ורתי
גכ:כ - א:חי תומש

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

:ןכות
.ורתי תשרפל תיפצתו עקר (א
.ורתי תשרפ םוכיס (ב
.םיפסונ םירוריב (ג
.הרטפהה (ד
.ונלפטמ השמ (ה
.ריאמ לאירזוכ ברה יניעב ,ורתי (ו

ורתי תשרפל תיפצתו עקר (א

תכלממ דגנו םיקלאה דגנ ,ץק ןיא תמחלמב חותפל הרטמב ,קוחרמ אב קלמע
לש וכרד תא םוסחל רמוא הרמג תישפוחהו תינאגפה וחור .לארשי - וינהכ
ןיימ 'שה) לארשי תנידמ י"ע ,ולש ינוציחהו ימינפה ןדעל הרזח םדאה
הרהזאבו ,תינמזה ותסובתב המייתסנ ,"חלשב" ,רבעש עובשה תשרפ .(ףפמאק
היהי רשא אוהה םויל דע ,רודו רוד לכב תשדוחמה ותעפוה ינפמ רמשיהל
- קוחרמ ףסונ ידוהי-אל חרוא האיבמ הז עובש תשרפ .דחא ומשו דחא 'ה
ףרטצהל ,םתוא דדועל ,םילואגה לארשי-ינב םע חומשל אב אוה ךא ;ורתי
.רייגתהל - ילוא - וליפאו ,םהל ליבקמב עסונה ,חנ-ןב רותב םתוחילש לא
לכ תא הסינ רבכש ןויכ .שפחמו שקבמ ,םדאה חור רקוח ,תד-שיא אוה ורתי
הרותה תא - לכמ בוטה תא התע אצמ ,םילילא תדובע לש הרוצ לכ ,ראשה
רמוא ,י"שר ומכ ,ארזע ןבא .(אי:חי קוספל י"שר ,אתליכמ)
עיגהש י"פעא ,ןאכ רפוסמ ורתי לש ורופיס ;הרותב רחואמו םדקומ ןיאש
לכויש ינפל ,קלמע תא דימשהל וניוטצנש ןויכ .יניס רה דמעמ ירחא קר
-ידוהי-אל לכ יפלכ המוד ךרדב ביגהל םילוכי ונייה ,ונדימשהל אוה
ןכ-לע .ונתוא דימשהל םהמ םיבר הכ וסינ ,ונתודלות ךלהמבש ,ןויכ
ונל רמול ,תוערואמה תושחרתה רדס יפל אלש ,ורתי תא ןאכ הרותה האיבמ
.(קרמנד 'שה) דסחב גוהנל םיביוחמ ונא םהיפלכ רשא ,םיקידצ םיוג םג שיש

,םיעוריאה רדס יפל הרותה הבתכנ ןכא היפלש ,העדב לגודה ,ן"במרה
וללה תועדה יתש .יניס רה דמעמ ינפל ורתי עיגהש ןעוט ,ושחרתהש יפכ
,הנושארה הרושה ןמ תרויג לש הרופיס ,תור תליגמ תא .דומלתב תונגועמ
,ן"במר יפל ,ךכ ;הרותה ןתמ תא םיגגוח רשאכ ,תועובשה גחב םיארוק
ותולגתה תא ליחתמ 'הש ינפל ,קידצה ידוהי-אלה ,ורתי לע םיארוק
וליפא וז הבושח השרפ !הרותב דיקפתו קלח שי ,םידוהי-אלל םג ;יניסב
איהש תידוהיה תיתנוהכה תולדביהה לש הפוס .ורתי לש ומשב תארקנ
,םדא ייחל םיעגונה ,הרותב םינומטה םירסמה לכ ;הלוכ תושונאל הליעומ
חנ ינב תווצמ עבש ,תידוסיה םתד ןכש לכ -םידוהי-אלל םיכייש םג
.(הז אשונב רמוח הברה שי ".פ.ו.ת" זכרמב)

,העודי יתלב הביסמ .תיקולא תולגתה לש וז השרפב םיקוספ 75 קר םנשי
;תובר שמוח תורודהמב ,72 קר םשר ,עודי אלה השרפ לכ לש םיקוספה הנומ
,י:ב םיכלמ האר) ורתי לש דבוכממ אצאצ ,"בדנוי" ,ןורכיזה תלימ
קוסע ,ילארשיהה זכרממ ,יקספונרש ליפ .72 = (הל והימרי
,ןוילע םעטב תורבדה רשע תא םיארוקש ולאש ריבסה אוה ;ולאכ םינותנב
לבא ;השרפב 72 קר שי זאו ,םיקוספ 10 קר םש םינומ ,תועובשב ומכ
-םיקוספ 13כ םתוא םינומ ,ןותחת םעטב תורבד רשעה תא םיארוקש םוקמב
לובליב ךותמ לבא ,ןותחת םעטב ארק םג הנמשמ ילוא !השרפב 75 שי זא
,(23) ויקוספ רפסמו ,(20 קרפ) השרפב ןורחאה קרפה רפסמ
:השרפבש יזכרמה ןויערל זמר ילוא שי ,75 רפסמב !75 םוקמב ,72 לבק
."'א דע" וא "'א עד" הירטמיגב הוש 75 ירהש ,דחא ל-אב הנומאה

:ורתי תשרפ םוכיס (ב

,םירצמ תאיצי לע עמוש ,השמ לש וימחו ןידמ ןהכ ,ורתי :חי קרפ
,השמ תשא ,הרופצ תא ומע איבמ אוה ;רבדמב לארשי ינב תארקל אבו
לע חמש ורתי .רזעילאו םושרג ,הינב ינש םע דחי ,ןידמל בושל החלשנש
תא תוקומע שחו ,'ה תא ללהמ אוה .'ה ידיב לארשי ינב תלואג
,השמל םויה לכ ןיתמהש ךוראה רותב טיבמ ורתי ,רתוי רחואמ .ותונוילע
'שה) טפשמה תכרעמ לכב היזיבר תושעל ץעיימ אוה ;ןידב תישיא בשויש
,הלוכ הרותה לכ תא םעה ינפב רוקסל השמ לע .(םויה ינברה ןידה יתב
לכב עירכמ אוהש דועב ,םירקמ חותינ תטישב עטק-עטק התוא דמלל אלו
,םייללכה םירבדה תרשע תא ונתונב ךכ גהונ ומצע 'ה .הלאשו הלאש
עיצמ ורתי .(סילו 'נ) םיטפשמ תשרפ לש םיטרופמה םיקוחה תא - םהירחאו
,1000 ןכו 50 ,10, 100 תונב תוצובקב ,םיגיהנמ-םיטפוש לש הייכררייה
םירקמב קר ןודל השמ לע .תופטוש תולאשב עירכהל ,םוקמב דימת ויהיש
תא האור ורתי .(בכ:חי) םעה ינפב הרותה תארוה ירחא ,רתויב "םילודגה"
םידקפתמה ,הלכלכו הרבח יסחי תגשהל יעצמא ,ינוליח תורישכ קדצה
םיניינעב ,אופא ,קוסעל רתויב םיבוטה םייטפשמה תוחומה לע ;תוליעיב
.רתויב הברה תיסנניפהו תיתרבחה תובישחה ילעב

