שגיו

ןמלגופ בקעי :רבחמה
הרותה תצפהל תינכותה - .פ.ו.ת לש טקיורפ
ודרקה לעמ ,עבורב ,52-4 ד"בח
288968 :ןופלט

םיטוטיצ הברה + הריקס (ג .הרטפהה (ב .תיפצתו עקר (א :ןכות
.תיטסימ הריקס (ז .תולג (ו .תובושת (ה .תולאש (ד .תונויערו

ויתונויסנ לכ "ץק"ב וניפצ רבעש עובשה תשרפב :תיפצתו עקר (א
שמתשי כ"חא ;ותוא ודקפש םירוסייה י"ע רגבתה ףסוי .ףסוי לש ויתורצו
ןה ,שונא תויעב רותפל הרתיה ותושיגרבו תוגיהנמל םייעבטה וירושיכב
ףסוי לע ,הליחת .הלא ויתונוכתב חבתשהל םוקמב - שפנה לש ןהו ףוגה לש
לארשי הוושה :רניבא המלש ברה) ותלוזב טולשי ןכמ-רחאל ;ומצעב טולשל
רבד-לש-ופוסב םיחתפמה ,תורצו תונויסנ ויחאל םרוג ומצעב אוה (םויה
רבכש תורמל .לחר ינב יפלכ םהלש הווחאה תשוחת תא םגו םייפוא תא םג
םה וכרטצי ובש בצמ רוציל היה בייח אוה ,ותריכמ לע הנכ הטרח ועימשה
םיתעלו רבדל לק .םהיבא ייח תאו לחר ןב ליצהל שממ לש ןברק בירקהל
דמע ףסוי התע .(ץיבוניבר .נ) םילצאנ םישעמ םוקמב תופי םילמ תואב
לשב ,לבאתמה םהיבא לא בישהל חיטבה הדוהי רשא ,ןימינב תא ול דבעשל
.ףסוי עיבג תבינג

תחקלו ןימינב תא ררחשל ףסויל הדוהי לש תשגרנה ותיינפב תחתופ ונתשרפ
הוחא לש (ולוכ ך"נתב) הז ןושאר הרקמ ;ומוקמב - הדוהי תא - ותוא
שדקמב תנכוש הניכשה ;ןימינבל הדוהי ןיב ןתיא רשק רצוי הרוהט הבהאו
םירפאל אלו - הדוהיל רשקנ ןימינבו ,םיטבשה ינשל ףתושמה חטשב
"יניינע הז" רמאלכ) יב" :רמאיו הדוהי וילא שגיו .(אמוחנת)
"...ינודא ינזאב רבד ךדבע אנ-רבדי .ינודא (לאנברבא-
;הבינגב םיפתושכ םלוכ תא דבעשל ףסוי היה לוכי קוח י"פע .(חי:דמ)
ימ יפלכ םינגוה םניאש תורמל ,בנגה די תעיטק ןוגכ .הלא ןיעמ םיקוח
ועתריי דיתעב םיבנגש ךכב הרבחה לע ןגהל ידכ םהב שי ,ונידב עשרוהש
תומילאה תמר םגו םישנא תוחפ םיעגפנ ,לכה-ךסב .הבינגב תוכבתסה ינפמ
.(הידועס 'שה) תתחופ

ףסוי עידומ ,ןימינב תא ,ודיב אצמנ עיבגהש ימ תא קר רוסאיש וזירכהב
.לווע תמירגל קוחה םושיי איבי אלש גאוד אוהו ,קדצה םג ויניעב בושחש
,ןימינב תא רוסאלש תשגרנ הרוצב ןעוט אוה ,תאז עמוש הדוהיש עגרב
,עשפמ ףחה באה ,בקעי ותומיש ךכב לווע םורגי ,יקוח השעמ ודועב
,ןיינעב הרשפל הטונ וניאש ,הדוהי ,(ק'ציבולוס ב"י ברה) הדוהיו
עיגמו ,ףסוי לא "שגינ" ,ןימינב ןעמל ומצע תא בירקהל ןכומו
האצותכ ןכל םדוק דוע הילא עיגה ףסויש הלודגהו תורגבה תגרדל
לש ונזאב ותעצה תא שוחלל הדוהי שקיב ,לאנברבא יפל .ולש-וירוסיימ
םושמ םהב שיש ,םירבדה תא ףסוי לש וילכ יאשונ ועמשי אלש ידכ ,ףסוי
תא הלעמ ןסיאול השרמ ;םימחרמ האצותכ ילילפה קוחה תא תונשל העצה
,אוהש דשחש - ץילמה - ןמגרותמהמ רטפיהל שקיב הדוהיש תורשפאה
םג שרפתהל הלוכי הדוהי לש "ותשיג" ;םהינש ביוא םצעב ,ןיפוליסב
םע ותשיגפ תארקל בקעיכ) הליפתלו סויפל ,המחלמל ותונוכנכ וא הפקתהכ
.(םישרדמ) טפשמ תיישעל השקבכ וליפא וא ,(ושע

תמב לע לארשיו האירבה ישעמב םדאה ומכ ,תוחתפתהב ןורחאה רבדה
וחישמו ףסוי ,ןכ ומכ .רתויב לודגה תובורק םיתעל אוה ,הירוטסיהה
בר .הדוהי טבשמ ,ישונא יכ םא ,בגשנה וחישמו דוד ינפל םיאב ישעמה
תנוכמ ףוקעל וליפאו גישהל םייושע םישדח םיינפואש ןייצמ רניבא המלש
ןיא תואנ לופיט רחאל לבא -תוקד שמח לכ תלקלקתמה תחנזומ ירארפ ץורימ
!ירארפה לומ והשלכ יוכיס םיינפואל

.הכוראה הירוטסיהה תכשח ךרד ,רשוכ אלל ,וטיאל םדקתמ ידוהיה םעה
תנידמב וצופיש תא ליחתמ התע קר ה"בקל שודקה יוגהו םינהכה תכלממ
תושונאה ראש תא ליבוי ,ורשוכל בושישכל .תולג תונש 1900 ירחא לארשי
לש ויפאב 'ה חפנ ובש םוקמה ,םילשוריב שדקמה תיב תועצמאב ןדעל הרזח
םלועה לכמ רפעה ףסאנ ונממ רשא םוקמה ןכו םייחה חור תא ןושארה םדא
אוה רקיעהש םירבוס שי לבא ;ב205 שגיו ,רהז) םדאה ארבנ ונממש ולוכ
ללכב היה אלש ,ידדצ רבד אוהש ,שדקמה תיב אלו ,השודקה ריעה םילשורי
ןופצ היהי ישילשה שדקמ אובל דיתעב ;לגעה אטחב ואטח אל םא םייק
לבא ;"ךל ךל" תשרפ לש ונפדב האר - ותוא ושיגדי אלש םילשוריל
לבא ,ינשה שדקמה םוקמב היהי שדקמהש ןעוט 'מ לאקזחי לע ם"יבלמה
רצוויש רהנה די לע ,ליימ 25 ךרעב אוהש ,לימ 45 המורד זוזת םילשורי
.(אובל דיתעב םיפוצה רה תעיקבב

