חלשיו
גמ:ול-ד:בל תישארב

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

:ןכות
.חלשיו תשרפ לש עקרה
.השרפה תריקס
.הרטפהה
.ינפג יכדרמ ברה יפל ,בקעי תומולח יתש
.רבחמה תבוגת

קימעמ ןויד ךרד ,"תודהיה לש היגולוכיספה" לע רועיש ןתונ ינפג בר
,20:30 העשב ,תירבעב ינש ימיב ,תילגנאב ןושאר ימיב ,עובשה תשרפב
.תינמרגה הבשומב ,17 רמייהסדליה 'חר ,לארשי תרזע כ"בב

חלשיו תשרפ לש עקרה (א

בורק ,תולג תונש םירשעמ רתוימ ,אימשד אתעייסב ,בקעי טלמנ התע הז
.וידלי םעו וישנ םע ,ותיבל םולשב בושל ףאוש אוה ;ןבל לצא ,האילכל
אוה ,ושע ויחאמ וחרבב .ודבכלו ושגפל ואבש ,םיכאלמ תצובק האור אוה
קר תמאב םה "םיכאלמ"הש רמוא לאנברבא .םולחב םיכאלמ האר קר
תורידתב ,םיטושפ םדא-ינב ;ושעב ושגפ םהש ול םירמואש ,םיטושפ םירחוס
בקעיל רכזנ התע !"ה"בקה יחילש"כ ןוכנה עגרב םיעיפומ ,הבר
,ושע תא שוגפל איה הנושארה ותמישמ .וינפל הנדוע ושע םע תודדומתההש
ןומא רסוחמ ,הארנכ ,תאזו) ה"בקה תחטבה תורמל ,וינפמ ששוח בקעי רשא
תישארב ,בל תבש תכסמ ,אי:בל י"שר - וילע ןגי 'הש ,ויתויוכזב
חיטבה רבכמ אל 'ה - וז העד החוד לאנברבא לבא .(וע:ב הבר
ןיא בקעי לש ושפנלש ןעוט אוה .(ג:גל) ותיא היהיש שדחמ בקעיל
לוכי אל טושפ ,םדו רשב לכ ומכ ,בקעי ךא ;וז החטבהב הנומא רסוח לכ
תפירש הוושה ;תינפוג הדמשה לש תורשפאה ינפב ודמעב ינפוג דחפמ ענמהל
לבא .(ד:א הנוי) "...ויהלא לא שיא וקעזיו םיחלמה ואריו"ו הביקע 'ר
ונאש ןעוט ,םילשורי לש יתלשממה ישארה ברה ,ץילוק ברה
ןוגכ ,ונרוד ילודג !םדא-ןב לאכ בקעי לא סחיתהל ללכב םילוכי אל
םאה הלאשב םהניב םיקלוח ,קי'ציבולוס .ד.י ברהו רלטוק .א ברה
;םדא-ןבה תא םידקופש תושגרהו תושלוחב םה םג ושח םישודקה וניתובא
.תיבויח איה הבושתהש םירובס םילודגה םישרפמה בור

ןוצרכ ,שטנ זאמ ,השק ןויסנ ירחא השק ןויסנ אלא בקעי לש וייח ןיא
תא לוטיל ידכ ,"םילהוא בשוי ,םת שיא" לש םילבגומה םייחה תא ,ומא
קמוע תא רתוי ךירעהל דמל ותונקדזה םעש ןכתיי ;הזה םלועב וקלח אולמ
,תאז םע .וב רוזחל היה רחואמ זא ךא ,טקשה ויבא לש הנובתהו הנומאה
םשל הכוז אוהשכ תמא-תלודגל עיגמה בקעיל ונתשרפב םידע ונא
םע וקבאמב ,תואיצמה ייחב "ושע-ןורקע" תא סיבהש ירחא ,לארשי
שחור ושע וליאו ;ומצע ושע לע ותורבגתה םדוק דוע ,"ושע לש וכאלמ"
.ץראבו םימשב טלושה ,שדחה לארשי-בקעיל הארי

אוה - "תמא"כ הלבקב בקעי לש ורואית לע לאש רדנילב בקעי ברה
,ושע תא בכעל הסנמ רבכ אוה ןטבב ;המרמו תונפקת ,ךפהה תא למסמ אקווד
לבא .המרמב ןבלמ חרובו ,ותכרב תא ,המרמבו ,ותרוכב תא תחקל הז ירחאו
תמאה תא תרתוסש ,תטלחומה תמאה תא םיאור םילודג םישנא םימעפל
תא גישהל ידכ "רקשל" םיכירצ םה ;הזה םלועב התוא םילבקמש ,המודמה
גיהנמה רמולכ ,"רוכב"ה תויהל ךירצ אוהש עדוי בקעי .תיתימאה תמאה
ךירצ אוהש בקעי עדוי םג .ושכע הז ודיקפת תא הזבמ ושעש ,יתדה
רוזחל תושונאה לכל אמגוד תויהל ידכ ,הזה םלוע תוכרבמ םג תונהל
,וצראו ןבל תא בוזעל ךירצ אוהש עדוי םג אוה ;ןדעלו 'הל ,םמצעל
רקש ."שודק יוגו םינהכ תכלממ"כ ודיקפת תא אלמל ,לארשי ץראל רוזחלו
ומכ אוהש ימ קר לבא ;תימלוע תמא גישהל ידכ םא ,קדצומ ינמז המרמ וא
'הש םולחב האר אוהש רפסמה שרדמ שי םג .ולאכ תוטלחה לבקל לוכי בקעי
ידכ ,ןבל חקלש ,םישבכב םוחהו םיזיעב ןבלה הערמה תא הרזחב איבמ
,הז תורמל ;ןבל יאנת יפל ,ולש זא ויהיש ,הלאכ ודלווי ןכ בקעי ןאצש
אוה !תולקמה תועצמאב םימי םתוא לש "תיעדמה" הקינכטה לכ תא השוע אוה
המ לכ תושעל ךירצ אוה לבא ,יתימאה 'ה ןוצר תא הלגמ קר םולחהש ןיבמ
.רקש לש יחכונה םלועב וזה תמאה תא םישגהל ותלוכיבש