םירקמב קר ןודי ומצע אוה :דחא טרפ קר ורתי ירבדב הנשמ השמ לבא
,טושפ הרקמ ;דבלב ח"ש 10 לש םוכס לע ןוידה םא וליפא ,רתויב "םישקה"
.(וכ:חי) הרשע-רש ינפל ערכומ תויהל ךירצ ,ח"ש ןוילימ לש לרוגב ףא
םג אלא ,רחסמה תמירז תא חיטבהל רישכמכ קר אל ,קדצה תא האור השמ
"ףודרת קדצ ,קדצ" - 'ה יניעב יוצרה ,םלועהו הרבחה גוסל םדקומ יאנתכ
םלועה םירבד השולש לע :רמוא לאילמג ןב ןועמש 'ר .(כ:זט םירבד)
,"והיפדרו םולש שקב" :הוושה) םולשה לעו תמאה לעו ,ןידה לע :םייק
"םכירעשב וטפש םולש טפשמו תמא" :רמאנש ,("ףדרת קדצ ,קדצ"
.(ךליאו טכ:י רבדמב 'שה) התיבה רזוח ורתי .(חי-א תובא ;זט:ח הירכז)

לארשי ינב ועיגה ,תועובש הששמ רתוי לש עסמ ירחא :טי קרפ
,דיחי ןושלב אקווד לעופה) הנח םעה .ןויס שדוח שארב ,יניסל
-ל חרזממ) לומ (י"שר - "דחא בלב ,דחא שיאכ" -דחואמ לארשי תא למסמה
,ריכזהל השמל רמוא ה"בקה .םיקלאה תארקל הלוע השמו ,רהה (י"שר
"לארשי ינב"ל תוחישקבו ,(י"שר - םישנה) "בקעי תיב"ל ,תונידעב
איבהל ידכ ,םירצמל השע רשא לכ תא ,טורטורפבו ,(י"שר - םירבגה)
הלוגס ול ויהי םידוהיה ,ימלוע-ללכ אוה ה"בקהש תורמל .לארשי רורחשל
קרו -זא .תירבב םקלח תא ומייקיו ,ולוקב ועמשי ,תמאב ,םא -
"שודק יוג"לו ,(םלועה יפלכ) "םינהכ תכלממ"ל ויהי -זא
םג ,ונתנידמב רדסה תאו קוחה תא טילשהל םיבייח ונאש תורמל .(תפומל)
ונתוא םילבקמ םניאש לע ,םתוא םישאהל תמאב לכונ םאה ,םיברעה לע
דע ,ךרדה הקוחר דוע ?םיבר הכ םיימינפ םימגפ ונל שישכ ,םהיגיהנמכ
לא ונתוסחייתה ,התע רבכש י"פעא ,תויהל םיכירצ ונאש המל עיגנש
תבוגת .םהילא תיברע הנידמ לכ לש התוסחייתה לע הברהב הלוע םיברעה
השמ .(ח:טי) "השענ -'ה רבד רשא לכ" :איה 'ה רגתא לע םעה
.'הל תאזה תובייחתהה רבד תא רסומ

םעה תא שדקל וילע .הברקה תיבמופה ותולגתה לע השמל רבדמ 'ה ,הז בלשב
לכ .(י:טי) םימוי ךשמל ,תושיא יסחימ תוענמיה - הז ללכבו ,הרהטב
ידכ ,ישילש םוי ףיסוה ךא ,הווטצנש יפכ גהונ השמ .תומי רהב עגונה
יפל ;וט-טי) תכשמתמ האמוט ינפמ ששחה לשב ,השורדה הרהטה תא חיטבהל
,ףוגהמ טלפנה ערז ;ינברה קקוחמה ןעמל םידקת והז ,זפ תבש ,יסוי 'ר
תעב ,ישילשה םויב .(השאה תא אמטמ ,תושיא יסחי םויקמ םימי השולש ךות
םהשכ ,ארומ יכומ לכה .םידבכ םיננעו םיקרב ,םימער ףטענ יניס רה ,רחש
תא עמוש םעה ,רפושה לוק רובג םע .רפוש לש תרבוגה ותעיקת תא םיעמוש
תעמשה ךות ,תולעל השמל ארק ה"בקה זאו .בישמ ה"בקה תאו ,רבדמ השמ
ידכ בש השמ .םייחב ראשיהל ךכבו ,תולעלמ ענמיהל -םעל םיימעפ הרהזא
!וםע םע תויהל

רמול ,ילוא ,רתוי בוט .תורבדה תרשע תא הווצמ ה"בקה :כ קרפ
יכ ,יוויצ ןושלב תחסונמ הניא הנושארה ירהש ,תועיבק רשע עבוק אוהש
:דוסי-תנומאכ םא

"םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ,ךיקלא 'ה יכנא" (א)
.םתונפקותלו םהיתוואתל ,םידבעושמה ויה םירצמה - "תודבע תיב"מ אלו)
,תימינפ תורח איה ,םירצממ םתאיציב םידוהיל הקנעוהש ,תטלחומה תורחה
.(הרותה תועצמאב יצראה םמויק לע תולעתהל תלוכיה

םוקמ לכב אוה םיקלאה - "ינפ לע םירחא םיהלא ךל היהי אל" (ב)
:לשמל -דובעל ןיא ,"וינפ לע" םיאצמנה ,וידבע תא וליפא ;ןמז לכבו
,"תוקבצ" ,ולש תכרעמה ןימו ונממ "קלח" םתויה תורמל .םיכאלמה ,עבטה ,שמשה
,הנומת לכו לספ ךל השעת אל" .םיקלאה םניא םה - םהיניב לבלבתהל ןיא
;ץראל תחתמ םימב רשאו ,תחתמ ץראב רשאו לעממ םימשב רשא
אנק ל-א ,ךיקלא 'ה יכנא יכ - םדבעת אלו םהל הוחתשת אל
,םינב לע תובא ןווע דקופ ,(וחוכ דוחייל םישחכתמה יפלכ)
יפלאל) םיפלאל דסח השועו ,יאנושל םיעבר לעו םישליש לע
תינרדומה הנומאה תמועל) "ייתווצמ ירמושלו יבהואל ,(תורוד
הבהא .תווצמ תרימש אלל ,'ה תבהא תא םייקל רשפא היפלש ,תידוהי-אלהו
.(הבהאה יוטיבל ,םישעמל הליבומ תיתמא

תא אשי רשא תא 'ה הקני אל יכ ,אוושל ךיקלא 'ה םש תא אשת אל" (ג)
,קזח שודק חוכ אוה - םדאב רשא תוקלאה תוא - רובידה) "אוושל ומש
.(האירבה יעצמא םה םהינש רשא ,'ה םש ומכ

;ךתכאלמ לכ תישעו דובעתש םימי תשש .ושדקל תבשה םוי תא רוכז" (ד)
,ךתבו ךנבו התא - הכאלמ לכ השעת אל :ךיקלא 'הל תבש יעיבשה םויו
."ךירעשב רשא ךרגו ,ךתמהבו ךתמאו ךדבע