םיגיהנמה ינש ןיב יפוסה םולשל זמרכ הדוהי לש "ותשיג" תא םישרפמה שי
םידוהיה תא איצוהל דחא חישמ שורדש ,סנייר ברה רמא ;וללה םייחישמה
תא רותפי ףסוי-ןב חישמ !םידוהיהמ תולגה תא איצוהל ינש חישמו תולגהמ
תוילכלכה ,תויתרבחה ,םלועה לשו לארשי לש תויעבטה םהיתויעב
הירטמגב) "םיקלא" םעו ותלוז םע הוולשב היחי םדאה ;תוינידמהו
וירחא .(86 םג הווש "עבטה") עבטה ןודא לש ימתסה טביהה ,86='א
- ישיא יכ-םא - בגשנה טביהה ,'ה םע רשקיש ,דודו הדוהי ןב חישמ אובי
הווחמל למסכ ףסוי תא קוק ה"יארה האור ,רגצמ 'י ברה יפל .ה"בקה לש
תא תגציימ הדוהיש דועב ,הלוכ תושונאל תודע לש תימלועה תידוהיה
י"פע .(ה:חע םילהת הוושה) תימצע הרכהל תודע ,תידוהיה תולדביהה
בגשנה חותיפה תא גציימ - (רשע) םיטבשה בור לש םגיהנמ - ףסוי ,הלבקה
,ןכשמה םא הוושמ אוה ;הזה םלועב הליגרה םויקה תייכררייה לש רתויב
יוסיכל םשמו - חמוצה תכלממ - ץע תונפדל תממוד המדא תפצרמ הלועה
,ןימינב טבש תא קר ףיקהל הדיתע ותכלממ רשא ,הדוהי .יחה ןמ תורוע
היהנ םהב רשא ,םינוילעה תומלועה לש הכופהה הייכררייהה תא גציימ
רתויה שדקמה םע הוושומ הדוהי ;םש רתויב בושחל הזה םלועב רתויב לפשה
שומישל רסאנ ץעהשכ ,םיכרוד הילע רשא ,ןבאמ ולוכ יונבה ,ןכשמהמ הלענ
.(רוא הרות) וב

ינשמ רתוי שודק היה ןכשמהש (הכ הבר א"דת) העדה רואל ישוק ךכב שי
ישילשה שדקמה תיבל תנווכמ הלבקב ל"נה העדש ןכתיי .םיברחה שדקמה יתב
תינחור המרל עיגהל ונלכשה אל דוע לכ הנביי אלשו הברחהל ןתינ ונניאש
.(בכ:הכ ,ן"במר) םירצונהו םימלסומה וליפא ,ןיררוע הילע ןיאש ,הבגשנ
םיפאוש רשאכ ךא .דרשיהל יושע ,ךומנ רושימב יכ-םא ,יוארכ השענה רבד
לולע ,הליבקמ תומלש לע םירמוש ןיא לבא ,רתויב ההובגה המרה תא גישהל
השקתמ ,הבגשנ חור לעב ,רכזהש עיצמ ץישפיל 'ח ברה .ךכמ עובנל ןברוח
לע תובורק םיתעל רתוומ אוה ךכמ האצותכ .ץראה לע םאתהב דקפתל
- רתוי תימשגה ,הבקנל תוינחורה תא ריאשמו ,חור סג היהנו ותוינחור
תכרבמ איה ;רבגהמ הבוט איה העבטמש ,ךפהל תזמור הבקנה תכרב לבא
.ה"בקה לש ,ולשל םימוד ןוצרו תוישיאב ,"ונוצרכ ינשעש"

בקעי לש םינושארה וינב תעבראו ףסוי ןיב תוגיהנמ-תויושגנתה ונינפל
דועב .הדוהיו יול ,ןועמש ,ןבואר - ותריכמב םיברועמ םלוכ רשא ,האלמ
.ההלב תשרפב רהמ-שיח לקלקתמ אוה ,ותרוכב םצעמ גיהנמה אוה ןבוארש
תוגיהנהמה לע םיקבאנ ףסויו הדוהיש ךכ ,ידמ בר שדוק -םעז יוללו ןועמשל
הדוהי וליאו ,שארב ץרופ ףסוי וז הדוקנב .םירצמ תולג בלשל םברקתהב
לטונ ,הזה םלועהמ אלש רבדמה עסמב .דוד אוב דע "שגינ"ו - וירחא רגפמ
.ןורהאו השמ תועצמאב ,תיתדה םע דחי תינוליחה תוגיהנמה תא יול

תדמעל בושל םהינש םיפאוש (ןידמ תונב םע) ןועמשו (חרוק םע) ןבואר
תא ספותו בש עשוהי .םיסבומ םהינש ךא .םיללכה תרפה י"ע םהלש הרוכבה
,ףוסבל .שדקמה רתא תאו ךלמה לואש תא הלעמ ןימינב .ףסוי לש ודיקפת
ודיקפת .יד-ש תוכלמב תחשומ םלוע ןקתמ - הבושתב בשה אטוחה - הדוהי
.קידצה ףסוי לש ויתוחוכל רבעמ דיקפת ,חישמה ןדיעב

רודל התע הלוכי החפשמהש השוריפש ,ויחא לש תמאה תבושתב ןיחבמ ףסוישכ
הווהמ ףסויו הדוהי לש םתוברקתה .ףסויכ םהל הלגתמ אוה ,םולשב דחי
-ןכ לע .עטוקמו ךורא ךילהת לש ותליחת קר ךא ,המואה תחימצל םדקומ יאנת

יפוסה יחישמה דוחיאה לע תרבדמ ,חכ-וט:זל לאקזחי ,הרטפהה (ב
תיב לכ - וירבחו ,םירפא ,ףסוי םע ,לארשי ינב ,וירבחו הדוהי לש
תוכלממה יתש תא םירצויו ףסויו הדוהי םידרפנ םייתניב .לארשי
ףסוי ינבמ םיבוט הדוהי ינב .םירפא תארקנה ,לארשיו הדוהי ,תוביריה
ירבד .תצקמב רתוי רחואמ דעומב ,תולגל םילגלגתמ םה םג ךא ,וז הפוקתב
יגוס ינש ןיב תוביריהש דועב ,םירפא תולג ירחא םירמאנ איבנה
.תמייק הנדוע ,םירפאו הדוהי םיארקנה ,םידוהיה

;יטילופ רשוכ ילעב םיללובתמ םידוהי םירפא גציימ ,שריה 'מ ר"ד יפל
החגשה םוקמב םירז םימע םע תויטילופ תותירב ביצהל םיפאוש םה
םהילא הנפ רשא "וידידי" ,ףוסבל .הרותה תרימשמ קר האבה ,הנוילעה
ןהכ ןמרה לש ותיינפ 'שה - ח:ח ,ח:ז .וט:גי עשוה) ותוא םיחוד
תוברתה זכרמ ,הינמרגב תובהלתהב ךומתל רתאו רתא לכב םידוהיל
ידוהיה ,הדוהי .(!!!תושונאל םיידוהיה םילאידיאה תא םישגתש ,הלכשההו
היתווצממ תובר רמשו הרותה ןוטלשב תימשר הדוה ,יסאלקה יתדה
תונוכת ,ומע רשקו 'הב הקומע הנומא הדוהי ינבל ורסח םלוא ;תוינחלופה
תונכ ךותמ תלוזל תוסחייתהה :הרותה לש השקה קלחה םויק םשל תוצוחנה
.הבהא ךותמו ,האנק אלל ,האלמ

