רופכ םוי לש הרותה תואירק
אי-ו:טכ רבדמב .זט ארקיו :תירחש
.חי ארקיו :החנמ

ןמלגופ בקעי :רבחמה
רנרל לאוי :םגרתמה

628-8968 .לט ,םתצפהב וא םנומימב עייסל וא תורעה ריעהל ,הלא תונוילג גישהל
.top@actcom.co.ilל וא ,םילשורי ,52-54 ד"בח .פ.ו.תל בותכ וא

.תומדוק תוישרפ ארקל רשפא


:ןכות
.תיפצת (א
.הריקס - תירחשל הרותה תאירק (ב
.החנמל הרותה תאירק תריקס (ג
.ןויעו הבשחמ (ד
.תורטפהה (ה


תיפצת (א

הרןת ןמ תואירקל תופצל היה ןתינ ,הרפכהו םוצה םוי ,םירופיכה םויל
.הבושתבו אטחב ,שנועבו רכשב ,ערבו בוטב ,הבחר הרוצב ,וקסעי רשא
ןמ תואירקה ,הלאכ תמאב ןה ,האובנ ירבדמ ,הרטפהה ןמ תואירקהש דועב
יבגל תויטנבלר אל תוארנ ןה ,ןושאר טבמב - רתויב תוינכט ןה הרותה
,םירופיכה םוי תונברק לש םיינכטה םיללכב תקסוע תירחש תאירק .ונבור
הנד החנמ תאירק וליאו ,רתויו הנש 1900 הז םהיפ- לע םיגהונ ןיאש
תוטעמ תוגירחב - ךכ לכ תוחיכש תויעב םניא םבור רשא ,תושיא ירוסיאב
םניא יאדוובו ,(שיא תשאו הדנ ירוסיאמ ץוח) תידוהי הרבחב - דבלב
יאנת גיצה ק'צייבולוס ב"י ברה .דחוימב "םיינחור" םיאשונ
לכש - תודהיה לש תיללכ "היפוסוליפ" ןנוכל ץמאמ לכל יחרכה םדקומ
םיקיודמה םיטרפב יוטיב תרחא וא וז ךרדב אוצמל בייח ,עצוי רשא ןויער
תויעדמ תוירואיתו תורעשהש יפכ קוידב ,תבחרנה הכלהה טפשמ תכרעמ לש
תואיצמה לש תוטרופמו תוקיודמ תודידמ תרגסמב קר תורשאתמו תומק תויללכ
,"תודהי" לש םינטקה םיטרפב ףקתשהל תובייח תוידוהי "תויפצת" םג ךכ -
ארבנש ,יתימאה עדמה םלועל הרותה םיאתתש ידכ ,ןכ-לע .הרותה תכלה לש
םיעבונה ,םיקיודמ םיטרפמ היונב תויהל תבייח איה ףא ,התינכת יפ-לע
,"'ה ,ךישעמ ולדג המ" ;דומלתה אוה הזכ .םיינויער םיטשפומ םינבממ
.'... ךישעמ םיריעזו םיטרופמ המ' לע הצופנ הבוגת אוה

איהש ,"תד"ל תוידוהי-אל תופקשה םיצמאמ וננמז ינב םידוהי ,וננובאדל
?הארשה הליפתהמ תלביק םאה - םדאה לש יתטסאה וקלח תא קר קפסל תבייח
?םויה תדמל 'ה תרות לש בכרומ קלח הזיא - קיודמהו יביטקיבואה וקלח תא םוקמב -
הלעמה רבדכ םוקמב ,ולש שיגרהל םדאל םרוגה ,העגרה םסכ תדה תא םיאור
תולעתהל - םילודגה וירגתאל עגונב ,טורטורפב ,םדאה תכרדה לע חתמה תא
יטרפב הליחת ןודנ ןכ-לע .ושפנו ותבשחמ תועצמאב לובג-אלל םיהבגל דע
ןוילגב תומולג תויורשפאה יפל ,ןקמועל ןהב ןייענ כ"חא םא ;תואירקה
ירחא תשרפב םיארוק ונא .םויהל תויטנבלר תואלמ ןהש אצמנ זא ,דיחי ריינ
.שדקמל ץוחמ תונברק תברקהו םד תליכא ירוזיאב ןדה ,זי קרפ לע גוליד ךות תומ