היחנהה "...ךמא תאו ךיבא (ב בטיה לפט =) תא דבכ" (ה)
ןיבש תווצמ ןיבל ,םוקמל םדא ןיבש תווצמ ןיב רשג הווהמ תאזה תישימחה
םגו ,וייחל רוקמה םהש ,םהב לופיטהו םדא לש וירוה דוביכ .וריבחל םדא
,הבוט תרכה ידיל םדאה תא םיאיבמ ,םיקלאה ןיבל וניב תרשקמה הילוחה
.קי'ציבולוס ב"י ברה י"פע - ה"בקה דוחיב ,וירוקמ לכ יפלכ ארומ לש סחיל םגו
ףסכ תחקל רתומ םא ותוא לאשו ,טנלס לאומש בר לא אב ידוהי
דבלב תחא הווצמ קר" :בשיה אוה ;תווצמ לוע םש וקרפש ,הקירמאב וינבמ
ברמ) "?םהמ לוטיל ךנוצרב התוא םג םאה - בא דוביכ תווצמ ,םדיב הראשנ
.("הנומאבו הבהאב"-ב ,לאירא ץע

.(איה הוצמ ,םיתעל ,גורהל ךא) "חצרת אל" (ו)

השאמ רתוי תרתומ םדאל .רחא לש ותשא תחקל רוסא -"ףאנת אל" (ז)
וידלי יפלכ ותוהבאש ךכ - איה ולש קר תחא לכש יאנתב ,הרותה יפל ,תחא
םישנ יוביר רסא ,הלוגה רואמ ,םושרג ונבר .קפסב תלטומ הניא
לארשי תנידמ ינבר ;(1951 ,ךרעב ,דע) םינש ףלאל זנכשא ידוהי לצא
תוגייתסהב ,א"ישת תנשב ,םידרפסה לע םג וישכע ,רוסיאה תא וכיראה
לבא .םישנ יובירב וגהנ זא דעש חרזמה ידוהיל עגונב תמייוסמ
!םויה םג םידרפסל רתומ םישנ יובירש רובס ףסוי הידבוע ברה

יפל) "תושפנ" וא (ןתנוי םוגרת יפל) ללכב -"בונגת אל" (ח)
תיללכה הבינגה רוסיא תא םידמול םישרדמ - (ופ ןירדהנס ,אתליכמה
."ובונגת אל" - אי:טי "ארקיו"ב קוספהמ

;העימש תודע לע םג רוסיא ךכב שי - "רקש דע ךערב הנעת אל" (ט)
.ויניע וארש המל עגונב קר תמא תודע דיעהל לוכי םדאה

ורושו ותמאו ודבעו ךער תשא דומחת אל ,ךער תיב דומחת אל" (י)
לש תושוחת םג הזב תורסאנש םירמוא שי ."ךערל רשא לכו ,ורומחו
המ לע הטילש שוכרל ידכ םישענה ,םישעמ קר םירסאנ ,םירחא תעדל ;האנק
וליפא ,ותיב תא ךל רוכמיש ידכ ,וילע םיצחל תלעפה ןוגכ ,ךערל ךיישש
.ותשא םע טפטפלו לייטל וא ,הובג ריחמב

,לפרעה לא רזוח השמ ,םעל םידחא םירבד תריסמו ,וז המיהדמ היווח ירחא
לארשי לע רוסאל הווטצמ אוה .תופסונ תויחנה לבקל ,םיקלאה םש רשא
יקלא עבט ילעב םירוצי םיגציימ םה וליפא ,(םתוא דובעל) םילספ תושעל
;המדא חבזמ יבג לע בירקהל שי תונברק .('וכו םימש ימרג ,םיכאלמ)
ןיעמ ןהש ,תיזג ינבא ילב הנבייש ךירצ ,הנביישכל ,םינבאה חבזמ
וליפא עונמל ,תוגרדמב אלו שבכב תולעל שי ,חבזמל .ברחל רושקה ,לוליח
.(דב יסנכמב שובל אוהש ףא) ןהכה ףוג לש העונצ-יתלב הפישחל זמר
העשב ךא .תוברחב ןהו תוגרדמב ןה שמתשהל רתומ ,םייעבטה ונייחב
,תונפקותל רתויב שולקה זמרהמ וליפא עונמל שי ,שדקמבו ןכשמב םידבועש
ןכשמה) רכזוי ה"בקה לש שרופמה ומשש םוקמ לכב .תיתייח תוינשוחל וא
.םכרבל לארשי ינבל (בוש) אובי אוה ,(םהב הרוש הניכשהש ,שדקמהו
םה ,םינידע םיטרפב קר םיעגונה ,ןכשמל רשקב הלא םיטעמ םיללכ
יקלאה-ידוהיה ךשמהה ;םיטפשמ תשרפ ,אבה עובשה תשרפל םיליבומה
יטביה לכל םיקוח לש תטרופמ תכרעמ אוה ,םיפיקמה תולגתהה תונורקעל
ינפמ ןהו ,דובכהו הוואגה תפידר ינפמ ןה ,םדאה תא םירמושה ,םייחה
.תוימהבה תואנהה םוהתל העיקשה

םיפסונ םירוריב (ג

,השמ ןתוח,ןידמ ןהכ ,ורתי עמשיו" :םעד םהיאנוש י"פע (א)
יכ ,ומע לארשילו השמל (ןידהו עבטה יקלא) םיקלא השע רשא לכ תא
םיחבזב ארמגה תא איבמה ,י"שר .(א:חי) "םירצממ לארשי תא 'ה איצוה
התיהשו ,ףוס םי עקבנש -עמשש תועומשה לע הבוגתב אב ורתיש רמוא ,זטק
"םיקלא השע רשא לכ" עמש ורתיש י"שר ףיסומ ,רתוי רחואמ ;קלמעב המחלמ
םירצמ תאיצי אוה ןורחאה אלפה ."קלמע לע ןוחצנה"ו ראבה ,ןמה - םהל
לש תורודמ דרפיהלו ,ה"בקה לא בושל היה לוכי ללובתה הכש םעש -המצע
ליל"ב ,יקספוטנק בוד ברה .(מ"הרב ידוהי 'שה) תירצמ תותיחש
ןתוחו ןיידמ ןהכ - ןאכ ורתי לש לופכה ודיקפת לע עיבצמ ,"םירומיש
,ןיידמ ןהככ .(רתוי דבוכמה ,ינשה ראותה קר עיפומ ,אבהל) השמ
עיפומ יעבט-לעה םיקלאהשכ ,תיעבט-לעה םיה תעיקבב דחוימב ןיינעתה
ראבב ,ןמב - ומולשב דחוימב ןיינעתה ,השמ ןתוחכ .עבטב עתפל
לכב דרפנב קלמעל סחייתמ ורתיש ןייצמ י"שר .החפשמה לש שדחמ-הדוחיאבו
ןהככ ;קלמע לע ןוחצנה לע שש אוה ,השמ ןתוחכ .וידיקפת ינשמ דחא
חתפ קלמעש ועמשב אובל זרדזמ אוה ,"היגולואיתל רוספורפ" ,ןיידמ
.םיקלאה תניכש חרכהב אלמ ,וב םחלנ קלמעש ימ לכש עדוי אוה ירה .המחלמב