'עשי) הרישעמ תימלוע היווח םוקמב יגאמ יטבש ןחלופ תישענ הרותה
םאש רמוא רהוזה .םייחה שדקמ םוקמב םייחל ףילחת ,(ךליאו אי:טכ
המוא ,"ןוי" קר ראשנ ,"ןויצ"מ ,השודקה קלח ,"קידצ" תואה תא םיחקול
םג לבא ;תליאו ףוגניזיד הוושה - הליכשמ איהש ףא ,תומואה לכ ומכ
יוגו םינהכ תכלממ לש םלועל לדומ תויהל ידכ ,"ןויצ"ש רהוזה ןמ עמתשמ
,היגולונכט ,עדמב תומדקתה לכ ,"ןוי" תא וכותב לולכל ךירצ ,שודק
.ותרותו ה"בקה יכרע לע ךרדומ תויהל ךירצ לכה ךא ,'וכו הקיטטסא
ורהטי םש .תדחואמ המואכ הצרא םידוהיה יגוס ינש תא ה"בקה בישי הליחת
.תושונאה תא לואגל 'ה ןוכשי הבש תיקולא תפומ-תמואל ויהי םה ;איבנה דיב

תימצע-הברקהל ותונוכנו הדוהי לש ותניחת תעפשה תחת :הריקס (ג
ררחתשמ רוצעה חתמה לכשכ ,ויחא לא ףסוי הלגתמ ,בקעיו ןימינב ןעמל
דורפה תונש לע ויכב לע םירצמה ועדייש ךכל גאוד אוה .תועמד ץרפב
טושפ שיא ירהש ,תדבוכמ החפשממ ואצומש וניבי ךכ יכ - ותחפשמ ינבמ
זא .ומהדנ םיחאה .(לאנברבא) הטושפה ותחפשמב שייבתמ הלודגל הלועה
ךכבו ,המירצמ ורכמש ףסוי ותוא אוהש םהל ריבסהו ,ויחא תא ףסוי בריק
ותוא .הלודגה הלואגה תארקל תושונאה תא םייקל ה"בקה תינכת תא ומייק
ומכ) דיתעה אובי הממו היהי המ עדוי אלו ,'הל לכה תא סחיימש ףסוי
לדתשמ תאז לכב ,(תוינבגעה ריחמ י"ע הלכלכה לכב יונישו הערפ םולח
ונחנא ןכל ;ותנבהו ולכש םע בוט רתוי לכה תושעל דואמ לודג ץרמב
."הלהבל דלנ אלו קירל עגנ אלש" :ונתריציו ונתעיגי ךותב ,דימת םיללפתמ

םירצמ ץרא לכב לשומ ףסויש ול רמול ,בקעיל בושל רהמל םתוא דדוע ףסוי
דחי ,ףסויל בורק ,ןשוג ץראב רודל םהילע .םירצמל דימ תדרל ודדועלו
ןיידעש בערה תונש שמח ךשמב םתוא לכלכי ףסוי .םהירדעו םתיב ינב םע
ויפ יכ תואורה ןימינב יניעו םהיניעש םהל ריכזמ אוה .ורתונ
לע הכב ןימינב וליאו ,ןימיניב יראווצ לע הכב אוה !רבדמה
.ויחא לכל קשינ אוה ,(!םיראווצ אלל ךא) יכב ךות .וראווצ
שרדמ .ףסוי לש ויחא אוב לע וחמש וידבעו הערפ .ורביד םה םג ףוסבל
,םיינורשכה םידוהיה לש םאובב תוארל וחמש םלוכ אלש ןייצמ לודגה
לע ןקיתווה לבא תא 'שה - (ז:נ) בקעי תומ לע לבאתהל וחמש םלוכ ךא
.םינש 36-ל לארשי תנידמב ריכהל ושע ןונגסב ובוריס םע האושה

רוזחלו ,התיבה בושל ,םתמהב תא ןועטל הערפ םהל רמא ,ףסוי תועצמאב
םירישע םייחו הבר עקרק םהל חיטבמ הערפ .םהיתוחפשמ ינב םעו בקעי םע
תא שמשל תולגע תחקל ףסוי תא הווצמ אוה .ואובישכל
גישהל ןתינ יכ ,םינשיה םהילכל גואדל אלש םהל רמואו הבשה הריישה
הדיצ ,הערפ יפ לע תולגעה תא םהל רסמ ףסוי .לכה תא םירצמב
.ףסכ תועבטמ 300-ו תופילח שמח לביק ןימינב .תושדח תופילח ןכו ,ךרדל
םירצמ לש אוציה תרצות םע רכז ןיממ םירומח הרשע ףסוי חלש ויבאל
,האובתה תא תואשונה תונותא רשעו ,(!םינקז לע ביבחה ,ןשי ןיי :י"שר)
.ךרדל הדיצהו םחלה

בקעי םהדנ הלחתהב .םירצממ םתולע ךרדב שגרתהל אל םהל רמא ףסוי
,תולגעה תא הארו ףסוי ירבד תא עמששכ וחור הששואתה ךא ,תושדחהמ
יד - תאז לכל תווקל זעה אלש עבוק אוה ."לארשי" ומשב בוש ארקנ אוהשכ
ןברוק בירקמ בקעי ,וכרדב ."!תומא םרטב ונארא" - "יח ףסוי דוע"ש
ארוקו יליל ןוזחב הבהאב וילא רבדמה ,קחצי ויבא יקלאל
הדיריה תואצמאב "!יננה" :בישמ בקעי ."בקעי ,בקעי"
דרוי ה"בקה ;הלודג המוא םש ונממ 'ה השעי ,םירצמל
םישי ףסויש בייחתמ ןכו ומע בוש תולעל חיטבמ אוה ,ומע
תסנכ תיב לכב שוחל היה ןתינ הניכשה תא .בקעי יניע לע וידי תא
םתלוכיבשכ ,התע ילוא .לארשי-ץראל תולעל םידוהיה ולכי אלשכ ,תולגב
ימ םע תולגה ןמ הבושב ,ןאכ קר הניכשה תא שוחל רשפא ,ןכ תושעל
םייתחפשמ החמש תונברק=) םיחבז התע בירקמ בקעי .הילא ףרטצהל טילחמש
תורמל .(א:ומ) םהרבאל םיקלאה תא סחיימ וניאו ,קחצי יקלאל (שריה -
לש אבה בלשב םייתסת םירצמל ותדירי יכ התע חוטב אוה ,ויתוששח
ויאצאצו ושוכר לכ םע .שודקה ידוהיה יוגה :תירבה-הזחמ
ויאצאצ לכ ;המירצמ אבו תינויצה ןענכל ץק םש בקעי ,םהיתוחפשמו
- "תוירוביצ" ןניאש םינבה תושנו תונבה אלל) שפנ 70 - םמשב םירכזומ
ללכבו) ןשוג תא ןיכהל המידק חלוש אוה הדוהי תא .(וכ ,ז:ומ
םידוהיה םירגהמה תא לסיח רשא אוה ןרדעיה רשא ,תובישי םיקהל ,הז
.ףסוי םע דחי (ב"הראל