לש החירבה -"הבוטל וז םג" :אוה חטשל תחתמ הפ רתתסמש יזכרמ ןויער
איבמ הפוחה תחת ןבל לש ימומרעה סיסכתה ;ורשעו ותלודגב תמייתסמ בקעי
ןורהא תיב תאו ,יחישמה דוד תיב תא ,לארשי יטבש 12 ךותמ 8 תא םלועל
םק ,האושה ירחא ;לארשי םע תדיל ילבח םה ותריסאו ףסוי תריכמ ;שודקה
ןתי וניבא בקעיש יאוולו- הלואגה תחימצ תישאר ,לארשי תנידמו םעה
.לעמשיו ושע ישרוי םע ונקבאמב ,ונימיב לארשיל הארשה

השרפה תריקס

מ"ק 150 קחרמ ,ריעש רהב ושעל (םיכאלמ וא םישנא) םיחילש חלוש בקעי
,ןבל לצא בכעתהש עבוקו ,לודג דובכב ושע לא סחיתמ אוה ;(ןלפק 'א)
שמתשמ בקעי .ושע לש ובל בוטב תוכזל הוקמ אוהשו ,םיסכנו רשוע שכרש
שרדמה יפל .(הרותה תווצמל זמר ,613 = ג"ירת =) יתרג הלמב
,הרותה תווצמ לכ תא םייק אוהש ושעל זמור אוה ךכב ,י"שרב אבומה
!ןבל תציחמב ההוש ונדועב

לש הירטמיגה דוסמ קר אל רבדה רוזג ,קי'ציבולוס .ד .י ברה יפל
ותוהש תורמל ."רגכ יתייהש" - המצע יתרג הלמהמ אלא ,"ג"ירת"
שח תאז-לכב ,ויסכנו וידלי ,וישנ תשיכרו ,ןבל לצא רתויו הנשה 20 תב
תווצמ ג"ירת לשב - ?עודמ - ץראל ץוחב םש ,רזכ ,רגכ בקעי
רדה ידוהי לכמ השועה ,לארשי-ץראב תישארה תידוהיה תוחילשה ,הרותה
תיארמלש ,תיתרבחה ותובלתשהלו ותחלצהל רשק לכ אלל ,"רג" רחא םוקמב
ןשועמ ןומלס תא ,'א םויב ,לכוא ב"הראב ידוהיה ,תבש ירחא .ןיע
תוצראב ךכ לכ הזכ גד ולכא אל םידוהי -הביס םוש ילב הארנכ ,(סקל)
ומצע תא ןכסמ דימתש ,הזה גדה םע םתרכה-תתב םיהדזמ םה ילוא ;םהיאצומ
רודה תא ךישמהל ידכב ,היבמולוק רהנ ומכ ,ולש תורוקמל םיקחרממ בושל
ךותב לארשי ץראב תיחצנה ותוחילשל ותרכה-תת ררועמ ידוהי םג .אבה
!תרחמל ולש רקובה תחוראב ילמס ןפואב ןויערה תא םינפמו ,תבשה תיווח
,םייחה רוזחמ תא למסמ ,סקלה םע לכוא אוהש ,לוגעה לגייבה םג ילוא)
תבז ץרא"ה תא הריכזמ ילוא ,םתוא הולמה ,תנמש תניבג ;הלואגהו תולגה
.(ונלש "שבדו בלח

ימינפ גוזימ - בקעיל רשא תודימ יתש ול תורסחש (באכב) ריכי התע ושע
,ל"וחב -לארשי ץראל הבישה תובישחל שוחו ,המשנו ףוג ,ץראו םימש לש
ריש תא רישנ ךיא" :תמלענ תידוהיה המשנהש וא ,דמשנ ידוהיה ףוגה
ךחכשא םא ;(דוד ןב יכדרמ ,ןודנול יחרפ הוושה) רכנ תמדא לע 'ה
קבדת ;(הלוגב גופנ םלועב ידוהיה חוכה) ינימי חכשת ,םילשורי
הלעא אל םא ,יכרכזא אל םא ,יכחל (םלועל ידוהיה רסמה) ינושל
אוה םילשורי לש רסמה - ד:זלק םיליהת) "יתחמש שאר לע םילשורי תא
דיתעל םילשוריב םיימוי םויה םייחה ךותבו םדאה בל ךותב הרשת הניכשהש
אוה יחצנה ידיתעה המש ןכל ;שדקמה תיבל םורד לימ 5-56 היהתש ,אובל
.ונרופס יפל ,הל:חמ לאקזחי - "המש 'ה"

גיהנמ אוה ושע .העשה יצוליא רואב בקעי רסמ תא ןיבמ לאנברבא
יתש עיגרהל בייח בקעי ,ויחא תא שוגפל לוכי אוהש ינפל .דבוכמו רישע
וזיא םע בבותסהש ינפמ ,ותוא שייבי בקעיש (1 :ושעל שיש תוגאד
,ןכל .תיפסכ הכימת שקבי בקעיש (2 וא ,הנש 20 הזמ "ףוספסא"
ינא" (1 :רסמ חלוש אוה ,סויפ תונתמ רגשמ בקעיש ינפל דוע
רישע ינא" (2-ו ,"ופלחש םינשה לכב דבוכמה ןבל דודה םע יתייה
ךכבש רמוא אמוחנת שרדמ ."'וכו םירומחו םירוש םע - ימצע תושרב
אלו "םימשה לט"מ אל - קחצי תכרב תא לבק אל אוה םצעבש ושעל רסומ אוה
אל הזש רמוא לאנברבא .הזה שרדמה תא טטצמ י"שר !(ה:ב) "ץראה ינמש"מ
ילוא !ץראו םימש תכרבמ האצותה תמאב םה םירומחו םירוש - רבתסמ
.הכרבכ םיבשחנ םניא םה ,רקבב לופיטל תשרדנש השקה הדובעה ללגב
רוש - דיחי ןושלב שומישב - י"שר תרזעל אב רקי ילכ
לש תדחוימה הכרבה תא לביק אל אוהש ושעל רמוא בקעי -רומחו
םה בקעיל שיש המ לכ .ףלא יפ םדאה יצמאמ לכ תא םיליפכמ רשא ,ה"בקה
לצא בר ןמז ראשנ ךכ םושמ .השקו הבר הדובעמ האצותכ ,םימצמוצמ םירדע
.ותוחכונב רז שיגרהש תורמל ,ןבל