ררבל ידכ ,םידוהיה יביוא תא לצינ ק'ציבולוס ב"י ברה ,ןכ-ומכ
היה לוכי ,תיטרואת .לארשי תנידמו תינויצה העונתה לש יתדה ןדמעמ תא
תרמוש הניאש ,לארשי תנידמש ,רמטאסמ יברה תנעט תא עומשל
לאו ,ונילא הלוכ תושונאה תרזחה - תימואלה ונתוחילש תא תדגונ ,תווצמ
לש ,הכופהה ותעד תא תוארל היה לוכי םג אוה ;ןדעב ,ותרותו ה"בקה
לש - החימצ לכ ומכ ,איה יתגרדה ךילהת העושיהש - קוק ה"יא ברה
חמצ תא הרהמב חימצי ה"בקהש ,ונתליפת .םדאה לשו תויח לש ,םיחמצ
,תואלקח :לשמל) תימשג החימצב תחתפנ לארשי תלואג .רודה לש העושיה
,םדוקה ימשגה רוסחמה תא םידוהיה םימילשמ ,לכ-םדוק .(הישעתו אבצ
,ךכ-רחא ;םינורחאה תורודבש ,םינואה-ירסח ,תוצופתה ידוהי ברקב
ושיגרי רשאכ ,םתוינחור תא וחתפי - םה םישודק םדוסיב רשא - םידוהיה
ךרדב ,הרותה לאו ה"בקה לא ובושי זא .ימשג עפש ךותב ,תינחור םיקיר
םגד .ץרא ךרדב בלתשת הרותה .שדחה "םפוג" לע רתוול ילב ,השדחו האירב
לומ ,האריב דמע וישעש ומכ ,םלועה לע ותארשה תא הרשי הז שדח
לש המלועב ושדיקו ,ןבל לש ומלוע לע םג רבגתהש ,שדחה לארשי-בקעי
."םילשורימ - 'ה רבדו ,הרות אצת ןויצמ יכ" .הרות

,ס"בירה ךישמה ,ןדיע לכב -?רמטסמ יברה וא קוק ברה --קדוצ בר הזיא
ידוהי דסומ לש ותדמשה י"ע ,תידוהיה תוחילשל ץק םישל קלמע הסינ
לע תחנומ ודי .'דכו ,שדוח שאר ,חספ ,הלימ ,תבש ,הרות דומלת - ינויח
,וסכ לע 'ה די ,ןכ-ומכ .ותוכלמב תימלועה הרכהה תא תבכעמו ,'ה סכ
לש אצאצ םושל ,םויה .(זט:זי) רוד רוד קלמעב םחליהל וב עבשנ אוהשכ
קרו ךא םידגנתמ םויה וניאנוש .אל וא תווצמ רומשנ םא תפכיא אל ,קלמע
ידוהיה םעה לעש ןויערה - תונויצה - תודהיה לש דחא טביהל
.ותנגה תאו ולש-ולרוג תא עבקי םש ,ןויצב תויחל

,םימעפל ,ילוא -השוחת שי קלמעל תובורק םיתעלש ,ורמואב םייסמ ברה
ונדועיי תא ונילע איבהל דיתעה רבדל עגונה לכב -ונל רשאמ הבוט
ךכל איה הלועמ החכוה ,תונויצה יפלכ םלועה-תקבוח םתאנש - יחישמה
האמה ינב םיקלמע .יחישמה ךילהתה ליחתי ובש ,שודקה ילכה םנמא איהש
יברה אלו ,תונויצה יבגל קדצש אוה קוק ברהש ,ונתוא םידמלמ ןכא 20-ה
75 ןיתמהש ,וניבא םהרבאל הנושארה ותדוקפ !ינויצ אוה ה"בקה - רמטסמ
הארי םש קר --דימ לארשיל תולעל ,"ךל ךל" קר התיה ,התוא עומשל הנש
!וכותב 'א םלצה תאו 'ה תא

השמ תשא הרופיצ תא השמ ןתוח ורתי חקיו" :השמ יאצאצ (ב)
...רזעילא רחאה םשו ...םושרג דחאה םש רשא ,הינב ינש תאו ,היחוליש רחא
רזעילא .השמ לש ינשה ונב תדלוה לע הנושארל ונל רמאנ ןאכ .(ג-ב:חי)
ומש ןתמ רבסה לע הרזח ןאכ שי .(ג:חי) "...ירזעב יבא יקלא יכ"
."הירכנ ץראב יתייה רג יכ" - (ב:ב הוושה) םושרג ,רוכבה ונב לש
דועב ,םירצמל ןיידמ ןיב ךרדב לומנ רשא אוה םושרגש ,אופא ,הארנ
ךא ,ןולמב קוניתה היה רזעילאש ,םירמוא שי) רבוע היה ונדוע רזעילאש
תחקל ותוא ענכשל הסנמ ,השמ לש ונתוחכ ,ורתי .(רתוי רחואמ ומש ארקנ
:הריבכה תצחולה תירוביצה ותוחילש תורמל ,וידלי תאו ותשא תא הרזחב
ךכ ;רזעילאל םש ותתב) "ויבא יקלא"כ קר ה"בקה לא סחייתמ השמש ומכ
םהלש ה"בקה תיווח תא לבקל םיכירצ השמ לש וינב םג ,(הנסב עיפוה
קר .לארשיל תולעל םהילע ךכ ,הלוגה לע לבאתה אוהש ומכ ;השממ ,םהיבאמ
תא בוזעל םילוכי ,םהינב םיארקנש ,םהומכ םילודג םירגו ,הרשו םהרבא
.לארשי י"א ,ןדע ןגב םייתימאה םהישרשל רוזחל ידכ ,םתוברתו םהרוה
ויה םהלש-םהינב רשא ,השמ ינב ינש לש ףסונ שרופמ רוכזיא אצמנב ןיא
לודגה ןהכה היה השמש תורמל ;(זי-גי:גכ א"יהבד) הרושה ןמ טבש יאישנ
.הז דיקפתב וכישמה ןרהא לש וינב קר ,(ו:טצ םילהת ,ח ארקיו) ןושארה

