןב היהשכ לביק הכרבה תא) 84 ןב (רזעילא 'רד יקרפ יפל)
לש ונוצר םע הרשפ ,ןרחל ךישמהש םדוק הבישיב םינש 14 ההשו - א:זט
ישנא לכ תא סניכ ןבל .(םלועל תאצל םוקמב דומלל ךישמיש קחצי
ךכל ילוא זמור ,יטנבלר יתלב הארנה ,הנותחה לש הז טרפ .םוקמה
ומד ההלב םגו הפלז םגש םירמוא שי םג ;ותומרל םידמועש ןיבה ןכ בקעיש
תא חקל בקעי ,ילוא ,ןכל) לחרל ההלבו האלל הפלז ,ןתרבגל ןתוישיאב
אלו ,האל איה וזש עדוי בקעי היה זא .(לחר תומ ירחא ,האל םוקמב ההלב
.הפלז תא תלבקמו הפוחב תדמועש ,לחר

תא השאל תאשל בטומ .רבד תושעל בקעי היה לוכי אל ,דדוב ותויהב ךא
!"התשמ"ב ןיי הברה ותש םג םתסה ןמש ,םוקמה ישנא ידי לע תומלמ האל
תרחמל !קשנב םויא תחת הכרענש םלועב הנושארה ,ילוא ,התיה וז הנותח
אלש ,האל םע אוה בוצע המכ בקעי ןיבה ,התיבה ובש לכהשכ ,רקובב
ויפל ,ןבל םע םוכיסל עיגה אוה ;בקעי םע רדהנה ברעה תורמל ,התנתשנ
.החפשל ההלב תא הלביק לחר .םינש עבש דוע התרומת דובעיו ,לחר תא םג לבקי

תפלחהב בקעי ןיחבה אל דציכ ,הרורבה הלאשה תא הריסמ תלבוקמה הסרגה
וריבסה םישרפמה .םישנה יתש תא בטיה ריכהש תורמל ,הלילה לכ האלב לחר
אוהש ןימאי םנמא בקעיש ידכ ,האלל םימכסומה םינמיסה תא הרסמ לחרש
האבחתה לחרש ,העצהה ידכ דע תכל םיקיחרמה םישרדמהמ שי :לחר םע בכוש
.השוב האלמ ךושחל ידכ ךרוצ ךכב היהש תמיא לכ הרבידו הטימה תחת
,יהשימ השאל אשיש ךכ בקעי תא םימרמ ירהש ,רורב וניא רבדבש רסומה
ותבהא הרבג לחר םע רג בקעיש עגר ותואמ רבכ .ונוצרל דוגינב
אנש ןכא בקעיש םירמוא שי.האונש וא החונז האל השח ךכמ האצותכו,הילא
תא חתפיו האל האונש יכ 'ה אריו".(עדי 'ה קר)ןיעדוי אלב ףא,התוא
תויהל םדוק הכירצ התיה איה םג ,הארנכ .(אל:טכ) "הרקע לחרו המחר
תאו הרקעל לחר תא 'ה ךפה ,לאנברבא יפל .תורחאה תוהמאה ומכ ,הרקע
- ןבואר - ןושארה הנב תא הדלי איה .בקעי תאנש ללגב םינבל-םאל האל
ןבואר לש וז ותוברועמ .האל תא בוהאל בקעי תא איבהל יעצמא שמשמה
לש הגהנהה דמעממ ותליפנל רבד לש ופוסב האיבמ ויבא םע ומא לש תויעבב
.לחר לש התומ ירחא ההלבמ ויבא תא קיחרהל הסנמ אוהשכ ,רוכבה