תירחש לש הרותה תאירק תריקס (ב

"ותומיו - 'ה ינפל םתברקב ,ןורהא ינב ינש תומ ירחא השמ לא 'ה רבדיו"
ןורהא לא רבד :השמ לא 'ה רמאיו" זא .(רסמנ וניא וירבד ןכות)
- תומי אלו ןראה לע רשא תכרפל תיבמ שדקה לא תע לכב אבי לאו ,ךיחא
.(ב-א :זט) "תרפכה-לע הארא ןנעב יכ

תא קר שובללו ,הלועו תאטח תונברק איבהל בייח ומצעב לודגה ןהכה
וידגב תנומש תא אלו - םישדקה שדוקב םיטושפה דבה ידגב תעברא
רצחב תלהנתמה ,תוחפ השודקה הדובעב קר םישמשמה ,םיראופמהו םיינועבצה
לכ וילגר תאו וידי תא ץוחרל לודגה ןהוכה היה בייח .תינוציחה הרזעבו
םידגב ףילחהש םעפ לכ ופוג לכ תא לובטלו ,דגב שבל וא ריסהש םעפ
הציחרהו הליבטה ןללכבו ,תוציחר 10 דועו תוליבט 5 ויה :הרומג הפלחה
םוי תדובע רדס יפל םימדקתמ םיקוספה .דימתה ןברקל תוליגרה תוימויה
שחרתמ הז רבד .םתביזעו דבה ידגב תרסה ,גכ:זט קוספל טרפ ,םירופיכה
סחייתמה קוספה ךא .הכ:זט-ב תרכזומה ,תאטחה ןברק בלח תפירש ירחא
,י"שר יפל .דבה ידגבב םיקסועה ,םירחא תודובע יטרפ םע דחי אבומ וילא
לש דימתה תלוע - הליבט :(דבה ידגב -ב :בהזה ידגב -ז) םויה רדס הנה
(ב) וילע ויודיוו לודגה ןהכה לש תאטחה רפ תשגה - הליבט - (ז) תירחש
.(ב) לזאזעל דחאו 'הל דחא - םהילע תולרוגה תלטהו להקה יריעש ינש תשגה -

יאטח תא וילע הדוותמ םעפהו ,ורפ תא שיגמ בוש לודגה ןהכה ,הז בלשב
לע םירפכתמ ךכב) תיטרפה ותחפשמ לש אלו ,םינהכה לכ ,תירוביצה ותחפשמ
לטונו ,(ב) רפה תא טחוש אוה ןאכ .(שדוקה ילכ תאו שדקמה תא ואמיטש
הקד תרוטק ןפוחה אולמ םשו ,ינוציחה חבזמהמ םירעוב םימחפ ,תחתמ
םויב םיכרועש ,קימעמהו קדקודמה שפנה-ןובשח תא הוושה) רתויב
תרופכ תא הסכמו ,(ב) םישדוקה שדוק ךותב התוא ףרוש אוהשכ ,(םירופיכה
.הינפל םימעפ עבשו תרופכל לעמ תחא םעפ רפה םד תא זיתמ אוה .ןוראה
םדב השעש יפכ ומדב השוע ,להקה לש תאטחה ריעש תא טחוש אוה הז בלשב
יאטח לע םג רפכמ לזאזעל חלתשמה ריעשה) המוד האמוט לע רפכל,רפה
הז ןחלופ עוציב תעב (ןכשמה לש) להאב תויהל רחא םדאל רוסא .(םינהכה
,בהזה חבזמ ,ימינפה תרוטקה חבזמ לע רפכמ אוה התע .לודגה ןהכה ידיב
עבש החרזמ וילע הזמו ,ונרק לע תונברקה ינש םד תא םש אוהש ךכב
ילוא ,"רוהט" ןושלב םיראותמ הרונמהו ןחלושה קר) ברועמה םדהמ ,םימעפ
םע יאטח לכ לע לודגה ןהכה הדוותמ ןאכ .(םעפ-יא םהב עגונ םד ןיא יכ
לא ותוא חלשמ ,שארמ ךכ םשל עבקנש םדא וליאו ,יחה ריעשה לע לארשי
ותלוע תא בירקמ אוה - הליבט - (ב) "םהיאטח םע" הריזג ץרא לא ,רבדמה
ףרושו ,(ז) ושענ אלש םישעמו תוער תובשחמ לע) הרפככ ,םעה תלוע תאו
איצומ אוה - הליבט - (ז) ריעשהו רפה תואטח בלח תא ןוציחה חבזמה לע
ץוחרל בייח רחאה ריעשה תא חלישש ימ .(ב) התחמה תאו ףכה תא םינפבמ
.הנחמל ץוחמ ריעשהו רפה תואטח תא ףרושש ימ םג ךכו .לובטלו וידגב