"רוש" ןוגכ ,דיחי ןושלב םילמש םירמוא םג לאנברבאו י"שר
'ר .(א:ע הבר תישארב ,הימחנ 'ר האר) םלש ןימ םיראתמ םיתעל ,"רומח"ו
לש דיחיה רומחה תאן דיחיה רושה תא הליפכה ה"בקה תכרבש רמא הדוהי
;ראשל גאוד 'הו ,ליחתמ םדאה - 'ה איבנ תשא לש דיחיה ןמשה דככ) בקעי
םידמלמ ל"זח !(וב וסנכנ םידוהיהש ירחא קר ףוס םי תא עקוב 'ה
גיהני ףסוי-ןב חישמהש ,(זי:גל םירבד) ףסויל סחיתמ רושש
ורוש רוכב" - ושע יאצאצ דגנ םידוהיה לש תיפוסה המחלמה תא
יספא ודחי חגני םימע םהב - וינרק םאר ינרקו ול רדה
:דוד-ןב חישמל סחיתמ רומח .(זי:גל םירבד) "...ץרא
קידצ ,ךל אובי ךכלמ הנה ,םלשורי תב יעירה ,ןויצ תב דאמ יליג"
לאינד רפסב ךא .(ט:ט הירכז) "רומח לע בכרו ינע ,אוה עשונו
יננע םע..." אב חישמהש ,הליל ןויזחב ,האור לאינד ,(גי:ז)
םא קר םייקתי ונויזהש רמאנ ,(א:חצ ןירדהנס) דומלתב ."אימש
בכור"כ קר לבא ,חישמה עיגי ,אל םא ;ךכב םיכוזו ,םירוהט םה םידוהיה
םא קר לבא - אבל רהמי חישמהש רמאנל המוד הזש ריבסמ י"שר !"רומח לע
.רוהט םעכ ומצע תא גיהני לארשי םע

םה םידוהיה םא - ךפהה קוידב רמא ,ל"צז ,ד"בחמ יברה לבא
ראשת חישמה תאיב ,הזה םלועה ירבדמ םיקתונמ רמולכ ,ידמ םירוהט
,(!) םירוהט תוחפ ,םילודג שממ םה םא ,ךדיאמ ;מימשב ,םיננעב ןויערכ
,רומח לע בכרי ומצע חישמה ירה ,הזה םלועה ינינעב "םיכלכלתמ"ו
המלש הלואג איבהל חילצי ךכבו ,חורה תמרל רמוחה תא הלעיו
ללוכ"המ דריש ירחא ,רתוי הלודג םיקל-א תיווח לביקו שקיב השמ םג)
.("בהזה לגע לש וקסיד"ה לא "יניס רה לע

לש ורורחיש לע ,הזה שדחה ינרדומה יד"בחה גחה !חמש ולסכ ט"י
הברה םיגחל םידקת אוה ,רהוסה תיבמ ,אינתה לעב ,ןמלז רואינש בר
ב"י ,ףסונ יד"בח גחל םג) !םילשורי םויו תואמצעה םוי - םיבושח רתוי
.רהוסה תיבמ םדוקה יברה לש ורורחיש םוי ,לולא

למס ,רומחה לע סימעה םהרבא .חישמו ,השמ ,םהרבא :רומח לע ובכר השולש
זמור בקעי .ומצע תא - חישמה ;ותחפשמ ינב תא - השמ ;םיצע קר ,רמוחל
םלועהו הזה םלועה דוחיאל ,הלואגל ואיבי םייחישמה ויאצאצ ינשש ושעל
אשונ תא גצימ (וכ:הכ ילשמ) ךלמה הצלשש רמוא ייחב 'ר .אבה
םימ םוהיז ומכ ,דבלב ינמז בצמ אוה עשרה ינפב קידצה תלפשהש - השרפה
."עשר ינפל טמ קידצ ,תחשמ רוקמו שפרנ ןיעמ" :םייח

םיכאלמה ,בקעיל וכרדב הלא ,(ריעש ץראב) ותיבב טקשב בשוי אל ושע םאו
:םיבישמ ןכל םה .(לאנברבא) ושעל רסמה תא רוסמל אל םירומא
"ומע שיא תואמ עבראו ,ךתארקל ךלה םגו ,ושע לא ,ךיחא לא ונאב"
.ושע םע החישל רכז לכ ןיא -

לש ויחילש םע שגפיהל וליפא בריס ילוא ;הבושת םוש רגשמ וניא ושע
,בקעיש םינייצמ ל"זח .בקעי רבע לא שיא תואמ עברא םע םדקתהו ,בקעי
ששוח אוהשכ .ללפתהו ,סייפל הסינ ,המחלמל ןנוכתה ,םויה לארשיכ
קליח ,וישנא תאו ושע תא גורהל ,ילוא ,ץלאייש לע רצמו ,תורקל לולעהמ
םא ,ושפנ תא טלמל דחאה הנחמה חילציש הוקתב ,םינשל והנחמ תא בקעי
ןוגכ ,דחא טילש - תולגב לארשי תודלות תופקתשמ ךכב .ינשה הכוי
,הפוריא ברעמב ,םינבלצה ומכ ,רחא דועב ,םידוהיה םע ביטיה ,ןילופב
תא םייקיש ה"בקה לא ללפתמ ,ותוכזב ןומא-רסוח ךות ,בקעי .םתוא טחש
,'ה תוחטבה תא ולרטינ ויאטחש ששח בקעיש רמוא י"שר) ויתוחטבה
התיה בקעי לש ותליפתש רמואו ,קלוח ן"במר ;דימת תונתומ ןהש
אוהש ףא ,בקעי .הכוז אל אוהש ףא ,ודסח דימתכ ךישמי 'הש ךכל
,ודבל רדע רדע ,תומהב חולשמ י"ע ושע לע עיפשהל הסנמ ,המחלמל ןכומ
.(םייחה רוא - ,ריעש =) תומהב 580 כ"הסב