הנב .האונש איהש 'ה עמש יכ - "ןועמש" התניכ האל ,ינשה הנב תא
קר הווקמו ,האנש לע דוע תננואתמ הניא איה ;"יול" ארקנ ישילשה
ארקנ יעיברה הנב ירהש ,הכוז איה ךכלש ,הארנ .השיא םע תמא-תודחאל
תשולש ,לאנברבא יפל .בוטה הקלח לע 'הל הידוהה ןויצ ,הדוהי
רוביד ,השעמ - האנש לש תוגרד שולש וריסה טאל טאל םינושארה האל ינב
ומצע תא קיחרה בקעיש ,(בל:טכ) "הינעב האר" 'ה הלחתהב .הבשחמו
סעכב המיע רביד קר אוה ,ןבואר תדיל ירחא .המיע בכש אלו הנממ
רביד וליפא אוה ,יול תדיל ירחא .(גל:טכ) " האונש יכ 'ה עמש"
הולי םעפה" - יול תדיל ירחא .הבשחמב הנממ קוחר היה לבא ,הפי המיע
;ודגנ הנעט םוש הל ןיאו ,הילא הולמ רבכ בקעי - (דל:טכ) "ילא ישיא
.הדוהי דלונשכ ,התחלצה לע 'הל הדומ קר איה

ןויכ !לחר לש ןובצעה תשוחת אוה ,בקעי םע האל לש התחלצהל ףסונ ןמיס
איה ,(!אנקל היה לוכי השמ וליפא ,8 הבר םירבד שרדמ יפל) האניקש
תוסנל םוקמב "!יכונא התמ ,ןיא םאו ,םינב יל הבה" :בקעיל תרמוא
"רישכמ" אל הליפתש ריקהל הכירצ איה - וז השירד לע בקעי סעוכ ,רוזעל
'ה םג ,ילוא ,זא - שדחמ םדאה שפנ תא רדסל ךרד אלא ,םיפשכ השעמ וא
םגו ,ללפתהל ,בקעי לע אל ,הילע ןכל ;ללפתמה םע ותוגהנתה תא הנשי
לחר הללפתה רבכ חטב לבא ;ינפג .מ ברה) וב התחלצה תולתל הילע ןיא
,הינפל הרש התשע רשא תא השעתש הנממ עבות בקעי ;(החלצה ילב ,הברה
תא בקעיל תנתונו המיכסמ איה ;אע הבר שרדמ יפל ,םהרבאל רגה תניתנב
תרסומו ,התוחאכ תגהונ האל .ילתפנ תאו ןד תא ול תדלויה ,(ג:ל) ההלב
,םיאדודה הפילחמ האל .רשא תאו דג תא ול תדלוי הפלז ;בקעיל הפלז תא
שיש ,םירמוא שי .בקעי םע בכשל לחר לש התוכזב ,ןבואר י"ע הל ונתינש
.קפס ךכב ליטמ ארזע-ןבא ךא ,ןוירהל עייסל םיאדודב
לחרלש זמורו ,םיענה םחיר לשב םיאדודב הצפח לחרש רבוס ן"במרה
בשחנ קוחרה חרזמב .ןוירה םשל אל םא ,בקעי םע בכשל בושח היה אל רבכ
הז םדוחיאמו בקעי ינפ תא ליבקהל האצי האל .הבהאל ףושיכל יאדודה ירפ
ורבח ןולובז תא ול הדלי איה כ"חא ;("רכש שי") רכששי תא ול הדלי
רושק התעמ בקעי היהי םינבה תשש תוכזבש ךכל זמר ,("וידחי תבשל")
תמאב ךכו ,םלש םדאה היהנ דחי הרותו תואלקחבש רובס שריה .תמאב הילא
האל הדלי התע .ויתוריפ קווישב עייס ןולובז ויחא ,ותמועל ;רכששי היה
;לחר תא רכז ה"בקה .שוריפב תרכזנה תובאה לש הדיחיה תבה ,הניד תא
הסעכ תרסהל ןה זמור ומשש ,ףסוי תא הל ןתנו ,התורקעמ התוא אפיר אוה
.התנענ התליפתשכ הז ירחא התמ לבא - םיפסונ םינבל התליפתל ןהו