השעמל יווילכ עבקנ ,ובש םוצה לע ,םירופיכה םוי לש ןותבשה תבש
הרהט) "ורהטת 'ה ינפל"ו ,וניאטח לכמ ונרהטל לודגה ןהכה לש םירופיכה
לודגה ןהכה תדובעמ םילבקמ ונאש עויסה ירחא ,איה ונידיב תטלחומ
םייסמ לודגה ןהכה - הליבט - (םירופיכה םוי יניד תא ונמויק תרגסמב
.(ז) םייברעה-ןיב לש תרוטקו דימתבו ,ףסומה תונברק תויראשב םויה תדובע תא

הז ןחלופ םייקל םיכישממ - וינב הנושארבו שארב - לודגה ןהכה ישרוי
,םיפסונה םידגבה י"ע אלא םידחייתמ םה ןיאש י"פעא .םירופיכה םוי לכ
לכה תא ןורהא השע ,םירופיכה םוי אובב .החשמה ןמש ונידיב ןיאש תעב
.תישיאה ותראפת םשל אלו ,ה"בקה תווצמ י"פע


חי ארקיו - החנמב הרותה תאירק תריקס (ג

- םכיקלא 'ה ינא :םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד :רמאל השמ לא 'ה "רבדיו"
םע לע רסאנ .םכל בוט המו יתימאה םכעבט תא ריכמה ,םכלש עבטה יקלא
ללובתהל וא ,ואצי הנממ רשא ץראה ,םירצמ ץרא ישעמ תא תוקחל לארשי
םהיכרדב תכלל וליפא וא ,השדחה םצרא ,ןענכ ץרא ישעמ ךותב
תצרעה (א :םויה הז ןורחא רוסיאל תוירשפא תואמגוד תצק .תויתורירשה
,הרותה םוקמב ,תויונמואב שומיש (ב .םיפוצל םינופה ,טרופס יקחשמ
וליפא ,תונמדזה לכב תיסוכ תייתש (ג .םיישיאה המשנ תושגר יאטבמכ
לידבהל) ה"בקה יטפשמ לע קר רומשל ונילע !"םייחל"כ רבדה םגרותי
ינא .םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא ,ויקוח' תאו (?ינוליחה קוחהמ
,םדא לכש (והילא יבד א"נתב) הזמ םידמול .(ה:חי) 'םכיקלא 'ה
תפקזנ ,המויקבו הרות ידומילב ומצע תא קיסעמה ,ידוהי אל וא ידוהי
לש םיקלח םתואל םיוגל וז העיבק ליבגמ תופסותה .הבר תוכז ותבוטל
ינב תווצמ עבש ,ידוהי-אל לע ליטמ ה"בקהש תומישמב םיעגונה הרותה
תבשה תרימש .וז הרוצב ומצע תא ליבגמ ומצע רוקמה ןיאש י"פעא ,חונ
תבחרומ ךכ-רחא האבה האיבה ירוסיא תמישר .םידוהיל דחוימב ,תרמשנ
,"הבעות" ישעמ ,הלא םירוסיא תרפה .םידוהי-םניאש לע רסאנ רשאמ הברהב
.הלאכ םיאטוח האיקמה - ץראה תא תאמטמ ,םינענכה ידי לע וא ונידי-לע
י"פעא ,הלא םישעממ וענמייש ,םידוהי םניאשל ףקותב הצילממ הרותה ,ןכל
.והילא יבד אנת ירבדכ ,ןכ תושעל םהילע הווצמ הניאש