,ותבכרמ תא ומצעב םתור אוה תובהלתה בורמו - בקעי תא םש שגופ ףסוי
לוכי אוה התעש רמוא לארשי .בקעי יראווצ לע הברה הכוב ןכו
רמוא ףסוי .תויחה ףסוי ינפ תא הארש רחאל ,(שריה- רשואב) תומל
רשאל םהילע .הירדע םע העיגה ,ןאצ יער םתויהב ,החפשמהש הערפל רוסמיש
ידכ ,םירצמב סואמ עוצקמ ,ןאצ תייער תיתחפשמה םתכאלמ תויה רבד תא
עיצמ הערפו ,םאתהב תגהונ 5 תב תחלשמ .ןשוג וטגב הערפ םתוא ריאשיש
תא םג וערי םיינורשכה בקעי ינבש עיצמו ,ןשוג תאו ץראה בטימ תא םהל
בקעי .ותוא ךרבמ בקעיו ,הערפ ינפב בקעי תא גיצמ ףסוי .ולש-וירדע
ויתובא ייח תמועל ,תוטעמו ויה תוער ויתונש םישולשו האמש הערפל רמוא
.וינפמ אצי ,ותוא ךרבו בשש ירחא .םהידודנב

ףוס דע םתוא לכליכ ףסוי םש .ץראה בטימ ,ססמערב הבשייתה החפשמה
,המהבה ,ףסכה לכב הערפ לש ומשב טלשו ,לכוא קליח ףסוי .בערה תפוקת
חיטבהו ,תומלש תויסולכוא ריבעה אוה .הרומתב - םמצע םישנאהו עקרקה
- םיירצמה ץראה יבשוי וב ויהש דמעמ ותואב ויהי ותחפשמ ינבש ךכ י"ע
תויסולכוא הב שי יכ ,חונב ידוהיה שיגרמ ב"הראב םג ןכל .םירגהמ
,וללה םיעצמאה לכמ םירוטפ ויה םיירצמה תדה ינהכ .תומוצע םירגהמ
הערפל ומלישו םיתימצ ושענ םירצמה לכ .תותדה דרשממ תוידיסבוס תוכזב
:(םויה 'שה) רתויו רתוי עובק ינמזה וטגה השענ ונתשרפ ףוסב .20%
(לעפנ ןינב) וזחאיו ,ןשג ץראב ,םירצמ ץראב לארשי בשיו
.הצרא תולעל םידוהימ םויה םג ענומה ,םשוכר ידיב וזחאנ - הב

המ ?חאו בא םהל שי םא לאש ףסוי םאה :ןויעל תולאש (ד
םינקורמ ףסויו 'ה עודמ ?(כ-טי:דמ) הכונחה גחל וז השרפב יובחה רסמה
קשנל המל ?לארשי-ץראל לכוא חולשל אל עודמ ?הידוהימ לארשי-ץרא תא
תשיגו הערפ תשיג ןיב לדבהה המ ?ףסויו ןימינב לש רוואצה לע אקווד
?םירצמו י"א ןיב תועיסנל ףסוי

.טסקטב םישגדומה םייוטיבה עויסב תולאשה תא לוקש התע

:תוירשפא תובושת (ה

ורפיס ,ז:גמב ךא .(גי:במ) םהיחאו םהיבא לע עדימה תא ובדינ םיחאה
ףסויל ורפיסש םתוא םישאה בקעיש ירחא חאה לע לאש ףסויש בקעיל
- טי:דמב רמוא הדוהי ירהש ,לאש תמאב ףסוי ילואש עיצמ ן"במר .ןימינב לע
תרצקמ תובורק םיתעל ;"?חא וא בא םכל שיה :רמאל וידבע תא לאש ינודא"
.ןיבהל ידכ ולוכ תא דומלל ךירצ .רחאב הכיראמו דחא םוקמב הרותה

תקלדה רדס רבדב יאמשו ללה תקולחמל זמרמ חא וא בא םכל שיה
:הכונח תורנ

- חאכ קספ יאמש וליאו ,'וכו 'ב ,'א - באכ קספ ללה
.תורנ (8) 'ח - 'אה הלילב

לש בא רדסב םיקילדמ :תשרפתמ - ןקז בא ונל שי :הבושתה
.ןקזה ללה

ףסוי .ץראו םימש רשקמה שדקמה תא למסמ ,שארו ףוג רשקמה ,"רוואצ"
קלחבש שדקמה יתב יתש וסרהיש שוח וא האובנב ןימינב ירוואצ לע הכוב
לש וקלחב ,הלישב ןכשמה םגש ףסוי רוואצ לע הכוב ןימינב ;ןימינב
.סרהיי ,ףסוי

,("הילע"כ י"אל םירצממו) "הדירי"כ י"אמ םירצמל עסמה תא האור ףסוי
."האיב"ל - הערפ

,םכילא רבדמה יפ יכ... :המירצמ תדרל ךירצ בקעי תיבש ריבסמ ףסוי
רמשש ימכ :ריבסה ל"ז ץיבוביל 'י 'פרפה .תירבעב :םוגרתהו
ילב םירצמל ץוחמ לא לכוא חולשל ףסוי היה לוכי אל ,תידוהיה ותוהז לע
חולשל וליפא ותווצל בייח הערפ ;הלופכ תונמאנל דשח ררועל
תידוהיה תוללובתהה התיה ותרצ רשא ,ונרופסה - בקעיל 'דכו תולגע
לע םירצמב רומשל לוכי אוהש ויחאל עידוה ףסויש ריבסמ ,הילטיאב
ןענכ-ץראב ךא ,ומיע לוכאל וליפא םינכומ ויה אל םירצמה ירהש ,ותודהי
ב"הרא ידוהי הוושה) 'ה םע םתירב לש ופוס ,ללובתהל ויה םילולע
ויהיש דע םירצמב ראשיהל םיכירצ םידוהיה .(ןילרבו לטטשה ,הירוסו
תודגנתהש רשפא םויה םג .ןענכ ץרא תא שובכל םילוכיה ,םעל
דע ,ןוכיתה חרזמה ךותב םינוליחה םילארשיה לש תוללובתה תענומ םיברעה
אינתה לעב ךכ .(סדייאה תיעבל ןורתיפ םג) הרותב הבושתב םירזוח םלוכש
םידוהיש בוט רתוי - יטרקומדה ןואילופנ דגנ עשרה יסורה ראצב ךמת
וכמת םירחא םינבר ;םתד תא ודיספישמ םהייחו םנוממ ,םמלש תא ודיספי
,תויגולוכיספ תוכמ לבקל וא תדה תא בוזעל םילולע םידוהי רתוי - ןואילופנב
סויגה םע ,תירזכאה היסורב ,תואירב תויתד תושפנ ויהי אל םעפ ףאש
.דאמ םיריעצ םידוהי לש ,דאמ ךורא יאבצ תורשל