וריסהש ,בקעי לש ויאצאצ ידי-לע םימיה תוברב הצמואש הטיש ונינפל בוש
ימוקמה טילשל וא ףושיבל ונתנש ,תונתמ י"ע םימורגופב םיבר םימויא
.םייקרוט הרשמ-יאשונל םינושארה םיצולחה ונתנש ,"שישקב"ה תא הוושה)
ושוכר תאו ותחפשמ תא ריבעהש ירחא ,(ןרחל ותאצב ומכ) ודבל רתונ בקעי
ומע קבאנש ,תירותסמ םדא תומד וינפל העיפוה זא .קובי לחנ תא
םחנמ ;הלעיש בר קבאל םימרוג םיצנ ;םחלנ - קבאנ) רחשה תולע דע
ילוא זמר ,קבאב ומצע תא הסיכ בקעי לש וביריש ריבסמ קרוס-ןב
קבא תפילקב הסוכמה ,הבוט תוימינפ קר ,םלועב יתימא עשר ןיאש ןויערל
.(ג:זע הבר שרדמ הושה ;רפעו

עקנש ,ונתומב וב הכה ,בקעי תא לילכ דימשהל לכוי אלש שיאה הארשכ
בקעי ךא ,רחשה הלעשכ ,קבאמה תא םייסל ךכב הצר שיאה .הכמהמ האצותכ
רדגומ אל ןמזב דיתע אוהש בקעיל רשבמ שיאה !וכרב רשא דע וררחשל בריס
םוחתב ןה ,ויקבאמב ןוחצנלו הלודגל עיגהש ןייצמה םש ,לארשי ארקהל
תא ךריב ךא ,ומש תא תולגל ברס שיאה .ישונאה םוחתב ןהו יקול-אה
תורמל .לאינפ םוקמל ארקו ,יקל-א חכ םע דדומתהש שחש ,בקעי
.וכרי לע בקעי עלצ תאז-לכב ,שמשה וילע החרזש

.םויה דע ןתומבש השנה דיג רשב תא םידוהיה םיחנוז קבאמה ןויצל
ךשוממה קבאמל למסכ הזה קבאמה תא ראבמ שריה .ר .ש ברה
עשרה תוחוכ םע ,ךושחה הירוטסיהה ליל ךרוא לכל ,בקעי יאצאצ לש
עצבל םהמ עונמל ידכ ,םידוהיה תא תולכל םיפאוש םה ;םלועבש ושע-ייומד
ה"בקה לאו ומצע לא םלועה תא בישהל - םינהכ תכלממכ םתוחילש תא
גיצה הכימ איבנה - "...העלצה הפסא 'ה םאנ אוהה םויב" :ןדעבכ
.תורודה לכב ושע םע קבאמב עלצי לארשיש הדבועכ

לילב המוק יפוקז דומעל םילוכי םניאו ,םיעלוצ םידוהיה דועב
בושי זא .יחישמה ןדיעה רחש הלעי רבד לש ופוסב ,ךוראה הירוטסיהה
ותוא ובזעיש ,עשרה תוחוכ תאמ קזנ לכ ילב ,וצראל םולשב ידוהיה
-"ויחא"כ) וללובל וסני אל ףא ,"ושע"כ ול וקיזי אלו ,ושפנל
.(בי:בל - "ושע דימ ,יחא ,דימ אנ-ינליצה"

ודומיל תרטמ לכ ירהש ,ושפנל ול וחיניש ךכב קפתסמ בקעי ןיא םלוא
העלקנש ,ימויקה ץובהמ הלוכ תושונאה תא ליצהל יהירה וכרד תרימשו
ותוא ךרבל ,עשרה לכ תומלגתה ,ושע לש וכאלממ עבות אוה ןכ-לע ;וכותל
,תיקולאה תוברתהו ,החפשמה תוכרב ,ויתוכרב רוקמכ וב ריכהל -
היהי ןוכנ ,םימיה תירחאב היהו" :(ב) אבנמ היעשי - לארשימ דומללו
וילא ורהנו ,* תועבגמ אשנו םירהה שארב 'ה תיב רה
יקלא תיב לא ,'ה רה לא הלענו וכל :ורמאו םיבר םימע וכלהו .םיוגה לכ
הרות אצת ןויצמ יכ ,ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרויו ,בקעי
ותתכו ,םיבר םימעל חיכוהו םיוגה ןיב טפשו .םילשורימ 'ה רבדו
יוג לא יוג אשי אל - תורמזמל םהיתותינחו םיתאל םתוברח
םדוק תושעל ידכו ,הז ינפל לבא) המחלמ דוע ודמלי אלו ,ברח
רואב הכלנו וכל בקעי תיב" (- םג םיכירצ ,םיוגה םע םולש הזל
.וניתיווח לכ רוקמכ וב םיריכמ ,'ה תא םיכרבמ ונא ךכ ;"