םע דחי ,ןענכב ותיבל בושל ול רתויש השקבב ןבלל בקעי הנפ ,הז בלשב
ןבל לש ותורשעתה תאו השקה ותדובע תא ןבלל ריכזמ בקעי .וידליו וישנ
הש לכו ,אולטו דוקנ הש לכש קר שקבמ אוה .בקעי לש וז הדובעמ האצותכ
ירחא ,ולש ויהי ,ךליאו התעמ טלמויש ,םיזעב דוקנו אולטו ,םישבכב םוח
תומהב םשמ חלושו החמשב םיכסמ ןבל .ךכל םדוק םירדעהמ הלא לכ תרסה
זול ,תוחל תונבל תוקלמ חקל בקעי .וינב םע דחי ,םימי השלש קחרמ הלא
תותקשב םירדעה ינפל םתוא םשו ,הנבלה םתוימינפ תא םהב ףשח ;ןומרעו
םיקזחה םישבכה םע קר גהנ ךכ .םיאולטו םידוקע ןאצה ודלייש ידכ ,םימה
,וינבו ןבל לש םתאנשו םתאנק תא ררוע אוה ךכב .הברה גשגשו ,רתוי
ךשמב הרק רשאל המודבו ,ךלמיבא לע קחצי לש ותחלצה תעפשהל המודב
.ויהש םוקמ לכב םידוהיל תורודה

הנש ירחא קר תולקמב שמתשה בקעיש תועדה תא ןייצמ ן"במרה
וכישמי ,'ה תכרבב ול וטלמויש ,תוברה תומהבהש חיטבהל ,הנושארה
ול הליג 'הש ירחא ,ךכל קוקז היה אלד םירמוא שי .ןנימ יפל תוברתהל
תא תונשל ,גהנ ןבלש ידימתה יונישל םאתהב ,ךכ וטלמוי לכה ןכאש םולחב
תא ריתסהל תולקמה תא חקל בקעיש ןעוט ייחב ונבר .הדימה-ינק
םאות הז !יולג סנמ תונהל אלש תנמ-לע ,יעבט הארייש ידכ ,יקל-אה סנה
ןמ םייומסה" םירבדמ קר תעבונ הכרבהש ,ייחב ונבר לש יללכה ורבסה תא
עשילא י"ע הווטצנש ,איבנה לש הנכסמה ותנמלאמ םידמולש יפכ ,"ןיעה
,עבטה" ורפסב .סנ ךרד ןמש הל ןתונ 'ה דועב ,התיב תלד תא רוגסל
רשקב תויעדמ תועצה סקילפ הדוהי 'פורפ עיצמ "ך"נתהו םדאה
הארממ תושבכ תועפשומ םאש ,ףיסומ ייחב ונבר .בקעי לש הלא םישעמל
רשקב תוריהז טוקנל םדא ינב לע ןכש לכ אל ,ןרוביע עגרב ןהניע
.הז עגרב םהיתובשחמל

ךותמ ומיכסה ויתושנו ,ורשוע םע ןענכל בושל ןמזה עיגהש בקעיל רסמ 'ה
בזע בקעי .בקעי חיורהש רשועה לכ תא ןהמ חקלו ,ןתוא המיר ןבלש השגרה
תא הבנג לחר .ישילשה םויב קר רבדה תא הליגש ,ןבלל תאז רמול ילב
םהב שחנל לכוי אלש ידכ וא ,םתוא דובעל ךישמי אלש ידכ ילוא ,ויפרת
ותוא ריהזה 'ה ךא ,דעלג רהב בקעי תא גישה ןבל .םתחירב ןוויכ תא
וב ףזנ (!םהילע הבשי לחר) םיפרתה תא אצמ אלשכ .הערל בקעיב עגי אלש
בישהל הסינ ןבלו ,הערל הזב הז תעגל אלש ,תירב םהינב ותרכ זא .בקעי
םיינחמב שגפ ,ןענכל בקעי אובב .(יקסבוטנק) חרת לש ותדל בקעי תא
.םיכאלמ הנחמ

י:די-א:גי ;וט-גי:בי עשוה - הרטפהה (ג

םייחב ראשיהל הכזו ,ונממו ןבלל חרבש ,בקעי לש העונצה ותישאר תשגדומ
לעו ותלוכי לע ךמסש לע ףזנ םירפא .םירצמב םידוהיה ומכ .'ה תרזעב קר
.(ב"הראו ל"הצ הושה) ותלצהל ותירב ילעב