ןב ןתנוהי .הצמשל אקווד עדונ ,רוכזיאל הכזש השמ לש דיחיה ודכנ
ןד טבש לש ילילאה שדקמב ,םייולה ןיבמ ,ןהככ ןהיכ ה-ש-נ-מ ןב םושרג
םשש ךכ ,"היולת" ן"ונב תבתכנ (ל 'ספ) "השנמ" .(חי םיטפוש)
אבב) לאמשל ןימימ רשי םשה תא םיארוקשכ ,הארנ - השמ - יתימאה ובס
ץמיאש תפומה ןיבל ,השמ ,יתימאה ובס ןיב טבלתה אוה .(ב:טק ארתב
םרגש ,עשרה איבנה םע ההוזמ אוה .םילילאה-דבוע ,עשרה השנמ ,ותוא
,ב:ט תוכרב ,ימלשורי ,2 הבר ש"הש 'וכו אי:גי א"למ) ודיע לש ותומל
."ל-אה לא בשה ,"לאובש" ארקנ אוה ,(זט:גכ) א"יהבדב .(ה:אי ןירדהנס
ארתב אבב) ל"זח יפל .(דכ:וכ א"יהבד) דוד לש שדקמה רבזגכ ומש והז
געל םצעב אוה ,(םיטפוש ,ינועמש טוקלי ,ט תוכרב ימלשורי ,א:יק
ינב םינוש םינבר 'ושה) דובכב סנרפתהל ידכ קר םש ןהכו ,תולילאל
,"הרז הדובע" דובעל בוט היפל רשא ,השממ תרוסמ רכז אוה .(וננמז
. (!תורשעמ לבק אוה ,יולכ ,לבא ;ללוקב ,לשמל) הקדצהמ םייקתהלמ
אלו ,םעה חורל הרז ,המיענ אל ,הרוחש הדובעל ןווכתה השמ ,השעמל
ורהזיה ,םימכח" :תובאב רמאמה ,שה) שממ םילילא תדובע ,הרז הדובעל
,םיפסכ יניינעב דורט היה ןתנוהי 'רש ןיבה דודש עגרב .("...םכירבדב
.'ה לא םלש בלב בש אוה זא .תיבה תורצוא לע ותוא דיקפה

דיורפש ומכ ,ורצי תובקעב תכלל בייח םדאה :הז רופיסמ דמלנה חקלה
ימ - ותוא שממל דציכ ,תישפחה ונוצר יפל ,רוחבל לוכי ךא ,שרפמ
היהת תינזגרהו תינטלתשה השאה ;טחושכ דובעל לוכי ,חוצרל ותייטנש
,הרבחבו הרותב לבוקמ רציל ןתינה יוטיבה םא !ופי 'חרב העונת תרטוש
רוביש ,הרשי ךרד איה וזיא" :(א:ב) תובאב יבר רמאמ הוושה -!דואמ בוט
."םדאה ןימ ול תראפתו ,השעל תראפת איהש לכ -?םדאה ול

ירהש ,םהמ יופצה תא ואלימ אל השמ לש וינבש רמוא רזעלא 'ר
;רתוי תישרש הידוהי השא אלו ,ורתי רוספורפ ,ןיידמ ןהכל תב אשנ השמ
אבב) סחניפ אצי הז דוחיאמו ,בדנימע תב עבשילא תא השאל אשנ ןרהא לבא
הנלכות ןה ירהש ,םימכח ידימלתל תונב תאשל םימכח ידימלת לע .(ב:טק ארתב
הרות לש הלהאב "ומצע תימי" וא) באה תומי םא ,םינבה תא יוארכ ךנחל
הגרדל עיגהל ולכי אל השמ לש וינבש ,אוה ףסונ רבסה .(רוביצ יניינעבו
.םירצמ דובעשבש תישפנה "הרשכהה" תא םרשב לע ווח אל ירהש ,םילודג םידוהי לש

תגהונ רזופמ ימוקמ קדצל ורתי לש ותינכת :ףודרת קדצ קדצ (ג)
,ולשמ ימינפ ןיד-תיב שי ,לעפמ וא תשורח-תיב ,ןיינב לכל :ןיסב םויה
,ןאכ םשגות וזכ תינכתשכ לארשיב לוחיש יונישה .רוערעל תויורשפא םע
,םירקיו םיכשוממ טפשמ יכילה םוקמב .דאמ לודג אוה ,הרות ןיד י"פע
םירקמ ;רתויב םיבורקה הרשעה ירשמ ,לוזו ריהמ קדצ גישהל היה רשפא
םינברל - רתויב םישקה םירקמה ;ףלאהו האמה ,םישימחה ירשל ועיגי םישק
הרועמ היהי טושפה שיאה ,ןוממבו ןמזב רידאה ןוכסחה דבלמ !םיישארה
תורוש ןיבמ םיבר םיגיהנמ וחתפתיו ,ירבעה טפשמה דומילב רתוי הברה
היבליס החתיפש ,םיריהמהו םיחלצומה רושיפה יכילה תא 'ושה) םיניידה
ללוחל קר ןהב שיש ,ןידה יתבב םיכשוממה ןיטיגה יקית לומ םואבלדנמ
ךכ ידכ ךות דבאל םילולעה ,ןיד יכרוע רישעהלו םירזממ דילוהל ,תורירמ
.(םהיתומשנ תא ,םידדצה ומכ ,תא

יניסב תולוקה תא םיאור םעה לכ :םיידיסח המכחו רומוה (ד)
תולוקה"שו ,םישרח וא םירווע םידוהי זא ויה אלש קיסמ י"שר .(חי:כ)
תועצמאב לוק "הארמה" ,ינרדומ ילוק-רוא דויצ 'ושה) "תונויזחל וכפהנ
שומיש אלב טלק" ושוריפ ןאכ "האר"ש רעשמ רנרל לאוי .(תורוא
עמושה ."יחו םדאה ינארי אל" ירהש ,היתפלט ד"ע ,"םישוחב
ןיבהל לולע אוה ,"ףאנת אל ,בונגת אל ,חצרת אל"
שי ,םויה םיאורש יפכ -"ףאנת ול ,בונגת ול ,חצרת ול"
םינוליחהמ) "בונגת ,'ה ןעמל ,ונעמל" יקלאה וצה תא שרפל ויה םילולעש
-ונעמל" ,(תבשב תוינוכמ םינבאב םוגרת) "חצרת -ונעמל" ;(םינויצה וא
.("ינחורה ידועיי תא גישהל לכוא אל ,ירבח תשא ידעלב") "ףאנת

תווצמ 17 הנומ ,ם"במר י"פע ,ךוניחה רפס :טפשמה תקלחמ (ה)
ןרפסמ תא םצמצמ ן"במר .םירבדה תרשעב תועיפומ 14 ןהמ רשא ,ונתשרפב
תוכאלממ תוענמיהב -רומשל ןהו ,שודיקב -רוכזל ןה שי ,תבשה תא .2-ב
תווצמב ,שודיקל ףסונב ,הלדבהה תא ללוכ ךוניחה רפס .תומיוסמ הריצי
(1) :םירסמ ינש הרידחמ תבשה .התובישחלו תבשל בלה תמיש - הריכזה
,הירוטסיהבו עבטב ברעתמה אוה 'ה (2) ;עבטה יקלאו ארובה אוה םיקלאה
,םירצימה םוקמ - םירצמ לש םייצראה היתולובגמ לארשי תא איצוהל ידכ
.בושו בוש העיפומה ,םירציל דובעשה

תא ליצה ,םירצמ ימוטרחמ ,ורתי :ורתי לש תינברה היפרגויבה (ו)
חתמ אוה .תולילאה תא חנזו ,הערפ לש ורצחב קוניתה השמ לש וייח
תא שוטנל ץלאנ אוה .הערפ לש ותונשקעל דעבמ רדחש ןויכ ,הפירח תרוקיב
,ןאצה תא תוקשהל תובייח ויתונב ויה ןכל .ונמז ןב יתדה דסמימה
שח השמו ,לארשי לש ילאיצנטופה ולאוג תא השמב ריכה אוה .ודרטוהו
.(הדגאה רפס) ה"בקה תוחילשל וליפא ,תושר תליטנ אלל ובזעל ןיאש