הובגה רהה - ךומנ תיסחי אוהש ,תיבה רהב היהי אל ישילשה שדקמש ןמיס*
,לא תיבל בורק ,מ"ק 3 ופקהו ,'מ 1016 הבוגב ,רוצח לעב הז רוזיאב
יכה םוקמה ,המצע םילשוריב ;הרותב ידיתעה "'ה תיב" םוקמכ הארנש
,'מ לאקזחי לע "ךל ךל" תשרפב ונבתכש המ האר - לאומס יבנ אוה ,הובג
.םילשוריל ןופצ היהי ישילשה שדקמהש םתועמשמש ,חמו ,המ

!!בקעי םלחש םולח היה קבאמה לכש רמוא ילאנויצרה ם"במרה
!עוראה ירחא בקעי לש ותעילצ תא ןייצמו וילע קלוח ן"במרה
העילצה תא ריבסהל הסנמ םג לבא ,ן"במרה םע םיכסמ לאנברבא
ויאצמימ תא םידקמ ךכבו ,ם"במרה יפל ,םולחה לש תיטמוסוכיספ האצותכ
תאצוה הוושמ אוה .יטמוסוכיספ קותישל עגונב ,דיורפ לש ויופיר תאו
וא לפונ אוהש םלוח והשימשכ ףוגה תוצווכתה וא ,יטוריא םולח ךותב ערז
םולח ול שי ,רתוימ ערז ול שיש ללגב - ךופה ג"בלרה רבסה ;םחול
עקנל םרג ,והנחמ תא ריבעהל ,בקעי לש הלילה לכ ךרפ תדובע ךכ ;יטוריא
ףיסומ שריה !ךאלמה םע םחול אוהש ,ומולחל םרג הזו ,ולש ךריה
לרוגה םע ומילשהש ךכל תזמור השנה דיג תא לארשי וחנזש הדבועהש
חומצל דיתעה ,לודגה תושונאה רחש ללגב ,אכודמהו השקה ,ךוראה ידוהיה
היה רתוי הברה השק .תורודה תצורמב םיבירקמ םידוהיש תונברוקהמ
תואור וניניעשכ ,םויהמ בלצה יעסמ ימי תכשחב תידוהיה תוחילשב ןימאהל
דומעל חכה תויהל היה לוכי אל תינוליחה תודהיל ;לארשי תמוקתב
תנידמ המק התיה אל זאו ,םילבגומה הנוזחו התרטמ לשב ,הלאכ תונויסינב
"ןתי ומעל זע 'ה" :לש שוריפה ילוא הז .ללכו ללכ תינויצ לארשי
ל"הצו הנידמ םיקהל זעה םגו ,השקה תולגב םידוהי ראשיהל זעה םג -
;וב ןוחטיבו הנומאמ האצות םגו 'המ הנתמ םהיתש - האושה ירחא םיקזח
םיפיסומ ןכל ;םולש ילב הכרב ןיאש ,"הכרב" ארקנ אל ןידע הזה זעה לבא
ונחנא ,ה"יא ,ילוא -אי:טכ םילהת) "םולשב ומע תא ךרבי 'ה" :'ב בלש
ןיבר" וקעצו םידיפל ואשנש וליאמ הברה ילוא ;הז בלשל םיסנכנ וישכע
.("והיפדרו םולש שקב" וקעציו תורונמל םהידיפל תא ותתכי ףוסב ,"רטפתת

הוחתשה אוה ;וישנא תואמ עבראו ושע לש םתוברקתה תא בקעי האור זא
םעפה ,תוצובקל וידלי תאו וישנ תא קליח בושש ירחא ,םימעפ עבש וינפל
,ותוא קבחו בקעיל קשנ ,המידק ושע ץר עתפל .תושרופמ תוצובק שולשל
ןכ הז עגרב ושע היה םא ,הלאשב תוקולח ל"זח תועד !םיכוב םהינששכ
.ורשוע לכ תא תשרל הוויקו ,בקעי ינפמ ששח אמש וא ,(י"בשר) ובל-בוטב
םולששו ,םולשה תורשפא וב הנומטש זמר ,םולש = 376 = ושע לש ומש
.(םירוטה לעבמ ,ל"ז ץיבובייל 'עשי) ושע לש ומוקיש תובקעב קר אובי תמא

לש ותחנמ תא לבקל ףוסבל םיכסמה ,ושעל םה ףא םיוחתשמ בקעי תחפשמ ינב
םישנה לש ןדיקפת תא שיגדמ בקעי !וישנב ןנובתמ אוהש דועב ,בקעי
יווילה תעצה תא םג ;ושע לש שארה תולק תא תונידעב ךכב החודו ,תוהמאכ
בצק ,וירדעו וידליל ולש בצקה תא םיאתמ אוהשכ ,החוד בקעי ושע לש
ומע תוארתהל חיטבמו ,ושע לש םישגרמהו םיריהמה וייחמ רתוי הברה יטיא
רפסב ,ושעל קספנש יחישמה ןידה תרגסמב קר םייקתת וז השיגפ .ריעשב
.הכולמה 'הל התיהו ,ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו :הידבוע
,תופידעהו ,ןוטלשה ,רשועה תוכרב םושיי לע התע תעל בקעי רתוומ ,ךכל המודב
.ויאצאצ ידיב חישמה תומיב ולוצינ תבוטל ,קחצימ המרועב ןהב הכזש