אי:אי ילשמ תא איבמ ייחב 'ר :םייחה תוכיא ,ידוהי יפוי (ד
השענש םשורהו ותביבס לע בקעי תעפשה - ונתשרפ לש ירקיעה אשונכ
םירשי תכרבב (;הנר םיעשר דבאבו ,הירק ץלעת םיקידצ בוטב") .ותאיצימ
,יבויח ןפואב רבדמ דימת קידצהש קר אל ."סרהת םיעשר יפבו תירק םורת
.ל"הצו הקדצ לשמל ,רוביצה תבוטל 'ה וב וכרבש המ לכ םרות םג אוה לבא
תבוט סורהלו גלגלל הסנמ וליפא אלא ,הככ םרות אל אוהש קר אל ,עשרה
ולא םה אלא ,בוט םישוע אל קרש ולא אל םה םיעשרה .ורובידב םירחא
,ער תושעלמ םמצע תא םיענומ קר אלש ,םיקידצה ןכ ומכ ;'הל םידגנתמש
הכרב איבה ,וירחא ונב ףסוי ומכ ,בקעי קר .בוטה תא תושעל םיפדור אלא
םישנא ושע םגו בקעי םג .ותאיציב הקיספה הכרבה .היהש אפיא הבורמ
"תיב ילעב" אל םהינש .תודגונמ תורטמל לבא ,דואמ םיבהלתמו םיליעפ
ופוסש ,הפיה םודסב רחב אוהשכ ,תאז העפותל בל םש אל טול .םיילמרונ
םינגה אל הפי ריע לש ןורקעה ,תודהיב .היסולכואה תעשר ללגב ,דמשהל
לטעטש אוהש ףא ,רקיעה - םילקאהו ףונה אל וליפאו ,םינינבה אלו
'הל תוררועב םיעוקש - וכותב םירגה םיתימאה םיפיה םישנאה ,חנזומ
השודקה ,ונרופס יפל .דבאל ופוס ,ינוציח יפוי קר שי םא .םדאב ומלצו
,(?ונחנא) הב םירגש םיפיה םישנאב םרוקמ ,דיתעב םילשורי לש יפויהו
.םילשוריל הנופצ ,לימ 40 לש קחרמב היהיש ,שדקמה ןחלופ אל

אוהשמ אלא ,ףוגב הפי שיא היה אל ,לטעטשב ,"דיי רעניש" ,הפיה ידוהיה
הנוכש וז ,תדבוכמ הנוכש .ישונא דואמ אוהשמ ,תונידעו הבהא ,דסח אלמ
"םידרשמ" ול שיש ףא ,ךלש ןכושה ומצעב 'ה ,םילשוריב .הלאכ םישנא םע
"'ה םילשורי ןכוש" לבא ,(ו היעשי) "ודובכ ץראה לכ אלמ" - םוקמ לכב
הינמרגב ויהש ומכ הקיסומהו תונמאה לעטעטשב ויה אל .(הלק 'הת)
תורבחה םה םה לבא .היצזיליוויצ לש ,"םיפי םישנא" לש םתיב ,הירטסואו
הרסחש הרבח - רתוס אל הז .הסג יכה המהבהמ הטמל הגרדל םדאה ודירוהש
,םייתוכאלמ םילמסב םתוא הפילחמ ,םדאה תודחאו הבהא לש תויתימא תושגר
,םולש לש רישה ,תיעישתה הינופמיסה ומכ ,וליא םיכרע לע "םירבדמ" קרש
אל םדאו 'ה יפלכ תויתימא תושגר האלמ הרבח !סעוכ דימתה ,ןבואטב לש
לש ידימ ןוגנב תשמתשמ ןכ איה ;"תוברת"ב תושגרה ףילחהל הכירצ התיה
ךרדב ,םינקחס ומכ ,תונמאב םיחמומ !תמאב היתושגר עיבהל "גגה לע רנכ"
הירבט ימח םש אל ה"בקה המל" :לאוש דומלתה .םידלי הברה םהל ןיא ללכ
םילשוריל הלע אוהש םדא דיגי אלש - הבושתה "?םילשוריב רסוניג תוריפו
ורוגי אלש בוט רתוי ,םהייח רקיע הז ,תויטבמאו תוריפש םישנא !םליבשב
- בוטה אוה הפיה - ינויה לודגה ךרעה תא וללש םידוהיה .הכונחב !הפ
תפי לש ויפיש בוט תמאב !הפיה אוה ,בוטה - ךופהה םיזירכמ ונחנא
לש םיכרעהו ,שפנה תשודק ,יפויה תא תרשמו עיבמ אוהש ןמז לכ ,חימצי
.שודק ומצע יפויה זא .(זכ:ט 'רב - ךבילרק המלש לש םירישה ומכ) .םש