ןויעו הבשחמ (ד

אשונה" ריעשה ךלשוה ונממ רשא עלסה םש אוה לזאזע ,י"שר תעדל
.ןטשל - לזאזעל ןברק אלא ריעשה ןיא ,ן"במר תעדל ;לארשי םע "יאטח תא
גהנמל ץק תמיש איה יזכרמה תונברקה ןחלופ לש תרהצןמה ותרטמש ןוויכ
תונברקב ילוא ץפח 'הש בושחל םיהדמ ,(ז:זי) םיריעשל תונברק תברקה
ופוסב םה םייחה לכ יכ ריבסה ק'צייבולוס ב"י ברה !םידשל שדקמ
תועמשמ ייח ןיב איה םדאה ךש תיתימאה ותריחב רשאכ ,ןברק רבד לש
."לזאזעל" ןברק תניחב ,תועמשמ ירסח םייח ןיבו ,'הל רישי ןברקכ

לזאזעל ריעשהש ומכ ,ה"בקה ינפל רבד לש ופוסב עיגמ הז ןברק םג ,םלוא
ךרדב וליפא - אטוחה ירהש ,רבדמל ותוא םיחלושש ינפל 'ה ינפל שגומ
.רבדמה - ולש תימויקה לגרה תטישפ ירחא ,'ה לא ףוסב בושי - הכוראה
ריבסמ ברה .םדועיב קר םינושו ,םתרוצב םימוד תויהל םיריעשה ינש לע
םויבו םירופב ותוא םישיגדמש ,םדאה ייחבש ,"הלרגהה" טביה ךכבש
ךות לא דלונ דחאה - הזה םלועב םידלונ םימוד תוקונית ינש .םירופיכה
,םכח-דימלתל ומצעב היהנו לדג אוהו ,שודקו לודג םכח-דימלת לש ותיב
ןיא ךכב - חלצוי אל תויהל לדגו הרוכיש הנוזל דלונ ינשה וליאו
,תומי ימו היחי ימ עובקלו טופשל ה"בקה אבשכ .העיבקב די לכ תוקוניתל
םצעב לוכי אוה קרו ,םדאה לש וייחב העפשה רוקמ לכ ןובשחב חקול אוה
אוה קר .(ב:ג הבושת ,הרות הנשמ האר) ןמה רורא וא יכדרמ ךורב :רמאל
ודלונ וליא .ותביבסו ועבטל עגונב ,ותלוכי בטימכ לעפ םדאה םא עדוי
חלצוי אלה ילוא היה ,ורבח לש ותיב ךות לא דחאה ,םיינשה ןמ דחא לכ
.עשפה תייפאמ תא להנמ היה ילוא םכח-דימלתהו ,ונקדצ חישמ תא איבמ