יפל .תוכוסב בשוי בקעי וליאו ,ריעשל בש ושע
שיאה היה בקעיש ללגב ,"תוכוס" םוקמה תא ארק ,םייחה רוא
,וישכע) ער ריוא גזממ םתוא רומשל גאדו ,והינקמ לע למחש ןושארה
.(רקוב לכ "תולעמה ריש" דיגהל ידכ ילוא ,רק תצק תוהל ליחתמשכ
ןיב לדבההל זמר ושעו בקעי תומוקמ תומשב האור קנומ 'א ברה
ןיבל ,תילותקה היסנכהו ימור ,ושע י"ע תגצוימה ,תיתרוסמה תורצנה
,םירופיכה םויב חלתשמה ריעשה תא תדה תוהמכ האור תורצנה .תודהיה
ידיב אטחה תאישנו תיקול-א החילס תועצמאב ,תונוועה תרפכו תופגתסה
םיקול-אה תדובע ,תוכוסל המדקה קר הלא לכב האור ידוהיה ;רחא
.םכשב חבזמ הנבו המדא הנק בקעי .השודק תחמש לש גח תריואב הלועמה
ותחוור .תושק תוידגרט יתש בקעיל ופיצ ,ושע לש הנכסה לע רבגתהש ירחא
ונב ,םכש י"ע הסנאנו םוקמה תונבב תוארל האצי ,ותב ,הניד .הרצק התיה
תא שקיב ,םכש לש ויבא ,רומח .ףוריט דע הב בהאתהש ,םוקמה אישנ לש
לארשי ינבל עיצהו ,בקעי לש םימעוזה וינבמ ,ונבל השאל הניד
ומירעה בקעי ינב .םהינב ןתחתהל ומיכסי םא תורידא תוילכלכ תויונמדזה
תיבש ,וזמר ךכב) ויתועצה תלבקל יאנתכ ,םירכזל הלימ םעבתב וילע
תולק תמועל ,השודקו תושיאה םוחתב הטילש איה ,תודהיה תוהמ ,בקעי
.(םוחת ותואב תימוקמה שארה

השקה ישילשה םויב .לומיהל םתוא וענכשו םמע םע ורביד םכש יגיהנמ
תא וזזבו ,הניד תא וריזחה ,םלוכ תא יולו ןועמש וגרה ,םתלימ רחאל
הצר ,(ן"במר תעדל) תינכתל םיכסהש תורמל ;דאמ הרח בקעיל .ריעה
דועב .יתימאה עשופה ,ומצע םכש תא וגרהיש ילואו ,הניד תא ובישיש קר
הנכסל םלוכ תא וסינכה ,יאדווב ,םהישעמ י"עש יולו ןועמשל רמא אוה
וחוכב היהש דיחיה ןועיטה ,הארנכ ,רבדה היה ,תונכשה םירעה יבשוימ
ללקמ ,יוד שרע לע ,רתוי רחואמ .םתואנק אישב יולו ןועמש לע עיפשהל
לשב ,עריא אל ער רבד לכש תורמל ,לארשיב םתוא רזפמו םנורח תא בקעי
ןיבו וניב המחלמ התיה ןכש םירמוא שי לבא) בקעי ינפמ רוזאה ישנא דחפ
יברחב ירמאה דימ יתחקל רשא..." :ורמאב זמורמכ ,רוזיאה ישנא
ןועמש וליג ,"םיקידצה םיאנקה" בור ומכ .(בכ:חמ תישארב - "יתשקבו
לבס ןועמש טבש !וניגש הלאל תומודה תונוכת רתוי רחואמ דעומב יולו
,ןידמ תושנ םע תועורפ תויגרואב ותוא ליבוה ואישנש ירחא תושק תודיבא
תאשל הצרו ,הניד תא בהא רבד לש ופוסבש ,םכש לשמ הברהב עורג השעמ
השמ דגנ דדומתהל הסנמ יול טבשמ חרוק ,ךכל המודב .השאל התוא
.םתשודקב געל תחטה ךות ,ןורהאו

ויתומולח רשא ,ףסוי תא גורהל רשקה יגיהנממ םה יול םגו ןועמש םג
ןועמש לוסיחב יול עייסמ ,ףוסבל .האבה םתרטמ תא ואבינ םיינכפהמה
דגנ םינופ םה ךכ-רחא ;רפוכה דגנ םעסמ תא םיחתופ םיאנק .עורפה
:הושה) הזב הז םימחלנ םה ףוסבל ;םייד םינמאנ םניאש םהלש םהישנא
תעיסו,ןבהו אבאה - ץינשיו ,זלבו ד"בחב רמטס תומחלמ ,גיוצנירג לימא
!(דועו ,ץראב הגילה תא תפקות ב"הראב תידוהי הנגהל הגילה ;היחתה
אלש חנ ינבל עיגמה שנועכ ,השעמה תא קידצהל לדתשמ ם"במרה
ןייצמ ן"במר לבא ;םיניידו םיניד ,טפשמו קדצ לש תכרעמ םימייקמ
תוריבע לע קר התימ םיבייח חנ ינבש (ב) ;השעמה תא הניג בקעיש (א)
לע אלו ,ועציבש חצר השעמ לע ןוגכ ,םהידיבש "השעת אל" תוצמ לע ורבעש
םכש ישנא ויה םייושעש םג רמוא אוה .ןיירבעה תא ןודלמ וענמנש ךכ
םיעפשומ תויהלו ,(שממ ולומינו לומיהל ומיכסה רבכ ירה) הבושת תושעל
קיחרהש םושמ הניד הסנאנש םירמואה ,םישרדמל רבדה המוד .םידוהיה י"ע
ונבר לש ונובשח יפל) הנומשה תב הניד !ושע לש ותקושתמ בקעי התוא
.ושע לש תובוטה ויתונוכת תא טילבהל התיה היושע תינקדצה (ייחב
המודב) הניד לש תונאצי לע סנואל תוירחאה תא םיליטמ םירחא םישרדמ
םהמ ;(א:דל ,זט:ל תישארב - התטמל בקעי תארקל האציש ,האל ,המא לשל
.םידליב םילפטמשכ ,רתי-תוריגסב וא רתי-תוחיתפבש תונכסה לע דומלל רשפא

הניד תא םישאמ רשא ,(א"ספ פ קרפ) הבר שרדמ תא לבקמ אל לאנברבאה
.תועונצ דואמ ויה ןהש ןעוט אוה אלא ,"תוינאצי" ןתוא הנכמו האלו