רבד לכ ,(ג:אל תומש) תונמא ינימ לכב 'ה חורב אלמתמ לאלצב
תומש) "והיונאו יל-א הז" - הוצמ רודיה ,יפוי לש שובל ךירצ הוצמ
םיריש ומכ - תונמא אטבל קר הרותב שמתשהל רוסא לבא .(גלק תבש ,ב:וט
תא תושעל רבד לכ וכירעה ל"זח םג .תבש לש ףסומ תונברק לע םיזעול
ק"מ ;א:ז ,הדנ ,אתפסות) גוזה ינב תחמשל םורתי הז םא ,הפי רתוי ףוגה
;בס תבש) תונזל איבמ םא ,ער ןינע אוה לבא .(הס ;דס תבש ;ט,ז:א
ןיב תודגנתה היהי אל ,בוט היהי לכהשכ ,אוהה םויב .(מ:גכ לאקזחי
בצמה תא למסמ ןהכה .בוט היהי לכה - ימינפ יפויו ינוציח יפוי
.םומ לעב אוה םא שדקמה תדובעל לוספ אוה ןכל - הזה ילאידיאה

שיאכ ודיקפת ליחתמ בקעיש בשוח ירדה 'ר :השעמה שיא -בקעי
תלבקב ךישממ אוה ;ושעמ הרוכבה תינקב ,ללפתמו דמולש ימ קר אל ,לעופ
תושעל ילב ,'ה לע ךמוס קר אוהש ןעוטש ימל ןחבמ .המרמב הרוכבה
חלוש קחצי ילוא !השוע אוה המ תוארלו ,'ש 50 וסיכמ תחקל הז ,םיצמאמ
לוכי אוהש ויתונעט חיכוהל ותוא ףוכאל (הבר שרדמ) ףסכ ילב בקעי תא
.תוכרבה ול עיגמ ןכלו ,ושע ומכ ,ומצע תא סנרפל

,תידוהי הנומאב בושח ןורקע הארמ בקעיש בתוכ ןיקנה הדוהי בר
,ומצעל רזועש ימל רזוע קר 'הש - ןאצה ינפל תולקמה תא םש אוהשכ
לע ךומסל םדאל רוסא םג .ובצמ תא רפשל ,ותנבה בטימל לוכיש לכה השעיש
הרק (וט:וט תומש) ףוס םי תעירקש ומכ ,ןושאר דעצ חקול םדא ןבה .סנה
ףא .ומצעב תלעות איבהל ליעוי אל הזש ףא ,וכותל וסנכנש ירחא קר
.ט:אל - 'המ קר ותחלצהש וישנל זירכמ אוה ,זאד "עדמ"ב שמתשמ בקעיש
,הינכשמ םיחפ הלאש איהש דע ,הידבוע איבנה תנמלאל סנ השע אל עשילא
רמא קיציבולוס ברה .(דיב 'למ) הל היהש ןמשה טעמ תא םהב הכפשו
.תלושעל לוכי אוהש המ לכ השע אוהש דע ,אוהשימל םיסינ השוע אל 'הש
לייחה תא יל השע ידי םצעו יחוכ" אלש רוכזל ךירצ םדא ,ויתולועפ לכב
.(זי:ח םירבד) "הזה