לש הבישיב :םירופיכה םוי תוליפתל החיתפה תא ריבסהל ךכ ילוא רשפא
םיריתמ ונא ,להקה תעד לעו םוקמה תעד לע ,הטמ לש הבישיבו הלעמ
רואמ ,גרבנטורמ ריאמ 'ר י"ע הסנכוהש - םיניירבעה םע ללפתהל
םירבחתמ ונחנאו םיללפתמ םיניירבעה - ידדה רותיוב הפ רבודמה .הלוגה
תא לכה ינפב םיחתופ ןכל .עשר תמאב ימ םיעדוי ונא ןיא .הליפתב םתיא
יכ עבקנ דומלתב .םהילא רשק לכ שח וניא ללכ ךרדבש ימל םג ,תסנכה יתב
חירש תורמל .תינעת הנניא לארשי יעשופ לש םתופתתשה אלל רוביצ תינעת
.(בע ו תותירב) תרוטקה ימשב ןיב התוא הללכ הרותה ,החוד היה הנבלחה
.תוכוסב םינימה תעבראמ קלח הווהמ םג ,הרואכל תלעותה-רסח ,הברעה ףנע
תיבל אובל שולתה ינוליחה לש הקזחה ותפיאש תא םיריבסמ ךיא םלוא
שפנ תמגעו יודיו ,שפנ ןובשח לש םוי ,הנשב הזה דחאה םויב אקוד תסנכה
ברה .אובל ףידעמ היה הרות תחמשב אקודש בושחל היה ןתינ .םיקומע הכ
"ברה ירועיש" ורפסבש ,"ןויערכו דסומכ תסנכה תיב" ורמאמב ,ס"בי
תיב ,קומע ימויק ךרוצ אלממ תסנכה תיבש רמוא ,(1974 ,רשבמה 'צוה)
,וזה ץראה לע חרואכ םדאה לש ןכוסמהו ינמזה ובצמ לעמ הלעתמה ,יחצנ
:הרש תרובק תעב תח ינבל וניבא םהרבא רמאש יפכ .חצנל חצנ ןיב
לכ לש ובצמכ תאז ריבסמ ברה - (ד:גכ 'רב) םכמע יכונא בשותו רג
ובוש תא םדאה ליחתמש תעב תדרפנ תידוהי הרובק בייחמה ,הזה םלועב דחא
- ןכ-לע - בייחה ,תדדונ ,תיב-תרסח תומד אוה - תולגב אוה םדאה .חצנל
.ולש םינואה-רסוחב אוה םדאה לש תיבה-רסוח רוקמ .יתימא תיבל ללפתהל
םינואה-רסוחל תעדומ איה ןיא ירהש ,הזה םלועב תיב-תרסח היחה ןיא
םע אל ךא ,חריה לש רגתאה םע דדומתהל לגוסמ יעדמה םדאה .הלש ימויקה
.ריאממ דחא את י"ע וינפב בצומה הז

םינוא-רסח אוה ךא .םיטלחומה תואיצמה תודוס ךות לא רדוח תועדה הגוה
תיבל - התיבה הנופ תיבה-רסח םדאה .תישגר ערקנה חמ לש וילותיפ ינפב
אוה תסנכה תיב .םדאה לש הדיחיה ותרזעו ותווקת אוה ה"בקה .הליפתה
,םדאה לש אוה ותיב .'ה תא אוצמל רשפא תולק רתיב םש - יתימאה ותיב
וליאכ םינפ דימעמ קר ה"בקה .הלא ןיעמ םירבדל קוקז וניאש ,'ה לש אלו
שדקמ יל ושעו" :ומצעל יתימא תיב םדאה הנביש ידכ ,תיבל קוקז אוה
."םכותב יתנכשו

.ןילוח תירפס ןיבל וניב לבלבל ונל לאו ,'ה רבד ונלש שדוקה ןוראב
םוקמבו ןמזב יחש ימל יתליהק זכרמ קר תסנכה תיב ןיא ,ןכ ומכ
ןמזה תולבגמ תרסח איהש הלודגה לארשי תסנכ לש התיב םא יכ ,םימיוסמ
דעו וניבא םהרבאמ ,םוקמ לכב לארשי לכ תא הפיקמה היח הדיחי ,םוקמהו
.וכותב םיגזמתמ םה ןכ-לעו הז רוביצ םיגציימ םידוהי 10 .ונקדצ חישמל
רצקהו זופחה םעסמל רבעמ והשמ םייקש םידוהי םישח ,יביטיאוטניא ןפואב
דחוימו לודג םויש םישח םה ,לארשי תרוסממ וקחרתיש לככ .הזה םלועב
םה םש .תסנכה תיבב םמצע תא םיאצומ םה זא .ןותבש תבש - הז אוה
תא תופצל ןיא ,םישוע ךכשכ .יחצנה ומע לאו ה"בקה לא םירבחתמ
.רתויב קידצל תויהל יושע רתויב עשר הארנש ימו ,תואצותה