יוליג ישעמ לע העיבצמ (םימיה ירבדבו ןאכ) ושע יאצאצ תמישר תקידב
תייחדב הנכסה לעו ,םידחא תובאל םיסחוימ םידלי ירהש ,םיבר תוירע
ןובלע תא םקנש ,קלמע תא הדליו זפילאל שגליפ התיה ענמת) םירג
ולבס םידוהיהשכ ,ןכל ;ן"במר - התוא רייגל בריס םהרבאש ,ומא
:המשל ורייגתה אל םהש ףא ,םירג הברה ולביק ,קלמע לש ויאצאצמ ,ןמהמ
רתסא - "םהילע םידוהיה דחפ לפנ יכ ,םידהיתמ ץראה ימעמ םיברו"
.(קוק ברה יפל ,זי:ח

הוושה לבא ;ן"במר - זול םינפל ,םילשורי) לא-תיבל בקעי רזוח ףוס ףוס
םש תונבל ותחטבה תא םייקמו ,(לא-תיב אוה לא-תיבש ,הלעמל תועדה
ינפ תא בוש תוארל הכוז הניאש ,הקבר ןכו) הרובד ,הקבר תקנימ .חבזמ
תא ךרבמ בוש ה"בקה .תוכב ןולאב תרטפנ ,(ח:אפ הבר תישארב -ב קעי
ותוא הנכמו - העפשההו ילכלכה גושגשה ץראה - םהרבא תוכרבב בקעי
ותוא תדקופ ,בוט לש אישל בקעי עיגהש רחאל ,םעפ דוע ,םלוא .לארשי
ויבא י"ע ארקנש ,ינוא-ןב תא התדילב ,תרפא דיל התמ לחר :הידגרט
קר סחיתהו ,ןימינבמ בקעי לש תוקחרתהל םרג וז הדבוע ילוא - ןימינב
תא רבק בקעי .ריעצ רתויה ןימינבש תורמל ,ולש "םינוקז ןב"כ ףסויל
ןעמל ברעתהשכ ,ותרוכב תא דביא ןבואר .התחפש ההלב להאל הנפו ,לחר
תואבומ .180 ליגב רטפנש ,קחציל ובש וינב רשע םינשו בקעי .ומא ,האל
.םודאו ריעש ,ושע לש םיאישנהו םיכלמה תומישר

הידבוע רפס ,הרטפהה

אבנמ ,ושע לש אצאצ ומצעב היהש ,הידבוע תאובנ לש ך"נתב דיחיה קרפה
,ושע רה לשו ,ףסוי תיבו בקעי תיב י"ע ,ושע תיב לש תיפוסה ותדמשה תא
לעמ טישפהל שי .תומדא ילע 'ה תוכלמ ןוכיהב ,ןויצ רהמ םיעשומ י"ע
תוגהבש ותנעט תא ,ולש "רהה" תא ,ולש תובזוכה הלודגה תורמוי תא ושע
הנופ התעש ותנעט ,תושונאה יאנתל לעמ תולעהל ותלוכיב ,ולש תוברתבו
בקעי לש ותוגיהנמ תא ומצע לע לבקי רשאכ .לארשי תא החדשו וילא 'ה
ןויערה הוושה .בוט היהי ,הז ינפל לאעמשי השעיש ומכ ,ותארוה תאו
.ותוא תנקתמ התיה התעפשהש ,ושעל הניד תא ןתנ אלש לע שנענ בקעיש ,ישרדמה

א"טילש ,ינפג יכדרמ ברה יפל ,בקעי תומולח יתש

יתש ןיב ןכוסמ ךילהתכ בקעי לש הלואגהו תולגה תא ןיבמ ינפג ברה
"םילהוא בשוי ,םת שיא" היהש הפיא ,ותיבמ אצוי אוהשכ .תומולח
,שודק םוקמב ןשיו השודקל שיגר כ"כ אל תאז לכב אוה ,(הבישי רוחבכ)
םג ,וריבחו םדא ןיב סחיב םג ,ינפג בר יפל ;םוקמה תשודקב ריכהל ילב
,תומולחה םע ,יאמצע ךרע לעבכ תלוזל סחיתהל ונידקפת ,'הו םדא ןיב סחיב
סחיתהו ,הז בלשל עיגה אל ןיידע בקעי .ה/ולש םידעיהו ,םויה רדס
ךיא ;םישודקה וירגתאו ויתומולח תא םשגל םיעצמאכ קר ויבאלו ויחאל
ןתונש ימכ קר ,'הל סחיתמ ינא ךיא עבוק םג םירחא םישנאל סחיתמ ינאש
תוהל הצורו ותוא בהוא ינאש ימכ וא ,ונממ דחפמ ינאו ,ידגבו ימחל יל
הז ;ץראו םימש ןיב רשקמה ,םלוס האר בקעי ,ומולחב .ותויכונב דימת
,יאמרה ימראה ןבלמ ץרא ךרד דמלי בקעיש התצרש ,ומא הקבר יפל ודיקפת
םילועש ,םיכאלמב למוסמ םג הז .תושונאל המגודכ ,ותרות םע התוא בלשיו
'הל שדקמ ,לא תיבב ,םש תונבל עבשנ אוה .וילע בצינ 'הו ,וב םידרויו
.לארשי ץראל בושיו ,ותולגב ותרותו 'הל ותונמאנ רומשי אוה םא

םיאתמ יכה םוקמה) שדוקה ץראמ תולג לש הנש 20-מ רתוי ךשמב
טאל טאל אוה ,ורשועו ותחפשמ תא הנוב בקעי וז תולגבש ,(תוינחורל
יפל םישנא האור םגו תוימשגב תזכרתמש ,ןבל לש ומלוע תפקשהל רדרדתמ
המ ומצעב שיגרמ בקעי זא ;םשפנו םתוהמ יפל אלו ,שוכר תשיכרב םתלעות
,(השבכ) "לחר" ותב תא ארוק וליפא ןבל ;תלוזה יניעב םצע קר תויהל הז
הבהא לש םש םג "לחר" לבא :.פ.י) ונאצ רומשל -ויניעב הדיקפת יפל
"My ותבל ארוק יאקירמא אבאשכ ,לשמל - זא םג ילואו ,םויה
םירושק םה ,לחר םע ויסחי תא ליחתמ בקעישכ רבכ .(little LAMB"
.לחר תא קשנמ אוהשכ ,עקרב ןבל ןאצ תא האור םג אוה .שוכרב ,ןאצב