דיחיה םתיב תא םיבזוע הווחו םדא ;םידוהיה ינפל תמייק תולג (ו
תיאמצעה םכרדל תכלל - ןדע לש םלשומה םלועו םתוימינפ ,'ה - יתימאה
רוד לש תוואתה םלועב םיעלבנ םהיאצאצ בור .בל ץימא כ"כ אל שדח םלועב
ןטק םלוע ,תיסיפאטמה לארשי תנידמ .הגלפהה רוד לש חוכה םלועבו לובמה
,םדוק לבא ;ןדע ןגל הרזח םדאה איבהל ךירצ ,עבטהו םדאה לש ותמגוד
תופקתשמש ,תובאוכ דאמ תויולג ךרד קר םימעפל ,ומצעב רדתסהל ךירצ אוה
ותירב תא ריפמ םדאהש ירחא םיאב תויולגה יתש ;תיילסרבינואה תולגה תא
םהיאצאצ םג .השודק לארשי תנידמ י"ע ורמגיו (ב:טיק יקרפ) ה"בקה םע
,(זטק:במ ,ב ןתנ ברד תובא) ץראל ץראמ דודנל םיכירצ ויה הוחו םדא לש
תרמגנ תידוהי תולג .חרתו הגלפהה רוד ישנא ול םיוולנה לכו חנ לשמל
ותיב ללגב לבבב המודמה ותיב תא בזוע םהרבאשכ ,הליחתמ איהש ינפל
בקעי לש ותחירבו םירצמל הז ירחא ותדירי לבא ;שדוקה ץראב יתימאה
,לארשי לש תוירוזיאה תונושארה תויולג יתשל תומדקה ןה רושאל הנופצ
םה רשא ץראהמ םע תולגל תכפוה םירצמב בקעי תחפשמ תולג םירצמבו רושאב
,וניתוללובתהו תימלועה ונתצפהל המגוד םג איה ;םהייחב ואר אל וליפא
.וישכע קר תרמגנש ,הנש תואמ עשת ףלאמ רתוי ךשמב

,ןושש ןב .ה רוספורפ ?"תולג"ב תוצופתה ידוהי םאה
הז תולג .תולגו תוצופתה ןיב לידבמ "תולג" לע הקיאדוי הידפולקצניאב
וליפא לבא ;(תונויצ) הב טולשלו םצראב רוגל םילוכי אל םידוהיהשכ קר
תולג .הצופתב ,ל"וחב תויחל םירחוב הברה ,םויה ומכ ,םיטלוש ןכ םהשכ
,תוצופת שישכ תלעות הברה לבא ;ופוסל םיללפתמ ונאו יגארט בצמ איה
,Philo, De Legatione 182 האר) םידוהיה תולג ינפל תומייק ויה םגש
.(511:4 Jos Ant.

לארשי תולגל סחייתהל וסינ תורסוימ תולודג תומשנ ?תולג המל
'ה ךרדכ תולג וריבסהש ויה לשמל ;השרפלו שדקהמ תיבמו םילשורימ
,י"שר ;לארשי םע לש לודגה דיקפתל םייואר אלש ולא תא םעה ןמ איצוהל
.ךשוחה תפיגמב ותמ םירצמב לארשי םע לש זוחא םינומשש רמוא ,לשמל
ומכ ,םירצמ תיגולונכט לש תמדקתמה תוברתהמ הברה ודמל םג םידוהי
ןומראב גיהנמכ ךנוח ומצע השמ .ץראב םיטירבהמ הנידמ להנל ודמלש
לכמ ענמיהל םעה תא ודדוע םידוהי םיריזנ תיבה ןברוח ירחא .הערפ
ועירכה םעה ךשמהל וגאדש ,םינותמ רתוי םינבר לבא ,היברו הירפו גונעת
אמוי) ינשה שדקמה תא ודירוה עצב תבהאו םניח תאניש .(ב:ס ארתב אבב)
,םייסור םישדח םילועמ ףסכ הברה םיחקולש םויה וליא הוושה - ב:ט
ףסוי תריכמ ומכ ,םימודק םיאטח לש םירמ תוריפ ,תורידל 'וכו םייפויתא
.(כ:זט אבר רבדמב ,א:טכ תינעת ;םילגרמהו

.חמשו קזח ,רישע אוה ,ףסוי ומכ ,םא וליפא תולגב אוה ל"וחב ידוהי
םיליהת שרדמ ,בכ:א אבר םירבד) ןצבקו ,םינוא ילב ,רג אוה םינפב
וייח יעוזעז תורמל ,לארשי םעל תודרשיהו הנומא תנתונ הרותה .(וט:ט
,ם"במרה ויבא .(קראפ ורוב הוושה ;י:ח יתוקוחב ארפס םייוגה ןיב
תולג לש םיב םיעבוטש ולאל קרזינש ,הלצה לבחל הרות הוושמ ןומימ
תורצנה ,ם"במרה יפל .(םאלסיאה ידי לע םיפדרנה וליאל המחנה תרגיא)
תופידר - םתרותמ םידוהי תחקל ,הירוטסיהה ךשמב ,םיכרד יתש ףריצ
השדח תולגתה ול שיש רקשב ןעט אוה םג - םתוא הקיח םאלסיאה ;הייפכו
םידוהי לש םידומילה ןמז זובזיבמ האצותכ תולגל סחייתמ ם"במר .'המ
הבושתב) המחלמ עדמ םוקמב ,(הלבק הוושה) היגולורטסא ומכ תויוטשל
.(ייסרמ ינברל

המחלמ דומלל םידוהיל ךרוצ היה אל ,(הדוהי טבש) אגרו ןביא יפל
רמואש ,ייחב ונבר דגנ) םהיתוברק תא םחול היה 'ה זא - ואטח אל םא
רשא לכב ךיתכרבו" ;המכחבו םמצעל םירזועש וליאל רזוע קר 'הש
לש םינואה רסח בצמה לע לבאתה ק"דר !(חי:וט םירבד - "השעת
- עורג רתוי וליפא התיה םאלסיאהמ הדיחיה החירבה ךרד ;תולגב םידוהיה
ונמז ןב םאלסיאה תא ךירעה סלדא .(זי:בכ םיליהת לע) הלרעה תורצנה
לע) קספה אלל םידוהיה תא וניע םירצונה ויאצאצו ושע ךא ,ביבח תיסחיכ
ןוגכ ,םימלסומה י"ע תופידר ,ם"במרה יפל .(ב:דע .ב.ב ;א:אי הליגמ
םע ורג םידוהי ,הנש 1900 ךשמ .(ןמית תרגא) רתויב תושקה ויה ,ןמיתב
,קוחרה חרזמהמ םילילאה ידבועמ ךא - תודהיה תא ופלסש םידוד ינב
.תיניצר בל תמושת ולבק אל םגו ,ומלעתה םג םידוהיה

,א:איק תובותכ) חישמה תאיב תא תזרזמו רכשכ םידוהיל הלוע לבס תלבק
,םירצונה לש םגעל תעב םידוהי הקזיח וז הנומא .(5:6 'הת שרדמ
,בלצה ישעמב לשמל - 'ה י"ע םתשיטנ לע עיבצה םידוהיה לבסש םינעוטה
'הל לבוסה דבעה ,הפוריא תודהי תא הדימשהש ,הנושארה תיאפוראה האושה
םירצונ ונמזב .אי:בק 'הת ,גנ והיעשיל י"שר 'אר -גנו טמ והיעשיב
,תאז תורמל ,םידוהי .םינש ףלא התיה רבכ םתולגש ,םידוהי לע וקחצ
,םהיפלכ 'ה דצמ םיהובג םיטרדנטסו תויפיצמ עבנ דיחיה םלבסש ושיגרה
םכילע דוקפא ןכ-לע המדאה תוחפשמ לכמ יתעדי םכתא קר" :רחבנה ודימלת
וחילצה הארנכש תופיוזמ תותד ;(א:ה הגיגח ;ב:ג סומע) "םכיתנוע לכ תא
לכתסמ יצנא'זובמ רזעילא .םידוהיה יפלכ ותד תא 'ה הנישש וזירכה הברה
שודיקכ ,תורצנל הליבט םוקמב תוומל ,םיפדרנ םייחל תידוהיה הריחבה לע
םיאטחל הרפכ התיה ,חורה תא הממור תולג .(וט-ט:זל לאקזחי לע) 'ה
תפידר לש הנומת ,Allrightniks Row, S. Ormitz הוושה) הלואגל הנכהו
ורבש ;קרוי-וינ לש ןותחתה חרזמה דצה לש רעונה ידי לע חוכו םיגונעת
.(ןילא בוחרב םיידוהיה הנוזה יתב לע החמשכ ,רקוצ םייח שודקה ברה שאר תא