שח אוה ךכו םייחה ילותיפל רתוי שיגר אוה ךכ ,רתוי םכחותמ םדאהש לככ
"בואכמ ףיסוי תעד ףיסויו סעכ בר המכח ברב יכ" :ןוחטב-יא רתוי
רתויב הקזחה הנגהל קוקז רתויב םכחה .(חי:א תלהק רפסב ,ךלמה המלש)
"... הל ביבס םירוביג םישש - המלשלש ותטמ הנה" :דדובמה הלילב
לכו ,ונבש םיעורגב בוט הברה ךכ לכ" :בטיה לוקש .(ח-ז:ד םירישה ריש)
םימגפ שפחל - ונבש לודגה בורל - ונל לאש ,ונבש םיבוטב ער הברה ךכ
- ורבחל םדא ןיב תוריבע לע רפכמ וניא םירופיכה םוי "!ונבש םירתונב
לצא ערב ןיחבמה ,ןכ-ומכ .ונממ הליחמ הליחת גישהל שי הרפכ םשל
,הכופהה האצותל הז ודעצ איבי ןכ-םא-אלא ,תאז ול רמאל וילע ,ותלוז
תא ,ותוא ןיבא ילוא ,ךכ ידכ ךות .הזל הז םיברע לארשי לכ ירהש
לע יתסעכ" :קיילב לש ותריש וז חורב .אטח ןיעל תאשל םוקמב ,ויעינמ
אל רבד ;יביוא לע יתסעכ .םלענו סעכה ךכש ;יסעכ רוקמ ול יתרפס ;ירבח
."םצעתהו יסעכ לדג ;ךכ לע יתרפיס

םוי לש םיטרופמה תונברקה יקוח ןיב רשק םוש הארנ אל ןושאר טבמב
םיטרופמה תוירעה ירוסיא ןיבל ,תומ ירחא תשרפ תליחת ,םירופיכה
םויב ,הרותב וניתואירקב הלא תא תרבחמה ,לארשי תרוסמ .הפוסבש
לש תיתרוסמ-אל הייחד .רשקה לש ומויקל תזמור ,םינש יפלא הז םירופיכה
יגוס ינש םימייקש ,גנייל ר"ד לש וירבד תא הריכזמ וללה תואירקה
וא רוסיאבןודל רתומ ךא ,רסאנש אוה השעמהשכ ,דחאה - יתרבח רוסיא
ןוגכ ,ןוידל אוה רוסא רוסיאה םצע - רחאה גוסה .חצר ןוגכ ,וב טיבהל
תא ילוא העיבמ (א:ב הגיגח) הנשמה .תאכודמ הקושתל זמר - תוירע
טורטורפב תוירעה יניד תארוה לע הליטמ איהש רוסיאב הזה ןויערה
םהמ םינש אשונה תא ודמלי אמש .רתוי וא םישנא השולש לש תוצובקל
תוכורכה תוקזחה תוקושתה .ישילשל וירבסהב קוסע הרומה דועב ,דחיב
רדעיהב ,(ןידב תקדצומ אל הלקה) אלוקל ןידה תא תוטהל תולולע ןיינעב
ומויקל זמור ןורהא ינב ינש תומ ירחא ןברקה יניד ןתמ .ינדפק חוקיפ
תיביטקייבוס תיתד תוליעפב היה ךורכ םאטחש ןויכ .םהיניב רשקה לש
הסינכהש הרותה תדמלמ התע .הבגשנ תיתד היווח דדועל ידכ ,תינטנופס
תורומח תולבגהב ,הנשב םעפ קר תרתומ תרוטק יווילב םישדוקה שדוקל
ןיב תומיעה תרגסמב תונודנה - הלא תולבגה .םירופיכה םויב - רתויב
םוקמל םדא ןיבש רשקהב - ונלש ינימש תשרפ ןוילגב םידיסחל םידגנתמ
.שפנבו ףוגב רתויב םיבורקה ןיב תוירע ירוסיאל תוליבקמ

לש םתוהמ לאו ,'ה לש ותוהמ לא רבחתהל הפיאשה ,תורבחתהה יפחד ינש
תשוחת לש ידמ בר ןדבא .ונתשרפב םהינש םילבגומ ,ילא רתויב םיבורקה
תא שוטיש ,םדאה יבגל תיקולאה הרטמה תא לישכמ טרפה לש תוידוחייה
לש תיפוסה התאצות - ירמוח םלועו ישונא םחר ךות לא דריו 'ה לא ותברק
טביהה תא הלגמ םדאהש לככ ,ולוכ םוקיהו םדאה לש םתיילע איה וז הדירי
.םוקיה ךותבו וכותבש יקולאה