םיזעו םישבכ לע םעפה לבא ,םלוח םעפ דוע בקעי ,המש ותולג ףוסב
ומכ אל וילא ןבל ינפש שיגרמ םואתיפ אוה זא .םיכאלמ לע אל ,םילוע
ףא ,בקעי יניעב רעוכמו סג היה ןבל םינשה לכ - רמולכ ,םושלש-לומת
הארנ רבכ ןבלשכ ;ושוכר תא הנביש רוכבה ןבכ היה בקעי ןבל יניעבש
,עדוי אוה ,ןבל שרויכ םש רדסב שיגרמ אוהש רמולכ ,בקעי יניעב רדסב
שדוקה ץראל רוזחל ,"הליענ ןמז" ,ןורחאה ןמזה עיגהש ,ול עידומ 'הו
תרמוא הרותה ,(א:טכ) םדק ינב הצרא ךלה אוהשכ .וירוענ םולחלו
ז"ע ידבוע לש יביטמירפה בצמה ןויכב תגסל ליחתמו הגרד דרוי אוהש ונל
םירבד גישהל תיגאמ ךרדכ תד וא תוינחור לע ולכתסה םגש ,םהרבא ינפל
ויתוליפתב שמתשהל ונממ תשקבמ איהשכ ,לחר לע סעוכ בקעי ןכל .םימשג
הליפתה דיקפתש וישכע ןיבמ אוה .םידלי גישהל וליפא ,שוכרל יעצמאכ
;הניד רזג הנתשנ זאו ,'הל התוא ברקל ,תללפתמה שפנ תא תונשל אוה
רבכ איה חטב לבא :.פ.י) ללפתהל הכירצ ,אוה אלו ,איה ,ןכל
.(בצמב יוניש ילב ,הברה הללפתה

,טול ,ןיק ,הוחו םדא - הגרד םידרויש ירחא ,םדק םיעסונ םלוכ
הנופ םעפ דוע אוהשכ ,רזוח בקעי קר לבא ;ויבא תא המירש ירחא ,בקעיו
םישנא םעו םיקלא םע תירש יכ" - לארשי ארקנ זאו ,ןושארה ומולחל
ויתויוח םע הז םולח בלשל וישכע לוכי אוה רמולכ ,(טכ:בל) "לכותו
הברה שכור אוהש דע וצראלו ומולחל רוזחל הצר אל םג בקעי .םייחב
ותוירמוח לע טרחתמ אוה ,שדוקה ץראל רזוחו ,שכור ןכש ירחא לבא ;שוכר
לש לודג רפסמל ,תוימשג דועל דימת ףאושש ,ושעל (?) לכה תתל הסנמו
זכרתמ וישכע בקעי לבא ;(ט:גל) "בר יל שי" :רמוא ושע - םיצפח
ומכ - ויחא ינפ תא תוארל תמאב הצורו ,תלוזל יתימא סחי לע
שי" :שיגרמ וישכע בקעי ,(א:דכ) "לכב" ותוא ךריב 'הש ,םהרבא
,ימשגה םלועב רבד םוש ול רסח אלש שיגרמ אוה - (אי:גל) "לכ יל
דגבו לוכאל םחל קרו ,םדאו םיקולא םע םינכו םיקומע םיסחי ול שי םא
,התא-ינא ןיב ינוליחה רבוב .מ ילדבה לע הוושה) שובלל
.(םיסחיב ,I-IT ,הז-ינאו ,I-THOU

רבחמה תבוגת (ה

תעפשה תא לוקשל םג ךירצו ימשגה םלועהמ קלח ןכ םדאה לבא :.פ.י
התוא סנרפל לוכי םיוסמ רבג םא בושחל הכירצ השא .הזב וילע תלוזה
תוישיאה םא ,רשפאש המכ ,תעדל ךירצ שיא ;תושיא ייח םייקלו הידליו
ליח תשא ומכ תיב להנלו ,םידלי לדגלו דילוהל הלוכי וזה תרדהנה
הנורסח ;םדו רשבב תוינחורהמ לדבומ יתלב קלח תמאב תוימשגה .תיתימא
והשימש ןוכנ .םימעפ הברה תוינחורב וא תוישיאב ןורסח לע הארמ םג
תא שיגדהל לוכי ,םיינע וא האוש ילוצינ ומכ ,ימשג ןורסיחמ הברה לבסש
תאו ותיב תא דביאש ירחא ,הככ בקעי ילוא - ידמ רתוי הברה תוימשגה
שיא לש ותבל וא ונבל רגתאה ;ןבל לצא הברה כ"כ דבע ןכלו ,ונוממ
גלגללו ,ינשה הצקל תכלל אלש אוה ,ידמ רתוי תוימשג ושכע שיגדמש ,הזכ
ריכהל םיבייח םג םה -"תינחור" הלוכש תוישיאל ךופהלו ,תוימשגב
.םשפנ רסוח תנבה םע דחי ,םהירוה יגשיהב

ןפלט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.ת -ל בותכ וא 628-8968

.הרותה תצפהל ןוכמה לש עובשה תשרפ דומיל תצפהל ןוגרא - .פ.ו.ת לש לעפמ

.המלש הנש לש םינויע לבקל לכות ,רתוי וא ח"ש 75 תבדנ תרומת
750 ישדוח ןויע ,ח"ש 375 הלוע והשימ רכזל/דובכל עובשה תשרפ ןומימ
.השיכרלו הלאשהל ,הייפצל תונתנ ונלש תוידוהיה ואדיווה תונויזח .ח"ש
.ח"ש 10 - תוטלק תמישר


Back to the home page.