ו-ה:ט ,ו-א:ז ,ו היעשי ,הרטפהה (ד

לש ותאירקל הנענ אוהשכ ,איבנכ היעשי תדובע תליחתב תקסוע הרטפהה
תא ומצע לע לבקל תונוכנ הלגמ היעשי ,םירחא םיאיבנל דוגינב .םיקלאה
חיטבמ ה"בקהש ירחאו ,ויתפש תאמוט תרסה ירחא ,וילע תלטומה תוחילשה
םעהש עבוק 'ה :אמט םע ברקב םג ,וז תוחילש אלמל היעשי לש ותלוכיבש
לשמנ םעה .יופירל ןתינ ןכ-לעו ,רוהט אוה ודוסיב םלוא ,קנופמ םנמא
ותחימצ תעב דיתעב ורופיש תא חיטבהל ,ויפנעמ קלחו וילע תא דבאמה ,ץעל
.ןיצרו םרא תנכס ינפמ זחא תא םחנמ היעשי .(?טבשב ו"טל רסמ) תשדוחמה
,רבע ןושל אוהש ,"דלוי דלי" ןושלמ םג קיידמ (JTS-מ) ץרה ברה
.!דלונ אל ןיידע ,יח ללכב םא ,ושי ;דלונ רבכש ,היקזחל הנווכהש

לאכימ י"ע הבחורלו הקמועל תרקחנ םיקלאל לארשי ןיבש תירבה
ןויער .(Exodus and Rvolution) הכפהמו האיצי ,ורפסב רצלוו
תלבקמ לארשי רשא תירבה ןויער אוה ,הערפ דובעש תחתמ האיציה לש יזכרמ
יפחד י"פע םייח לוהינ ,תורח לש השוריפ ןיא .ישפוחה הנוצרמ המצע לע
.םמויקב שח ללכב וניאש ,הלאה םיפחדל םדאה דבעתשמ זא יכ ,עגר
אוה ,יתימא ןירוח-ןב .ישפוח ןוצר םג אלא ,תיעבט תורח קר אל םידוהיל
תוירחאו תומישמ ומצע לע לבקל זאו ,קדוצו בוט המ טילחהל לגוסמה
,ה"בקהל וטופישו תימצעה ותוואג דובעש .ותנומא םע דחא הנקב תולועה
,הערפל םדובעשמ ינושה תילכתב הנוש ,תטלחומ הכ הדימב ול רבעמ אוהש
,םתוא ליכאי הערפש םיפידעמה לש ,ןויפר ךותמ וא ,ל"נה לש וחוכל ששחמ
איבמו םירצממ לארשי ינב תא איצומ 'ה .םהיתוטלחה תא םרובעב לבקישו
הסינכו חספה תגיגחמ ץוח ,םדצמ דחוימ ץמאמ וא תוכז ילב ,יניסל םתוא
,םייחה לעפמל ךירדתה תא םהל ןתונ אוה ,ועיגהש ןויכ ךא ;ףוס םיל
לומעל םהילע יכ ,לועפל םהילע ,התע .הרותה - םרובעב דחוימב ןיכהש
תא הז ךירדתמ קיפהל םנוצרב םא ,רוהרהבו הישעב ,דומילב הלילו םמוי
תויחנה םהלש ךא - םיטפשמ לש םיסקדוק םינתונ םינדור םג .וב רשא
.תוקמעב ידמ רתוי םהילע בושחל אלש בטומ רשא ,תוטושפ

לארשיש ךכב תויולת ויתוחטבה ךא ,שבדו בלח תבז ץרא - הברה חיטבמ 'ה
סחייתמ לארשי לש וגושגש .שדק יוגו םינהכ תכלממל היהיו ,ולש תא השעי
םהיתודסומ ךות לא ותשודק תרדחהו 'ה לא תוברקתהב ותחלצה לא תורישי
תוירחא - תורחה ףוסש םירמוא שי .םיישיא-ןיבה םהיסחיו ,םיימואלה
603,500 ותרכנש ,םימיכסמ לכה .םידוהיה ראש לכ יפלכ םג הלח -תטלחומ
תחא לכ םגש ,םירמוא שי .ידוהיו ידוהי לכו 'ה ןיב -- יניסב תותירב
דיחי לכל ברע השענ דיחי לכשכ ,םימעפ 603,500 התרכנ וללה תותירבה ןמ
.(ב:זל הטוס) ותלוז דיחיו

יתימאה תורחה רוקמ ,'ה לא הרתי הברקמ תועבונ תוטלחומ תוירחאו תורח
דמלל הצובק הרחבנ ןכא - ידוהי לכ לש ותלחנ תויהל הרומא תאז .דיחיה
ודועש הארה ותוללכב םעהש רחאל קר לבא - םייולה - תירבה תא להנלו
תומש) "וידחי םעה לכ ונעיו" .(אתליכמ) תירצמה תוילטנמב קומע שרשומ
דחאכ וטילחה םלוכ אלא ,הזמ הז ובישה אלו ,תועיבצב ובישה אל - (ח:טי
תא לארשי ףקשמ ךכב (זר:ב אתליכמ) "!השענ - 'ה רביד רשא לכ" :ורמאו
ולקלק רשאכ קר ;ןדעב הוושב תויחל התיה הרומאש ,הלוכ תושונאה בצמ
ורחבנ זא קר - הירוטסיהה לש חכהו גנועה תוגספ תצורמב ,וללותשהו
איה לארשי לכ רשאכ ,לשומב וא ךלמב ךרוצ ןיא .םינהככ ויאצאצו םהרבא
םהש ןיבמ אוה הרהמ דע ךא ,שפחמ השמש לאידיאה והז .םינהכ תכלממ
םיאבנתמ דדימו דדלאשכ חמש אוה .'וכו םישימח ירש ,הרשע ירשל םיקוקז
םינברלו עושוהיל דוגינב ,(טכ-וכ:אי רבדמב) יממע-יאובנ ןונגסב
אלו םיידסממ-אל ,םישנאש העפותה ינפמ םירמשנה ,םימיוסמ םיילארשי
םדצמ םה .םהיחנומבו םנושלב הרותה םע תורישי םידדומתמ ,םייתגלפמ-
ןוגכ םינקירמא םינברב ףילצהל ידכ םידרוי םה רשא דע ,םעה לע םיאשנתמ
.םהל תפכאש ,דלוגו וריפס ,סטיול ,תפקר ,ןיקסיר

:םימיה תירחא לע השמ לש ומולח תא ףקשמ (ב-א:ג) לאוי איבנה
,םכיתונבו םכינב ואבינו ,רשב לכ לע יחור תא ךופשא ,ןכ-ירחא היהו"
לעו םידבעה לע םגו .וארי תונויזח םכירוחב ,ןומלחי תומולח םכינקז
תישארב הושה -ד-בל:אל) הימרי בתוכ ךכו ."יחור תא ךופשא ...תוחפשה
םימיה ירחא לארשי תיב תא תורכא רשא תירבה תאז יכ..." :(ט:חצ הבר
ודמלי אלו ...הנבתכא םבל לעו םברקב יתרות תא יתתנ :'ה םואנ ,םהה
ועדי םלוכ יכ ,''ה תא ועד' :רמאל ויחא תא שיאו ,והער תא שיא דוע
"...םלודג דעו םנטקמל ,יתוא