תונומא) ןויסנכ קלחו שנועכ קלח תולגה תא האור ןואג הידעס
בל םש אל 'הש רשפא יא .(חע רודיס) תלוספה רהטל ,(טכ:ח תועדו
.(דצר תונומא) ונתוא בזעש ...,םחרמ אלש ,ןגוהכ דקפתמ אלש ,ונבצמל
עקרב .(הצר) םיקידצב םגו םיעשרב םג עוגנל לוכי ןוסא לכ ומכ תולג
למנ לכ - חישמ אוהש בשחש ימ לכ רהמ םידוהיה ולביק ,תולגה תורצ
ףוסאל דיקפת שמתשמ םג םיקוחרל תולג .(סטייה ןוארק הוושה) הרעסב
תלחתה ,םייחה רוא ,ב:זפ םיחספ) לארשיל םידיתע םירג לש תושפנה
אמגוד תויהל תולגב ידוהיל דיקפת שיגדה יסוקד בקעי ןב השמ ;(אצת-יכ
םגש רמוא ץיבורוב ןי'גוי םג ;(דע השע ג"מס) םידוהי אלל רסומל
שיגרמ ותיב ךותב אוה - םיסונאהמ ךפהה אוה ,ללובתמה ינרדומה ידוהיה
,תירסומ ,תילרביל העונת לכל ותייטנ לבא ;ידוהי אל ,דחוימ אל אוהש
ידוהי ראשנ אוה הרכה תתבש הארמ ,תוואת ףדורו ימשג תויהל םוקמב
הוושה) .ןדע-ןג לש בצמל םלועה תא ריזחהל ותמישמב ןימאמש ,יחישמ
ףא - םיצופנ דימת םידוהי .(םיברעה וינכש ןיב לארשי לש תומדה ,ףסוי
תמצמצמ תולג (ב:זפ םיחספ) םמויק תא רשפאמ הזו םלועה לכב תטלוש המוא
.(אל:בע םיארי רפס ,ץממ רזעילא) םידוהיה לש לכשה תאו תושגרהה תא

תויטוירטפ תורמל ,םירצונה תופידר ריכזמ (הל 'הת) יריאמה
לש הלועפ ףותישו תוהדזה לע בתכ ןיירג והילא .הינמרג הוושה - תידוהי
רבוטקוא ,םיירטסדיימב ,םינש תורשע ךשמב םיצאנה םע םיברעה יגיהנמ
סחייתהל לארשי תא ןיכמ ,םירצמב ומכ תולג ,(נ) קחצי תדקע יפל .94
דע תישארבמ םינש יפלא לש הקספה התיהש םינעוט םירצונה וליפא .'הל
1900 לש הקספה ;(?םייתניב םדאל הרוק המו) העיפומ תירצונה םתנומאש
םידוהי םירכיא לש רסוחה !(חפ םירבד) הרצק יסחי ידוהיה דועיב םינש
תוירכונ תוצראל םירושק ידמ רתוי אל לארשי ןכל - הכרב תמאב הלוגב
ידרחה רישעה 47 'סמ בוחר הוושה ;א:א וחישמ תועושי ,ל"נברבא)
תא ןקתי ,ותוא וניעש ולא חלסי לארשי .(יצנומו קראפ ורוב ,קרוי-וינב
ליכשי הניה ,לאנברבא) דסח אלמה ,םהלש הרומ הווהיו ,הליפתה םתנומא
(?ף"שא םג - זמק םיליהת הוושה ;ידוד

יקוחו ,םידבכ םיסמ ,םיקסעב הרתי תוקסעתהש ןעוט הדוהי טבש
הבישי ,דרוורה הוושה -המכח הלוגבש םידוהיהמ תענומ הנידמ
ילארשיה ילכלכ-יטילופה הנבמה םאה ;דווקיל תבישי ,הטיסרבינוא
המל ?הדיריל םרוג ,הב דומעל השק ךכ לכש ,תכבוסמהו יטסילאיצוס-יצחה
תונקל הצורו ולש הנטקה תרוכשמה לע םיסימ םלשו השק דבעש ריעצ שינאהל
חרביש ריבס דואמ זא -?"סמ" ארקנש יקנע סנק ול םינתונש ,תינוכמ
םיגיהנמל לבא) !םיסימ הברה הדיספמ הנידמהו --םש ראשיו ל"וחל
ןימאה .י.ש .(ונינובשח לע תושדח תולודג תוינוכמ שי ,םייטסילאיצוסה
-א:כ תינעת לע סלדא ומכ) םהיגיהנמ אלו ,לארשי יאנוש םה םע ןומההש
חותמלמ דחפ .י.ש ילוא ;(םירויפיפאהו היסור יכלמ ,רלטיה הוושה
ףסכל האנקל ,םתדל האנשה תא סחיימ אוה .םיקזח ךכ-לכ םישנא לע תרוקיב
.(רגנסיקו לנברבא ןוגכ) םהילע םיטלושה םידוהי דגנ דרמו ,םידוהי לש םישנו

תורצנה יתד תחלצהבש ןעוט ,ינע היהש ,(רקי ילכ) ץישנול
םיחילצמש םיעשר םיאור םוי לכ -םדעב 'הש החכוה םוש ןיא ,םלסיאהו
,רלטיה וליפא ;םיטעומה םיבוטה םהישעמ לע הזה םלועב ןטק רכש ,דואמ
אוה ךכ ;(ו-ה ,ג ,א םירפא תולהא) םילותחב בוט גהנ ,ינוחמיצ היהש
רוא דגנ) םתוא ףידעמ 'הש םישיגרמש ,םירישע םידוהי לע תרוקב ןתונ
.(!רשועב ןוכנ ושמתשי אלש וא םיער םהש וא םיינעש בשחש רישע ,םייחה
םג לבא ,תוחילצמה םהיתורוסמ תא ףלחהל םישיגר םימלסומו םירצונ לע
רוא" האר) חנ ינב תווצמ 7 ,םידוהי-אלל הרותל ,יקנ ידוהי םד תואילמ
.(TOPמ $10 ,"םיוגל