סרהל אלו ,ומצע ייח תרימשל םיקזח םיפחד םע ה"בקה ארב יחה לכ תא
,תוימצעה תשוחת ןדבא ,לוטיב לש תויטסימ תורותל דוגינב ילוא - ימצע
תוברתהו עדיה לכ חותיפל איבמ םירוהה ןמ חלצומ קותינ ךאש הארה דיורפ
לכ תא .אמא לש היתודוס רחא שופיחה ףחד לש היצמילבוס י"ע ,םיישונאה
אבה :(אע זנ תוכרב) דחא עלוק טפשמב ארמגה תמכסמ הזה ינויעה הנבמה
ילשמ) "ארקת הניבל םא יכ" בותכש ומכ ,הניבל הפצי םולחב ומא לע
ותוחא לע אבש ימל םיזמרנ ,המכח םשב םיעודיה ,םירחא עדי יגוס .(ג:ב
דנומגיז" :האר ,הזילנאוכיספל תודהיה ןיב םיפסונ םירשק לע .םולחב
,םיכובנ הרומב ,ם"במרה .ןקב 'ד ,"תיטסימה תודהיה תרוסמו דיורפ
רתויב םיאצמנה ,םדאל רתויב םיבורקה םה םירוסאה גוזה ינבש ןייצמ
,םתיא תינימ תוליעפב וייח תא זבזבמ םדאה היה ,רוסיאה ילול ;ותביבסב
לכב ףאוש האיבה רוסיא" :םיינחור וא םיילאוטקלטניא םיקוסיעב םוקמב
,זובב םהילא סחייתהל ,ללככ תושיא יסחי ליבגהל בטומש דמלל ויקלח
תא תפקשמ וז העד .(טמ:ג םיכובנ הרומ) "תורידנ םיתעל קר םתוצרלו
ם"במרה י"ע בתכנש ,םיכובנ הרומ י"פע ויתוקושתלו ףוגל יללכה זובה
.תולילא יגהנימל רותיוכ המהב תונברקל ותוסחייתהל המודב ,ותנקז תעל
הרותה תא תושעל הסינ ם"במרהש הארמ ,1976 "ויישדרט"ב ,לדנה לסאר
ףוגב וארש ,תויפוסוליפה ןווי תורוסמ תא ולביקש ורוד ינב לע הביבח
,תונברקה תרזחהל םוי-םוי ללפתהל שיש ,ולש הכלהה קספ .המשנה ביוא
.ולש תופקשהל תוטשפ תחכוה הווהמ

הרותהש שיגדמה ,שריה ר"שר לש ותשיג איה רתוי הברה תיבויח
םתוא תורמלו ,תויעבטה ויתויטנל רבעמ ומצע תא חתפי םדאהש דימת הצור
ןכ-לע .יתייחה טקניטסניאה אלו ,ישפחה ונוצר אוה םדאה רקיע .תויטנ
תוחפתשמ ינב ןיבל וניניב תרושקתהו הבהאה תא חתפנש הרותה הצור
החפשמ יבורק םע רתוי םילקהו םייעבטה םיסחיה תא ךישמהל אלו ,תורחא
רשקל דבלב תושיא יסחי ופסוותי ןיאושינה תרגסמבשכ ,םימייק
םע םדא לש וירשקש הלבקה תעד תא ןייצמ רילפ הילדג ברה.םייקה
קוידב - תושיא רשק י"ע ואטוביש ידכמ ,ידמ םישודקו םיקומע םה ויבורק
.ינפוג גוציי 'ה תא גצייל תורשפא ןיאש ומכ