תפצוח ירוחאמ ,הבוט תיחישמ היטנ לש המויק תא ןייצ קוק ברה
ךרוצל זמר םושמ שי תאז לכב !םירומו םירוה יפלכ ,תמלוה-אלה ,ונימי
םייקלאה וירוריב תא ררבל דיחיל השורדה הריוואה תא הנקפסתש תובישיב
תמיוסמ ךרד וא םיוסמ בר לש ותומדב הלעמלמ בצועיש םוקמב ,םיישיאה
דימלת שיגרי םא ,וחמשי יאדווב הלא ןיעמ תויחישמ תובישי .הרותב
רעצ שוחל דמול השמ ,םייתניב .רחא םוקמב אקווד ול בוטש םיוסמ
- םירצמ תאיצי לש תיחישמ-אלה הלואגה רבע לא תומדקתהה םע ,םוי-םוי
.הזה םלועב תשרשומה ,שדוק תרבח םש םיקהלו לארשיל עיגהל קר

תולגה ירחא ,הלאכ ויהי חישמה תומי וליפא ,ם"במרה יפל ,ןכא
לע וטלשיש ידכ אל - חישמה תומי םיאיבנהו םימכחה וואתנ אל" :הכוראה
ידכ אלו ,םימעה םתוא ואשניש ידכ וא ,ם"וכעב ודריש ידכ אלו םלועה לכ
היהי אלו ,התמכחו הרותב ןייונפ ויהיש ידכ אלא ,חומשלו תותשלו לוכאל
השימח תונולמ ללוכה ,רחא גוסמ םיימואל תומולח ילוא) לטבמו שגונ םהל
היהי אל ...ןמזה ותואבו .(ם"וכע םע תורצל םהילאמ םיאיבמ ,םיבכוכ
םימכח לארשי ויהי ךכיפלו ,דבלב 'ה תא תעדל אלא ,םלועה לכ קסע
ןיא ."םדאה חכ יפכ םארוב תעד וגישיו ,םימותסה םירבד םיעדויו םילודג
:ב:דל תוכרבב ,נ"הסל תישילשה האמה ןב ,לאומש ירבד תא ביחרמ אלא אוה
הלואגה ."דבלב תויוכלמ דובעש אלא ,חישמה תומיל הזה םלועה ןיב ןיא"
םיצבורה השהו היראה לע היעשי תאובנ .השמ תלואג לע תרזוח תיחישמה
.ם"במרה יפל ,םימעלו לארשיל תסחייתמה ,הרופטמ הלא הניא ,וידחי
ומע תא חלשל םיכלמהו רויפיפאה ןמ חישמה עבתיש ,רמוא ן"במרה
,הנש ףלא ךשמייו ,הברהב רתוי רחואמ היהי םיתמה תייחת ןדיע !ונדבעיו
.ם"במר יפל - חורו המשנ לש םלוע אלא היהי אל וירחא רשא

רצק רביח תיעובש השרפ לכל סינכמ ייחב ונבר :ונלפטמ השמ (ה
ילשמב ונקוספ .השרפב יזכרמ ןויער ףקשמה ,ילשממ קוספ לע ססובמה
רוביד :ם"יבלמה שורפ) "חורב רבש הב ףלסו ,םייח ץע ןושל אפרמ":ד:וט
שרפמ ייחב ונבר .(םייחה ץע ,הרותב האפרל שיש ,הלוח המשנ למסמ רעוכמ
תופורת ,אפרמ יבשעמ רתוי הבר תוליעיב םיאפרמ םישודק הרות ירבדש
וייחל ףיסוהלו םדאה תא תיתוהמ תונשל ילב ,הלחמה תא קר םיריסמה 'דכו
חצרל הבורקה הכובמ ,שונא ילוח ללוחמ יוקל רוביד .םימי תוכיראו קמוע
אלל ,האירב שפנ לע ססבתהל בייח אירב ףוג ,ףוסבל .(א:טנ אעיצמ אבב)
אוה ישונא רוביד .ג ,םיקרפ הנומש ,ם"במר 'שה) תוער תונוכתו תונומא
לוכי אוה וז ךרדב .יחה םלוע לע תולעתהל םדאה לוכי ובש יעצמאה תמאב
םהרבא לש תאפרמה ןושלה םע עגמ .חצנה ייחלו הניכשל םירחא ךושמל
תא "הארב"ש ךכב ,(ח:בי תישארב) םילילא ידבועל םייח ץע היה וניבא
עסמה תא תושעל ורתי תא איבה םירצמ תאיצי לע עדימ םנמא .םהיתומשנ
ירבד םע עגמה ירחא קר שממ הכפהנ ותוימינפ ךא ,(א:חי) רבדמב השקה
.(ט-ח:חי)"...ורתי דחיו ...'ה השע רשא לכ תא ונתוחל השמ רפסיו":ומצע השמ

ריאמ לאירזוכ ברה יניעב ,ורתי (ו

רהוזה ,אמוחנת שרדמ ,הבר שרדמ ,שמוח (1 :מ טוקילב הז רמאמ בתכנ
םעמ טוקלי ,ייחב ונבר ,שריה ר"שר ן"במר ,לאנברבא ,י"שר (2-ו
,הינמרגב תונחמב רטפנש ,ל"צז ויבא תמשנ יוליעל בתכנ אוה.זעול
:הידובמקב הנחממ ורורחשל ז"יה הנשה תא גוגחל כ"ומכו

,'ה בהוא ,ונבר השמ לש ונתוח ,לאוער-ורתי לש ותוישיאמ יתלעפתה דימת
תויתדה םהיתונומאב הרגתה ורתי .הערפל ץעויו ,ןיידמ לש לודגה ןהכה
,הערפ ינפמ חורבל ףידעה אוה .תולגל תאצל חרכוה ןכ-לעו ומע ינב לש
ומכ אלש ,ורתי .לארשי ינב תא םירצמ תדמשהב והשלכ דיקפת אלמל אלו
.ןיידמב,טעמכ הנש םיעברא ךשמב השמ לש ותמכוחו ותרבחב הכז ,רחא םדא
םיקלאה עבט לע ורתי םע םירידתו םיכורא םינויד םייק השמ ,שרדמה י"פע
תאו ותבישח תונוילע תא ןיגפהל הסינ ורתי .תידוהיה רסומה תסיפתו
לא ברקתהל השקתמ רתונ ורתי הלא םינויד תורמל .השמ לש ויגשומ רוערע
תאז לכב .םירצמה תעיבטו ףוס םי תעירק ,םירצמ לע תוכמה ואב זאו .'ה
תדרוהו קלמע תסובת ירחא קר ךא ,אצי ,ףוסבל .ותולג םוקממ זז אל ורתי
לא ףרטצהל תיפוס בייחתהל ותוא ףחד המ ?בר הכ ןמז ןיתמה עודמ .ןמה
.ולא תולאשב וטבלתה ל"זח םג ?לארשי ינב