:"לארשי רצוא" ךותמ תולג

ינב תולגל טרפב דחיתנו ,שנוע רותב חרכהב תרחא ץראל הקתעהו הלבוה
ומכ ,(Diaspora) תונוש תוצראב םתוצופנו (Exile) םתמדאמ לארשי
הלוגבש וניחאו ,('א 'ד ארזע) הלוגה ינבו ,(א"כ ג"ל לאקזחי) ונתולגל
שאר םינואגהו דומלתה ימיב לבבב אישנה ארקנ הזמו .(:ג"ס תוכרב)
תויוולג .וניתויולג ץובקל םיללפתמ ע"ש תלפתבו אתולג שיר וא הלוגה
התיה אל םנמא .ם י ר צ מ תולג אוה ןלוכל שארו לארשי ינב ולגה תובר
םהל התיה אלו םואלו םע דוע ויה אל לארשי ינב יכ ,הלמה ןבומב תולג
תויולג עברא ."דובעש" םשב םירצמ תולג ראתל ןוכנ רתויו .תדחוימ ץרא
תא הלגה רושא ךלמ רסאלפ תלגת (א :ןושארה תיבה ימיב לארשי ינב ולג
ץראב ילתפנ ינב תא םגו דעלגה ןמ השנמ טבש יצחו ןבואר ינבו דג ינב
(ב ;נ"המ םדוק 573= הריציל ז"פק א"ג תנשב (ט"כ ו"ט ב"מ) ןענכ
,הרושא םיטבשה תרשע ינב רתי תא לגיו ןורמש לע הלע רושא ךלמ רסאנמלש
א"ג תנשב ('ו ז"י ב"מ) ידמ ירעו ןזוג רהנ רובחבו חלחב םתוא בשויו
םירשה לכ םע ןיכיוהי תא הלגה לבב ךלמ רצנדכובנ (ג;נ"המק 555=ט"צק
תכלממל 'ח תנש איהש םיקיוהי שובכל תיעיבשה הנשב הדוהי ילודגו
(ד ;נ"המק 433=הריציל ז"כש א"ג תנשב (ד"י-ב"י ד"כ םש) רצנדכובנ
הדוהימ הטילפה תיראשו והיקדצ תא הלגה לבב ךלמל םיחבטה בר ןדארזובנ
ה"כ םש) רצנדכובנ תוכלמל ט"י אוהש םיקיוהי שובכל ח"י תנשב ןמינבו
.לבב תולג והזו ,נ"המק 422 ח"לש א"ג תנשב (א"י 'ח

:לבב תולג

הלגהש הדוהי ינב רפסמ קר ,םשרנ אל םיטבשה תרשעמ םילוגה רפסמ
שרחהו ליחה ישנא םיפלא תעבש ויה םהיניבו םיפלא תרשע רצנדכובנ
היה ילואו (ז"ט-ד"י ד"כ ב"מ) םעה ילודגו םירש םיראשנהו ףלא רגסמהו
לבא ,(ח"כ ב"נ הימרי) השלש םירשעו םיפלא תשלש קוידב םירשה רפסמ
ששו םיפלא תעברא ןדארזובנ י"ע םילוגה לכו ,בשח אל הלגהש םעה תיברמ
שרכ ןוישרב אלה יכ .ןומהה תלוז ('ל ב"נ םש) םעה ישארמ קר ויה תואמ
םע םיפלא תשמח דוע ולע כ"חאו (ד"ס 'ב ארזע) שפנ ס"שו ףלא ב"מ ובש
הימרי) הנש םיעבש התיה לבב תולג .ולע אלש םיבר םש וראשנ דועו .ארזע
א"ג תנשב ינשה תיבה ןינב דע ןושארה תיבה ןברוחמ ונייה (ב"י ה"כ
העשבש הרותה ימכח רגסמהו שרחה ויה ל"זח תעדל .נ"המק 352=ח"ת
,(ןיכיוהי) הינכי םע ולג םהו 'וכו ןישרח לכה ושענ ןיחתופש
תולג ןיידעו ,היקדצ תולג הלגהש לארשי םע ה"בקה השע הקדצ רמירמשרדו
(י"שר ,ח"פ ןיטג) םהירחא םילוגה ולאל הרות ודמליש ידכ ,תמייק הינכי
ןילוכי ןניאש (אוהה ןמזב) לארשי תא ה"בקה עדויש ינפמ רמא אייח 'רו
.(:ז"פ םיחספ) לבבל םלגה ךכיפל (ימור) םודא תוירזכא תורזג לבקל
ועמש ולו כ"חא ימור תולגב ומכ לארשיל םיקיעמ לבב יכלמ ויה אל תמאבו
דרמ אלו לבב ךלמ ינפמ ענכהל הימרי איבנה ירבדל םלשוריו הדוהי ינב
תא בירחה אלו םתמדא לעמ לארשי תא הלגמ היה אל ראצנדכובנב והיקדצ
םידוהיה תא ועירכה רשא םלשורי תא ימור שובכב ןכ אל ךא .שדקמה תיב
םדא תוכז םהמ וללשו םתדמ םעירפהל תורזג םהילע ורזגו המחבו ףאב חבטל
השק התיה תאזה הנורחאה תולגה .םימעה יניעב הנינשלו הפרחל םתושעל
תולגב םג לבא .גוהנה רפסמל 68=הריציל ח"כתת א"ג תנשב היהו .ןלוכמ
יברו ,הנושארה תולגמ םש וראשנש שיו ,לבבל םעפה דוע םיבר ואב תאזה
אתוולג לכ ראשלו ידמבד אנחאלו לבבב אתוולג ינב אנחאל תרגא בתכ
.ץראה תופנכ לכב לארשי ורזפתנ זאמו ,(:א"י ןירדהנס) 'וכו לארשיד

ץראב תויולתה תוצמה לוטיב ליבשב םלועל האב תולג :תולגה ןוע
ןועבו (כ"פ נ"רדאו ה"פ תובא) תורשעמו תומורת תולבויו תוטימש ומכ
ח"ב 'ב (.ט"מ םיחספ) תושרה תודועסמ הנהנהו (.ג"ל תבש) תוירע יולג
תולגהש הארנ רחא םוקמב .(.ט"מ הטוס) הלוג דחא הזל הז ןיחונ םניאש
"לארשיב ונוזרפ תוקדצ" איעשוא 'ר שרדו לארשי לש ןתבוטל השענ
(:ז"פ םיחספ) תומואה ןיבל ןרזפש לארשיב ה"בקה השע הקדצ ('ה םיטפוש)
הניכש לארשי ולגש םוקמ לכבו .םתולכל רשפא היה דחא םוקמב ויה םאש
ריבעה ןכלו .(.ט"כ הליגמ) 'וכו םהמע הניכש םירצמל ולג ,םהמע התלג
אלד (א"כ ז"מ תישארב) והצק דעו םירצמ לובג הצקמ םירעל םעה תא ףסוי
(:'ס ןילוח) אתוולג ויחאל ורקיל