ןכש בוט השעו 'הב חטב" - ג:זל 'הת איבמ ('הב הנומא) חמקה דכ
,ץראב תבשל ךירצ םג ידוהי ,הנומא תוערל ךירצש ףא - "הנומא הערו ץרא
שרדמ - "זי:ג תובא - ,הרות ןיא ,חמק ןיא" :תונלצע ילב סנרפתהל
ירבד אל ,םתוא םיכירצש םיטושפ םירבד ושוריפ "חמק"ש קמנמ לאומש
(הרותו המכח לש) רואה תרונמ לומ םידמוע םינפה םחלו ןחלושה .סוסקול
- ץראב םינכוששכ וליפא הנומאב ךישמהל םיכירצש ףיסומ דוד ;ןכשמב
הושה - תוריחבב וא) הסנרפל םיקסעב םג ,בזכו רקש לכמ שורפל םיכירצ
לוכי אל ףא - ללכ םדא ןב לע ךמוס אל ,ןימאמ תמאבש ימ .(קרב ינב
...'המ תואב תורצה םג - 'ה תרזע ילב וקיזהל וא ,וליצהל ול רוזעל
רסח ,"רחמ לכונ המ" לאושו ולסב םחל ול שיש ימ .ולצא לוכי לכה
ןנכתל אלש רמוא אל הז ;(סמנו םוי לכ דרי ןמה םג - חמ הטוס) הנומאב
דמלל םיכירצ .ךכ לע גאדי אלש קר ,ןוכסח תוינכתו םיילכלכ םייח
וידימלת תא דדיע לאעמשי 'ר ;םירעש האמ ייח דגנ ,םינבל תונמוא
ראשב תוגאד ילב דמלל ולכויש ידכ ,העירזהו הריצקה תעב םדומל קיספהל
םג הרותב םג וחילצה אל י"בשר לש הכופהה ותצע ירחא וכלהש ולא .הנשה
.םויה םג ,זא םג ,ץרא ךרדב

(םלוכ אל) םיברע תובבר ,םוי לכ :ךוניחו תוקונית ,םירודכ
קשנב ןורתי ונל שי םא וליפא ,תידוהיה ונתנידמ תא סורהל םיסנמ
ןגהל ,הקיעב ,רבגה לע .טלושה טועימכ ונמויק ךישמהל לכונ אל ,ל"הצבו
תוחפשמ םיקהל איה ,השאל הלודג יכה המורתה .ברקה הדש תמחלמב ונילע
דומיל ימימ קלח לע רתוול םיכירצ תובישי ינבש ומכ ;תוידוהי תולודג
עוצקמה תא הדימ וזיאב בירקהל הכירצ תילארשיה השאה ךכ ,ל"הצב תרשל
אל תוינוליח םישנ םא .םידלי הברה לדגל ידכב ,"םיפיה םייח"הו הלש
- םתרבחב תיבויח הכפהמ תושעל תוכירצ ןה ,ידרח ןוטלשב הנידמ תוצור
.םייתדל םתוא ברקי םג הז ;זכרמל החפשמה תושעל

השגדהב ,ברעמה לש וזל תוכחל היכירצ אל תילארשיה הקיטטסאה
ךירצ ימינפ ישונא יפוי ;בכרו תיב ,םידגב - ינוציח יפוי לע הריתי
רתוי הברה הב שי תרדהנ החפשמ לע הבתכ .ילארשיה לאידיאה תויהל
תינוליחה הרבחה םג .תטשפומ תורייצ וא "סירפב ןורחאה יפוא"המ תועמשמ
.םייקתהל וכישמי לארשיו איהש ידכ ,םישנ תויהל םישנ לדגל הכירצ
תורש יפל קלחל םיכירצ ,ןוממב םג ,העבצהב םג ,חרזא לש תונוש תויוכז
,ףתתשהל םילוכי אל וא םיצור ולש ולא !הדילה רדחבו ל"הצב - ימואל
קר אוה השאה םוקמש רמוא אל הז ;דבוכמ רחא תורש הזיא תושעל םיכירצ
תדלל תירקיעה םתבוחש קר - תודבוכמ תועוצקמ ןהל רוסאש וא ,תיבב
.םהילעב םע תראפתל םלדגלו ,רשפאש המכ ,םידלי

ןפלט ,םנומימב עייסל וא ,תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
ימ לכ .םילשורי ,54 ד"בח ,.פ.ו.ת -ל בותכ וא ,628-7359 וא 628-8968
.ולא םיפד לש תיתנש הרדס שקבל לוכי ,רתוי וא ח"ש 75 םרותש


Back to the home page.