לא ףרטצהל ידכ ןוממשה תא תוצחלו ותיבמ תאצל הז דבוכמ שיא ףחד המ
הדוקנל עיגהל ידכ םישורדה תונויסנה לכב דומעל ותוא דדוע המ ?ונמע
ורתיש תונויסנה תא ןיבהל ליחתנש ידכ ?ידוהיכ ןימאהל ליחתה הנממ רשא
םצעב הנניא רבדמ הלמה .רבדמ הלמב טיבהל קר םיכירצ ,םהב דומעל ץלאנ
רבדמב .תוברת אלל ,ישונא עגמ אלל ,םילמ אלל ,רוביד אלל ,רבד-מ הלא
ליחתמ אוה ,לכל לעמ .ותשלוח תאו ותוספא תא ,ותודידב תא םדאה שח
.ומויק ךשמה םשל םיקלאה ידסחב ולש-ותולת תאו האירבה תארי תא שוחל
םילגוסמ ונא ןיאש םיפסונ םידממ ול ויה תוצחל ץלאנ ורתיש רבדמה
.וניתובא תרוסמב ונלדגו םידוהי ונבור ונדלונ ירהש ,ךירעהל וא תווחל
.רחא לולסמב רבדמה ךרד ונכלה

תשרפב וב םילקתנ ונאש ינפל תובר םינש ליחתמ רבדמב ורתי לש ועסמ
םיאור ונא התע ,הרותב רכזוה רבכו ,השמ לש ונתוח היהש תורמל .תומש
הליחתמ וז השרפש אלא ,ומש לע השרפ תארקנש קר אל - ולדוג יפכ ותוא
תיזכרמה היווחה - לארשי םעל םעפ יא הרקש רתויב לודגה עוריאה תא
גיהנמ ,השמל ןתונ ףא אוה ,בישקמ ורתיש קר אל םידמל ונא .ויתודלותב
.קדצה תונחט לוהינל עגונב הבוטו הקצומ הצע ,ה"בקה לש ורבודו ונמע
תויחל ץלאנש טילפ ,ורתי חילצה ךיא .הז םדאמ לעפתהל אלש רשפא יא
לש לודגה ישונאה טילשה םע תילולמ שגנתהש םושמ תודידבב הכורא הפוקת
םושמ ,שונא עגממ קחרה ,רבדמבו ןוממשב ררוגתהל וילע הפכנש םדא ,וימי
שוח תא םייקל - יח הבש הרבחה לש הנבמה םצעב תורגתהל זעהש
תא טווינש הז אוה ורתי ?םייתרבחה םיכרצה שוח תאו ,ולש היצרופורפה
.ויתורומהמו וילושכמ לכ תא דמלו ,ישונאה םויקה יקמע לכב ותניפס
בוזעת אנ לא" :ול וארק לארשי ינבו השמ לבא .ופגב תויחל לגרתה וליפא
לודג הכ "!םיניעל ונל תייהו ,רבדמב ונתונח תעדי ןכ-לע יכ ,ונתוא
וידכנ וליאו .םינהכ - םהינבו םימכח-ידימלת ויהנ ויאצאצש ,ורתי היה
?הזכ רבד הרק ךיא !?רזומ המכ .ןד לש לספל םינהכ ויהנ השמ לש

תובורק םיתעל .ועבטל רשאב ונל זמר ןאכמו - לאוער היה ורתי לש ומש
דוע קימעמ ןויע ךא .ל-אה לש והער אוהש "לאוער" םשה שוריפ לע םירבדמ
יפכ םיקלאה תא תנייצמ ל-א הלמה ."לא-ער"מ יונב הז םשש הלגמ רתוי
תא םגו הז םשב ירצמה לספה תא ןייצמ "ער" וליאו ,תומואל רכומ אוהש
רהוזבש םילגמ ונא .תמא- תנומאו הרז הדובע ,דיחיב - "ער"ה גשומ
דצמ וא ,תדו תד לכ ריכה אוה .הערפ לצא תותדה רש היה ורתיש רפוסמ
ךרבתהל ךירצ םדא ,תותדה רש תויהל ידכ .ארחא ארטיסה דצמ וא השודקה
ןכו ,דוקפת םשל שורדה חומהו בלה זוכיר תא גישהל תלוכי ,הארי תשוחתב
תיאמצעהו תדמתמה ןחלופה תרוצ תא םייקל רשפאמ הז .תולטבתהל תלוכי
דועב .תמאה ינפב ןהו יתדה רקשה ינפב ןה ויסומינו ותוישיא לע רומשתש
בויא םג ,תוומהו תותיחשה ידיל ררגנו ולש םיפושיכה יעצמאב קבד םעלבש
םדקתהלו ,םהב ערל היה הרואכלש זחאמהמ םמצע תא קתנל ועדי ורתי םגו
,("ורתי עמשיו") הבשקהה תועצמאב תאז תושעל עדי ורתי .רואה רבע לע
,ורתי .לא-ער היהנו ל-א האר אוה ,לאר םא יכ לאוער דוע היה אל זאו
.תיקלאה ותארשאב לארשי םעו השמ ידיב עייסש אוה ,קדצ רגו ןיידמ ןהכ
תא וריזחה ,לאינתע םשארבו ,ורתי ינבו ,רבדמב ונתוא ךירדהש אוה ורתי
ולבא תפוקתמ האצותכ - ןתוא חכש עשוהי רשאכ ודבאש תווצמה תואמ שולש
.שדקמב ותרשו םילודג םימכח ידימלת ויהנ ורתי ינב .ובר תומ לע תכשוממה

ידכ םלצני אלש איה ונתייפצ רשא םישנאה םתוא תא ה"בקה לצנמ םימעפל
ול הפצמ אוהש המ לש רתוי הרורב הנבה ונינפב איבהל וא ונתוא דמלל
,ונחנאש דועב ,תודהיה תוגספל תולעתהל לגוסמ יתימא קדצ רג .ונתאמ
ונא .תויחהמ רתוי הטמ-הטמ םיעקוש ,ונמצע דוחייב ןימאהל םיצורה
תעבות איהו ,רגה תא בוהאל םימעפ המכ ונילע הווצמ הרותהש םיאצומ
,הרותה יווצ תא םירפמה םידוהי רשאמ רתוי דוע חנ ינב תא דבכנש וליפא
העטוהש ימ וא לשכנש ימ תא דמלל םיווצמ ונא .ןודזב תאז םישוע םה םא
םימשה תארי תא רייגתמה לצא שפחל םיווצמ ונאש דועב ,העת ומצעב וא
תא הרזח לבקל םיחמש ונא .'ה יריחב תרבח ךות תא ולבקנש ינפל ובש
- לאיצנטופ ותוא הבושתה לעבלו רגל .הבושת השע ,ותנעטל ,םא העותה ידוהיה
.רתויב םילודגה ונימכחבש םינדמללו םיקידצל םיבירי תווהל םילגוסמ םה
.רבעב םהיאטח תא וא םאצומ תא ריכזהל אוה ערה ןושל :ןיד ותוא םהינשל

.לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא 628-8968
top@actcom.co.il וא

.עובשה תשרפ דומיל תפצהל ןוגרא - ת"ומש לש לעפמ

.ולא םיפד לש תיתנש הרדס שקבל לוכי רתוי וא ח"ש 80 םרותש ימ לכ


Back to the home page.