,םינפב רובש םלועמ תעבונ תולג ,הלבק יפל :תיטסימ הריקס
,ויתועידי ,וישעמ י"ע -רואה רמוש ,לארשי ;םיטלוש האמוטו ךשוחש הפיא
הרזגנ תולגה .ךשוחה ילייח ,וישרויו אמור --םודא י"ע ףדרנ -ותמגודו
,אישנה אייח ןב םהרבא) לארשי תוריבע תא שארמ האר 'הש ,תישארבמ
רקיעו בל לארשיש ,םדאה תגירדמ לפש ףקשמ םידוהיה לבס .(הלגמה תליגמ
אל םידוהיה בורש ףא .(דמ-טכ:ב ,ירזוכ) ופוג לש םיימינפה םירביאה
ןיידעשכ ,הלודג תוכז םהל שי תאז לכב ,תונברקכ םדיקפת םיכירעמ
דיורפ ,לשמל ;היק-ביק:א) םתנכס תורמל םירצנתמ אלו םידוהיכ םיהדזמ
תא ןתנ אקווד אוה לבא ;ותודהי תא בזוע היה םא אפורכ םדקתמ היה
הדכנ התיה אתרמ ותשא ;(תונויצב ךמתו ןיווב תירב ינב םלואב ויתואצרה
רפס יתבב אלא ,תובישיב דמל אלש ,שריה .ר .ש לש ברה ,זיינרב םכחה לש
תוריפ תתל ופוסבש ,ערז ןובקירל המוד יחכונה לבסה .םיידוהי-אל
לצא רבשמ תולג ,ן"במר יפל .(םויה הלואגה תלחתהו האושה הוושה ;גכ:ד)
;הכ:חי ארקיו לע) "לארשי 'א" ,ולש קזחה תוכלמה דצ הריתסמ ,ומצע 'ה
,הטמל המוד רבשמ .(א:ג תוכרב) לבאתמ אוה םג ;(א:זצ 'הת 'דמ האר
הבר .ה.ש) ץראב קר תומילשל עיגמ 'ה תדובע --תולגב ידוהיה שפנב
ראשנ לארשי ;תולג י"ע םיעגפנ םלוכ ,'הו םלועה ,הנומא ,האובנ .(די:ח
ןידע 'ה םע תירבה -ירצונו ימלסומ ץחל דגנ קזח תדמוע לבא ,םמוש
םירבד לע) תוימשגל ,ףוגל הבוט תולג ,תמאב .(זט:וכ ארקיו לע) תמייק
.םירשע ויה ן"במר ימיב םידוהי -(דמ:חכ

תורמשמ שולשל תולג לש ךוראה ליל תא לידבמ (לארשי חצנב) ל"רהמ
ץראמ הז רחא הז םישוריגו היופכ הרמה (3 םיחבט (2 הבואכ תודבע (1-
;ילמרונה יחצנה רדסב םיגירח םלוכ תודבעו םידוהיה רוזיפ ,תולג .ץראל
וקבאמב חצנמ םייתנב םודא .תדחוימ החגשה ילב ראשיהל לוכי אל לארשי
אל בקעיש ,השוב אלמ םלוע רצוי אוה -(םימו שא ומכ) בקעי םע יחצנה
תוימואל .םלשומ םלועב לושמל ,רחואמ רתוי אצי בקעי ;היגונעתב ףתתשמ
ידוהי .הלואגה תא איבהל ,רזופמה םעה תא םידחימ הליפתו הרות ,תידוהי
םיברועמ םג םהש ללגב ,םהיתורבחב םיבוט יכה םירקבמהו םיצעויה הלוגה
רג" :תח ינבל םהרבא ירבד הוושה - הנממ םידרפנ םגו תיללכה הרבחב
היפכו תורפסב הבשחמ לש הרוזנצ .(ףסוי הוושה) "םכמיע יכונא בשותו
יתד ךוניח) םדאה תמשנ ךותב הרושש תישפוחה 'ה חור תא םיאכדמ תיתד
םיכירצ לארשי - לאינד רפס ריבסמ לארשי ןב השנמ .(תיתד תויקוח םוקמב
הנהנ םלועה ;תיפוסה הלואגה ינפל םלועה לכב םירזופמ תויהל
תונהל ןכומש רחא ךיסנל איבמ שורג לכ - יקסע חותיפו םהיתונורשכמ
!(ןייטשניא הוושה) םתוחכונמ

ידמ רתוי םהשכ לארשי םעל ןוקיתכ תולג האור קוק .י .א בר
קר םייח - ינשה הצקה םהלש תימואלה הדיחיה הפיאשה תולגב - םיימשג
ויהי הנושארב םה ,הנידמב שממתי ףוס ףוס שודקה םרואשכ .םיינחור
לבא ;('וכו תואלקח ,א"בצ ןוגכ) םינש כ"כ דבאנה םפוגב קר םיקוסע
תא םינירקמש הנידמו ץרא תונבל ומצע תא גיצי טעמ דוע תינחורה םתומצע
לפטל תוכירצ ויה תוליהקה ,הלוגב םג :.פ.י ;(ד:ו לארשי תורוא) החור
תוצראה 4 דעו ;תידוהי הנידמ ילב ףא ,הנגהו הלכלכ לש םיניניעב
תימשג ולוכ טעמכ תוקסעתה םיאור םג .הנידמל המוד דאמ היה הפוריאב
.ברעמה םלועב

הינמרג .הנידמה תמקהו האושה ירחא הלוגל דיקפת ןיאש םירמוא הברה
ףוסל ללפתהל רזומ הז המכ .וניתויעבל ןורתיפ הניא תוללובתהש התארה
םיכירצ !לכונשכ ץראל תולעהל אלו ,הנש םייפלא טעמכ ךשמב ונתלואג
ןוויכ - "םילשוריב תאזה הנשל" :הזרכה םע הלוגב באב העשת תא רומגל
רוגל םיכירצ םידוהיהש ןימאמש ימ (!יתד) ינויצ אוה ה"בקה !"700$ דחא
ןייע .הב טולשל ילב הב רוגל רשפא יא ותרות יפל הב טולשלו לארשיב
;8:10, 1:8 םירבד ,6:4,8, 3:8 תומש ;13:5, 12:1 תישארב :ך"נתב
.9:1 סומע ;31:7 הימרי ;11:12 היעשי

המירצמ אביו ןענכ ץראב ושכר רשא םשוכר תאו םהינקמ תא וחקיו"
המ לכש בשח וישכע בקעיש ריבסמ י"שר .ו:ומ - "ותא וערז לכו בקעי
וקלח ליבשב ושעל לכה תא ןתנ אוה ;ול ךייש תמאב וניא םראב שכרש
םעל הרעמה לש הלודגה תובישח הזמ איבה דירפ םהרבא ;הלפכמה תרעמב
:.פ.י .תורחא תוצראמ הרומתכ לבקל םילוכיש ןוה לכ רבעמו לעמ ,לארשי
?המל !לאעמשי לש וקלח הנק אל םגש לבח

תורוקמב ןויע :הרות דומילב םימגד :ל"ז 'ץיברוה ידו'ג רכזל רועיש
,ברעב 7:30 העשב ,ז"נשת תבט ז"י ,'ו םויל רוא -- (תירבעב) ל"זח
הרובד ר"ד :םיטרפל .(תישפוח הסינכ) העקב ,דג בוחר ,הידידי תליהקב
.672-1247 ,ןמסייו

ד"בח ,.פ.ו.תל בותכ עובש ידימ ,הלא תונוילג תספדה ןומימב עויסל
.125$ תולעב ,הצור התאש ימ דובכל וא רכזל השרפ ףד ןממל ,םילשורי ,52-54

,םרכשל ,םש ואדיוב תופצל רשפא - ונלש ידוהיה ואידיוה זכרמב רקבל אב
.תופש הברהב הקיסומו םירפס שי םג .םתונקל וא

רתוי וא ח"ש 75 לש המורתב הנשה לכ לש םיפד ןימזהל רשפא


Back to the home page.