השאמ רתוי תאשל הריתמ הרותהש תורמל ,הרוסא רחא לש ותשא םע תושיא
,וירוה םה ימ םדאה עדייש בושחש ,אוה ךכל רתויב טושפה רבסהה .תחא
הנב היהי אל ,דחא רבגמ רתוי ויהי השאל םא .יוארכ םדבכל לכויש ידכ
לכלו ,(ךלמה המלש :הוושה) םישנ ףלא וליפא םדאל םא .ויבא והימ חוטב
לע הפוכ ה"בקה :תורחא תויורשפא .אבאה אוה ירה - הלעב אוה קרןהמ תחא
,"ונוצרכ" הרצונש ,תוקמעו תונמאנ לש רתוי םיהובג םיטרדנטס השאה
;תעמשמה ירסח ,היחלו המדאל רתוי בורק אוהש ,רבגה לע רשאמ ,ותוישיאכ
- דחא גיהנמ קר םהמ דחא לכל רשא ,םיבר גיהנהל לוכי גיהנמה ,דוע
ותומי ,ו"ח ,המחלמ תעשבש רשפא םג .(זט:ג 'רב) "הב לושמת התאו"
לכל לעב היהיש ידכ ,הינש השא תחקל םישנא וזיא ךירצ זא .םיבר םירבג
םה עודמו ,האיבה ירוסיא קמועמ טעמ לע עיבצמ הז רצק ןויד .השא
םויב שדקמבו ןכשמב ,תילאדיאה הרבחלו ילאדיאה םדאל סיסב םיווהמ
םויב ואישל םמורתמ םדאהשכ וליפאש םינייצמ רסומ יבתוכ .םירופיכה
םיינושארה םיפחדל ןיידע ןותנ אוהש ןיבהל וילע ,םירופיכה
.רתויב םייביטימירפה

תינימה תוליעפה ןיבש רשקה לע ונדמע ,וצו ארקיו תשרפל וניתונוילגב
ןיבש םדאה תונברק ןיבל ,רתויב קומעה ישיאניבה רשקה ,השאל שיא ןיבש
דיגמה תא טטצמ "םייחל חרוא"ה .רתויב קומעה ינחורה רשקה ,םוקמל םדא
ולכי אל .תובהלתה לכ םישנאה ודביא ,(תינימה) הקושתה הדבאשכ :ץירזממ
רוקמ ,ערה ורצי תא לוטיל םדא לכ לע ... תותבשב שגרב ללפתהל וליפא
'מע .אע ל ןישודיק ,11 "דיגמה תרות") 'ה תא דובעל ולצנלו ,תובהלתהה
... תועונת שי ,הלחתהב .הניכשה םע תושיאל המוד הליפתה ... (139
,םש) ץימא רשקב םא יכ ,העונת אלל ,הניכשה םע קובד דומעל רשפא כ"חא
.(14 'מע ,תוגהנה

ןחלופ הרקיעש ,םירופיכה םוי תליפת לכ ךיא הארמ שריה ר"שרה
ףואשל וילעש ,םילאדיאה םיבצמה תאו םיסחיה תא םדאל הארמ ,תונברקה
וילע .חספה רדסב ומכ ,תושחומה תוילמיסה תויועמשמה תועצמאב ,םהילא
,תומלשל רבכ עיגהש חינהל אלו ,ה"בקה י"ע ונתנש יפכ קר תויחנה לבקל
.הלאכ תויחנה איצמהל אוה לוכיו


תורטפהה (ה

ה"בקה תביש לע תרבדמ ,די-א:חנ ;אכ-די:זנ 'עשי ,תירחש תרטפה
םישיגדמה ,םייתד םיעובצ לא תסחייתמ איה .'ה לא בש אוהשכ ,םדאל
איבמ ,םתלוזל הבהאה רסח םסחי .םירחא םיקשוע םדועב ,ןחלופו הליפת
,"הצורמ ינא ןיא םא הצורמ אוה" - םהלש-םתרוצב םיקלאה תא אורבל םתוא
.תועמשמ אלל תומוצ םמצע לע םיסימעמ םהו

הלוכ תושונאה לש התובישח תא השיגדמ ,הנוי רפס ,החנמ תרטפה
הנוי .המוקמב אובל אלו השודקב התוא גיהנהל לארשי םע לעשו ,'ה יניעב
לכ לע וימחר ,'ה ךא - סאגו סאל - הונינ לש הלרוגב ןיינעתמ ונניא
,'ה רבד תא רוסמל איבנה לעו ,'ה לא בושל םילוכי םעה יטושפ .וישעמ
תוכוסה גחל םיאב ונחנא ,הז חורבו !ולש ויתוסיפתל רבדה דגונמ וליפא
ליבשב תונברק איבי לארשי םעו ,תונברק םע םילשוריל ולעי םימעה לכ -
!ונימיב הרהמב ,םימעה 70

.ונלוכל ,ינחורו ינפוג ,גושגש תנש


The T.O.P. home page


Back to the home page.